Ünite 1 Soru-Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: Ünite 1 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisinde kan yoluyla taşınan minyatür organ kopyalarının canlıyı oluşturduğu görüşüne verilen ad ve bu görüşün sahibi olan bilim adamı doğru olarak verilmiştir?

a. Pangenezis teorisi- Hipokrat
b. Epigenezis teorisi – Aristo
c. Preformasyon teorisi – Spallanzani
d. Pangenezis teorisi -Hoffmeister
e. Epigenezis teorisi -Wolff

2- Aşağıdakilerden hangisi kalıtımın temeli açısından farklı zamanlarda da olsa aynı fikirleri savunmuş bilim adamlarından biri değildir?

a. Hugo de Vries
b. Mendel
c. Correns
d. Tschermak
e. Leeuwenhoek

3- Mendel’in meşhurdeneylerinde kullandığı matery alaşağıdakilerden hangisidir?

a. Gül
b. Tavuk embriyosu
c. Bezelye
d. Tavşan
e. Elma

4- Genetik terimi ilk olarak kim tarafından önerilmiştir?

a. Bateson
b. Mendel
c. Johanssen
d. DeVries
e. Galton

5- Francis Crick ve James Watson aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle tanınmıştır?

a. Dolly’nin klonlanmasıyla
b. İnsan genom projesiyle
c. DNA modelinin ortaya konulmasıyla
d. Mendel kurallarının oluşturulmasıyla
e. RekombinantDNA oluşturulmasıyla

6- Aşağıdakilerden hangisi niteleyici karakterlerden biri değildir?

a. Don rengi
b. Kan grubu
c. Göz rengi
d. Cinsiyet
e. Süt verimi

7- Aşağıdakilerden hangisi genotip ve fenotipin farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?

a. İklim
b. Hastalık
c. Beslenme
d. Varyasyon
e. Gen etkileşimi

8- Başlıca çalışma alanı “karakterlerin bir nesilden diğerine nasıl kalıtıldığı” olan genetik alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Populasyon genetiği
b. Sitogenetik
c. Aktarım genetiği
d. Kalitatif genetik
e. Kantitatif genetik

9- Çiftlik hayvanlarında, arzu edilen karakterlerin genlerinin oranını yükseltmek veya arzu edilmeyen genlerin oranını azaltmak için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

a. Klonlama
b. Varyasyon
c. Genetik ıslah
d. Genetik mühendislik
e. Kalıtım

10- Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik uygulamalara bir örnek değildir?

a. Üstün özellikli bir sığırın klonlanması
b. Atlarda kalıtsal bir hastalık için gen aktarımı yapılması
c. Keçilerden insan büyüme faktörü içeren süt elde edilmesi
d. Köpeklerde kalıtsal hastalık gözlenen bireylerin sürüden ayrılması
e. Bazı genlerin susturulmasıyla obez fare elde edilmesi

Bir Cevap Yazın