Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvanıclık Ekonomisi: Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Tarım ve hayvancılık sektöründe desteklemelerin amacı, bu sektörlerin öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörlerin belirlenen politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Tarımsal ve hayvansal üretim, toplumun beslenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Özellikle tarımsal üretimin doğaya daha fazla bağlı olması yanında kendilerine has özelliklerinden dolayı, arz ve talebin düşük esnek olması, bu sektörlerde belirsizliği ve riski artırmaktadır. Bu nedenle her ülkede miktarları değişmekle birlikte, bu sektörlere devlet tarafından önemli ölçüde destek verilmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörü destekleme politikaları kapsamına giren ürünlerin seçiminde ve destekleme yöntemlerinde popülist ve siyasi yaklaşımlar sonucu zaman içerinde sürekli değişimler meydana gelmiştir. Desteklemelerde yaşanan değişimler, genellikle hayvansal ürünlerin aleyhine gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2000’li yıllara kadar uygulanan tarımsal destekleme, girdi sübvansiyonu ve fiyat desteği şeklinde olmuştur. Daha sonraki yıllarda destekleme politikalarının değişiminde Dünya Tarım Örgütü (DTÖ) ve AB Ortak Tarım Politikası (OTP)’na uyum sağlanması öncelikli olarak ele alınmış olup, desteklerin bu çerçevede yeniden yapılandırılması zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’de 2000 yılı cari fiyatlar ile 12 milyon TL ile başlayan toplam hayvancılık destek miktarı, 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 1,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Türkiye’de 2002-2010 yılları arası toplam tarım destekleri içerisinde hayvancılık desteklerinin oranı Tablo 8.10’da sunulmuştur.

Tabloda 2010 yılı itibariyle toplam tarımsal destek miktarının yaklaşık 5,9 milyar TL olduğu görülmektedir. Bu miktar GSMH içinde tarımsal desteklere ayrılan payın %1’in altında olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam tarım destekleri içerisinde hayvancılık desteklerine ayrılan paya bakıldığında; 2000 yılından 2010 yılına artış gözlenmekle birlikte, özellikle 2005 yılından sonra %10 oranının üzerine çıktığı ve 2010 yılı itibariyle de %20,3 oranında olduğu görülmektedir. Türkiye’de tarım ve hayvancılık destek kalemleri içerisinde 2002 yılında en fazla payı yem bitkileri desteği almış ve bunu süt teşvik primi izlemiştir. Ancak 2010 yılına gelindiğinde desteklemelerde süt teşvik priminin payı en fazla olurken, bunu sırasıyla hayvan başına verilen destek ve yem bitkileri desteği takip etmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hayvancılık sektörüne verilen hayvan başına destek miktarları Tablo 8.11’de gösterilmiştir.

Tablo 8.11 Türkiye’de 2011 yılında hayvancılık sektörüne verilen destek miktarları.

Tablonun incelenmesinde hayvancılığa verilen desteklemelerde diğer yıllara göre bazı kalemlerde artış olduğu görülmektedir. Günümüze kadar uygulamaya konan destekleme politikaları dikkate alındığında, hayvancılık sektörü bitkisel üretim sektörüne göre daha az pay almıştır. Sektöre dönük destekleme politikalarının süreklilik göstermemesi, bu politikaların etkinliğini azaltmıştır.

Bir Cevap Yazın