Bilgi Kavramı Ve Kapsamı

Bilgi Kavramı Ve Kapsamı

1. 1. Bilgi Kavramı Ve Temel Özellikleri

Kavram, “konular veya olgular arasındaki kavranabilir ve tanımlanabilir ilişkileri” ortaya koyan terimdir. Kavram, bir nesnenin zihnindeki soyut ve genel tasarımı olarak da adlandırılabilir. Kavramlar,  “doğa, toplum ve insanla ilgili bir varlığı veya özelliği bildirirken”, genel bir özellik taşımakta ve bir şeylerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamaktadırlar. Bilgi ise “öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla edinilen gerçeklerdir.”

İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başlayıp devletler kurunca, onları yönetenlerin işlerini daha düzenli bir şekilde yapabilmeleri için çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, en ilkel toplumlarda bile toplum hayatına yönelik birtakım bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler, başlangıçta toplumdaki birey sayısı, Asker sayısı, silahların yağı ve sayısı, düşmanların sayısı, Hayvan sayısı, vb. hususlarla ilgiliyken, ilerleyen dönemlerde bu bilgilere yenileri eklenip, değişik kayıt şekilleri geliştirilmiş ve değerlendirmeler uzman görevliler ve bürolar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.

Türkçe’de “bilgi” kavramı, İngilizce’de “veri (data), bilgi (information) ve üst bilgi (knowledge)” kavramları şeklinde de kullanılmaktadır.

Kısaca, “bir iş veya konu hakkında bilinen şey veya malumat” olarak adlandırılan bilgi, felsefi anlamda “bir şeyi bilme hali (marifet)” veya “genel olarak ilk sezi halinde zihince kavranmı temel düşünceler, olarak da değerlendirilebilmektedir.

“İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki yasal ilişkilerin dil biçimi altında düşünsel düzeyde yeniden üretilmesine dayanan bir olgu” olarak kabul gören bilgi “öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile edinilen gerçekler” ile de yakından ilişkilidir.

Bilgi kavramının temel özellikleri arasında; “nesnellik, tamlık, doğrulama, basit açıklama, ampirizm, olasılıklı düşünme” önemlidir.

Kaynak: Bilimsel Araştırma El Kitabı, sayfa 3 – 4

Bir Cevap Yazın