Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Soru Cevap

Ünite 9 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Mutasyon ve polimorfizm olguları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunuyorsa mutasyon adı verilir.

b. Kan grupları mutasyona örnektir.

c. Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunuyorsa polimorfizm adı verilir.

d. Polimorfizmde genetik bilgiyi oluşturan dizilerde değişim meydana gelmemektedir.

e. Holştaynlarda görülen BLAD

2- Varyasyonun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekspresyon

b. Replikasyon

c. Transkripsiyon

d. Translasyon

e. Mutasyon

3- Aşağıdakilerden hangisinde değişim ve onu tanımlayan mutasyon tipi doğru olarak verilmiştir?

a. Pürinden → pürine —- transversiyon mutasyonu

b. Pürinden → pirimidine —- transisyon mutasyonu

c. Pürinden → pürine —- transisyon mutasyonu

d. Pürinden → pirimidine —- yanlış anlam mutasyonu

e. Pürinden → pürine —- sessiz mutasyonu

4- Gende oluşan bir bazlık değişime rağmen yine aynı amino asit üretimi ile sonuçlanan mutasyona ne ad verilir?

a. Anlamlı mutasyon

b. Yanlış anlam mutasyonu

c. Sessiz mutasyon

d. Nötral mutasyon

e. Transisyon

5- Normalde bir amino asidi ifade eden kodonun, bitirme kodu olarak görev yapan kodonlardan birisine dönüşümüne ne ad verilir?

a. Anlamsız mutasyon

b. Yanlış anlam mutasyonu

c. Sessiz mutasyon

d. Nötral mutasyon

e. Transisyon

6

6- Şekillenen nokta mutasyonlarının yabanıl tipe dönmesine neden olan mutasyon tipine ne ad verilir?

a. Tersinir mutasyon

b. Dominant negatif mutasyon

c. Fonksiyon artışı mutasyonu

d. Spontan mutasyon

e. Uyarılmış mutasyon

7- UV radyasyonu aşağıdaki mutasyonlardan hangisine neden olur?

a. Abazik bölge oluşumu

b. Baz analoğu oluşumu

c. Reverse mutasyon oluşumu

d. Dimer oluşumu

e. Tautomer oluşumu

8- Kromozom sayı ve yapılarının incelenmesi amacıyla G-bantlama gibi çeşitli boyama metodlarının kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Elektroforez

b. PCR

c. Sitogenez

d. Karyogenez

e. Karyotipleme

9- Hem anne hem de babada gamet oluşumu sırasında bir kromozomun homolog çiftlerinin ayrılmaması ve bu ayrılmamış kromozom çiftlerini içeren gamet çiftlerinin birleşmesi durumunda kromozomal sapma şekillenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Trizomi (2n+1)

b. Tetrazomi (2n+2)

c. Tetragamet

d. Tetraploidi (4n)

e. Triploidi (3n)

10- Çoklu gen ailelerinin oluşumunda rol oynayan kromozomal sapma aşağıdakilerden hangisidir?

a. İnversiyon

b. Resiprokal translokasyon

c. Resprokal olmayan translokasyon

d. Duplikasyon

e. Delesyon

Bir Cevap Yazın