Nüfus ve İstihdam Yönünden Hayvancılığın Önemi

Haycancılık Ekonomisi Nüfus ve İstihdam Yönünden Hayvancılığın Önemi

Nüfus, bir ülkenin ekonomik, politik ve sosyal hayatında nitelik ve nicelik bakımından çok önemli bir rol oynamaktadır. Nüfusun genel durumunu anlayabilmek için, o ülkedeki nüfus yoğunluğunun, hareketlerinin, cinsiyet, yaş ve meslek bakımından gelişim tarzının yanında sosyal, kültürel, ahlaki ve sağlık durumlarının da tespit edilmesi gerekmektedir. Ekonomik hayatın temel unsuru insan olduğu için, nüfusla ekonomiyi birbirinden ayırmak güçtür. Çünkü insan ihtiyaçlarını karşılayan mallara olan talebi ve bu malların üretimi için gerekli olan emek arzını nüfus belirlemektedir. Bir ülkede nüfus artış oranının yüksek ya da düşük olması, o ülkenin üretim potansiyeliyle yakından ilgilidir. Türkiye gibi, olanakları sınırlı bulunan bir ülkede nüfus artışı oranının düşük olması istenirken, ekonomik bakımdan iyi durumda olan ülkelerde ise, yapısal bir işsizliğe sebep olmamak kaydıyla, yüksek olması istenebilir. Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2010 yılı itibariyle 15 yaş üzeri işgücü 25,6 milyon kişidir. Bu işgücünün %88’i istihdam edilirken, yaklaşık %12’lik bir kısmı işsiz durumdadır. Hayvancılık, nüfusun belirli bir bölümüne istihdam alanı sağlayan bir sektördür. Bununla birlikte hayvancılık sektöründe yeni istihdam alanlarının yaratılmasında diğer sektörlere göre daha az sermaye gereksinimi bulunmaktadır. Türkiye’de istihdam içinde tarım ve hayvancılığın payı, 1965 yılında %71,92 iken, aynı oran 2010 yılında %25,15 olmuştur. Yine 2010 yılında toplam istihdamın %26,23’ü sanayide, %48,62’lik bir kısmı ise hizmetler sektöründedir

Ülkemizde istihdamda tarım ve hayvancılığın payının azaldığı, ancak yine de azımsanmayacak bir kesimin bu sektörlerde istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği’nde aktif nüfusun sadece yüzde 5’i tarım ve hayvancılık sektöründe, yüzde 29,8’i sanayi ve yüzde 65,11’i de hizmetler sektöründe istihdam edilmek- 2 3 tedir. Diğer gelişmiş ülkelerde bu dağılım örneğin; ABD’de toplam istihdamdan tarım ve hayvancılık yüzde 5,1; sanayi yüzde 3,9 ve hizmetler 73,3 pay almaktadır. Japonya’da ise tarım ve hayvancılık yüzde 2,8; sanayi yüzde 33,3 ve hizmetler yüzde 61,2 oranında istihdamdan pay almaktadır. Aktif nüfusun gelişmiş ülkelerdeki sektörel dağılımı; ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir kriterdir. Türkiye’de uygulanan hayvancılık tekniği ve hayvancılıktan sağlanan gelir açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar gözlenmektedir. Bu sektöre yapılan yatırımlar ve izlenen politikalar bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

Bir Cevap Yazın