İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

Başarılı bir işletme kurmak için bir dizi ana ilkeye uygun olarak kuruluş çalışmalarının başlatılıp yürütülmesi gerekmektedir. Bu ilkeler kuruluşun her basamağında en ince noktalara kadar planlamayı, sürekli izlemeyi ve araştırmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin başarıyla kurulması, beklentiler dahilinde işletilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kuruluş öncesi iktisadi, teknik, finansal ve hukuki yönden bir takım çalışmaların etkin şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bir yatırım kararı alabilmek için girişimci, kendisine en yatkın konulara eğilmeli ve yatırımı yapmak istediği yere ilişkin ön bilgilere sahip olmalıdır. Bu amaçla yatırımcı daha önce sözü edilen kuruluş sorunlarını da dikkate alarak;

• Yatırım için gerekli hammadde durumuna,
• Yatırım mallarının iç ve dış pazar durumuna,
• İmal edilecek malların maliyetine,
• Malların fiyat esnekliğine,
• Projenin büyüklüğüne ve yerine,
• Gerekli kapasitelere,
• Yatırım tutarına,
• Yatırımın finansmanına ilişkin bilgileri doğru bir şekilde derlemelidir.

Bu bilgilerin ışığında yatırım konularından birisi seçilebilir. İşte kısaca değinilen bu tür çalışmalara yapılabilirlik araştırması (fizibilite etüdü veya ön proje etüdü) denir. Yatırım öncesi fizibilite etüdleri kesin proje hazırlamaya girmeden önce gerçekleştirilen ekonomik, teknik ve finansal etüdlerdir. Proje ileride ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek üzere yapılacak yatırımlar ve bunların üretecekleri faydalarla ilgili bugünden geleceği tahmin için yapılan bir plandır. Bir işletmenin uygun biçimde kurulması, işletme döneminde tam kapasitede ve verimli şekilde çalışması, bu faaliyetlerin etkin bir biçimde yapılmasına bağlıdır. Aksi takdirde ön proje etüdleri, kurulacak işletmenin beklenilen iktisadi verimliliği sağlayamayacağını gösterirse projeden vazgeçilir. Böylelikle kesin proje masraflarından kaçınılmış olunur.

Ön proje etüdlerinin sağlayacağı başlıca yararlar aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:

• İşletmenin kesin olarak kurulmasına karar vermek,
• İşletmenin hangi büyüklükte, nerede kurulacağını belirlemek,
• İşletmenin kurulması için iç ve dış finansman ihtiyacını tespit etmek ve finansmanla ilgili bankalara ve öteki kuruluşlara ön projeyi sunmak,
• İşletme yatırım indirimlerinden, kredi ve döviz tahsislerinden yararlanacaksa ilgili kurumlara projeyi tanıtmak,
• Projenin uygulama döneminde karşılaşılacak güçlükleri önceden görmek ve gerekli tedbirleri almaktır. Bir projenin hazırlanması için yapılan çalışmalar ön proje etüdlerinden ibaret değildir. Bir proje 7 aşamadan oluşmaktadır (Şekil 5.1). Bunlar;
• Proje normal olarak herhangi bir faaliyetin teknik bakımdan uygun ve kârlılık bakımından da yeterli olacağı düşüncesiyle başlar.
• Bazı teknik, iktisadi ve mali ön bilgileri kullanarak düşünülen faaliyetin maliyet-fayda karşılaştırmasının yapılması
• Ön projenin ortaya çıkarılması,
• Çeşitli değerlendirmeler ile yatırım kararlarının alınması,
• Kesin proje hazırlıkları (bu aşamada kurulacak işletmenin hukuki biçimi inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılı teknik hesapları ve maliyetleri bilinmek durumundadır.)
• Projenin uygulama dönemi (bu dönemde yatırım fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.)
• Deneme üretiminin bitişi ile birlikte yatırım düzeninin tamamlanması ve üretim döneminin başlaması olarak sıralanmaktadır.

Bir Cevap Yazın