Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Ünite 1

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Ünite 1

Genetik biliminin tarihi gelişimini özetleyebilmek

Genetik 20.yüzyılın sonundan genetik bilimin hızla gelişmeye başlamasına rağmen tarihçesi, tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi birçok düşünür ve bilim adamının ortaya koyduğu fikirler, güncel bilgiler ışığında ilkel görünmesine rağmen modern genetiğin şekillenmesi için büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Darwin, Mendel, Bateson, Watson, Crick, Gilbert, Sanger ve Mullis genetik için dönüm noktası kabul edilen çalışmalar ortaya koymuşlardır. Genetik bilimi, teknolojik ilerlemelerle ve sayıları günden güne artan çalışmalarla giderek gelişmekte ve hızla değişmektedir.

Kalıtım ve Genetikle ilgili bazı tanımları yapabilmek

Genetiğin başlıca odak noktası olan karakterler, dış görünüşe yansımaları ve kalıtım şekillerine göre niteleyici ve niceleyici olmak üzere iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Ebeveynlerin sahip olduğu bu karakterlerin yavrularına aktarılması olayına kalıtım diğer bir deyişle soya çekim denilmektedir. Dolayısıyla her canlı türü yine kendisine benzer canlılar doğurmakta ve bazı karakterler nesiller sonra bile tekrar ortaya çıkabilmektedir. Kalıtım bilimi olarak da adlandırılan Genetik ise bu karakterlerin nesiller boyu nasıl aktarıldığını, karakterler arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ve bunların moleküler nedenlerini, kalıtımı etkileyen mekanizmaları, bu mekanizmalardaki aksaklıkların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bazı durumlarda ebeveynlerden gelen genlerin etkilediği karakterler, farklı genler ve çevrenin etkisi ile genotip için beklenen fenotipten farklı bir fenotip görülmesine neden olabilmektedir.

Genetiğin alt dallarını ve kapsamlarını tanımlayabilmek

Genetik çalışmalar başlıca 4 sınıfta toplanmaktadır. Bunlar Klasik genetik (aktarım genetiği), Moleküler genetik, Populasyon genetiği ve Kantitatif genetiktir. Hepsi farklı tanım ve kapsamlara sahip olsalar da kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildir. Eski yöntemler olmalarına rağmen soy ağacı ve punnet karesi hala bu çalışmalarda kullanılmaktadır. Soy ağaçları birkaç nesil boyunca bir hastalığın veya verimle ilgili bir karakterin nasıl kalıtıldığını gözler önüne sererken, punnet karesi ise iki ya da daha fazla gen çiftini ilgilendiren çaprazlamalarda olası genotip ve fenotip oranlarının hesaplanmasını kolaylaştırmaktadır.

Genetiğin hayvan yetiştiriciliğinde başlıca kullanım amaçlarını yorumlayabilmek

Genetik araştırmalar hayvancılığın birçok alanına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hayvan yetiştiriciliğinin temel amaçlarından birisi olan karlılık için yüksek verim eldesi sağlanması, Veteriner genetiğin temel çalışma alanlarından birisidir. Ayrıca kalıtsal hastalıkların belirlenmesi, sebeplerinin aydınlatılması; klonlama teknolojileri ile tıbbi amaçlı ürün eldesi ve evrimsel tarihin aydınlatılması gibi amaçlar yoğun olarak çalışılan alanlardır.

Bir Cevap Yazın