Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap Sınavda Çıkan Sorular Test Soruları

Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi hayvancılık sektörünün üstlendiği ekonomik fonksiyonlardan biri değildir?

a. Sanayiye hammadde sağlanması
b. Ulusal beslenme ihtiyacının karşılanması
c. Kırsal alanda işsizliğin önlenmesi ve yeni istihdam imkânlarının yaratılması
d. Bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılması
e. İthalatın artırılması

2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılık sektöründe 1950-1960 yılları arası dönemde kurulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) biri değildir?

a. Et ve Balık Kurumu
b. Yapağı, Tiftik Anonim Şirketi
c. Yem Sanayi Anonim Şirketi
d. Süt Endüstrisi Kurumu
e. Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki niteliksel gelişmeler ile birlikte toplumun yaşam standartları, üretilen malların kalitesi, üretim organizasyonu gibi hususlarda iyileşmeler yaşanan bir ortamı ifade etmektedir?

a. Verimlilik
b. Rasyonellik
c. Kalkınma
d. Büyüme
e. İktisadilik

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye hayvancılığında tarihsel süreç içinde yaşanan olumsuz gelişmelerden biri değildir?

a. Çayır ve mera alanlarındaki azalış
b. Hayvan başına verim düzeyindeki artış
c. Hayvancılığın yeterli düzeyde desteklenmemesi
d. Hayvancılığa dayalı kamu sanayi işletmelerinin özelleştirilmesi
e. Yem başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artış

5- Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde ırklara göre sığır sayıları ve toplam sığır varlığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Yerli ırk sığır varlığı artmıştır.
b. Kültür ırkı sığır sayısında artış görülmüştür.
c. Toplam sığır varlığı azalmıştır.
d. Kültür melezi sığır sayısında artış olmuştur.
e. Hiçbiri

6- Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde hayvan türlerine göre aşağıdakilerden hangisinin üretiminde artış sağlanmıştır?

a. Sığır eti
b. Manda eti
c. Koyun eti
d. Keçi eti
e. Hiçbiri

7- Kırsal alanda tarımsal ve hayvansal üretimi bir arada yapan işletmelere ne ad verilir?

a. Tarım işletmesi
b. Hayvancılık işletmesi
c. Polikültür işletme
d. İhtisaslaşmış işletme
e. Zirai işletme

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2011 yılı itibariyle hayvancılık sektörüne verilen başlıca destek kalemleri arasında yer almaz?

a. Anaç sığır
b. Suni tohumlamadan doğan buzağı
c. Aşılama, hastalıklarla mücadele
d. Zirai ilaçlama
e. Yem bitkisi

9- Türkiye hayvancılığında cumhuriyetten günümüze izlenen politikalar değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Hayvancılıkta ihtisaslaşmış işletmeler yeterli düzeyde bulunmamaktadır.
b. Hayvancılıkta üretim, ıslah, verimlilik vb. konularda çok büyük ilerleme kaydedilmiş, hayvansal ürün üretiminde artış olmuştur.
c. Hayvan ve hayvansal ürün üreticilerinin örgütlenmesi önem taşımaktadır.
d. Destekleme politikalarının uzun dönemli ve istikrarlı bir hale getirilmesi gerekmektedir.
e. Hayvancılık işletmelerinin önemli bir çoğunluğu küçük ölçekte ve irrasyonel yapıda bulunmaktadır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve rasyonelleşmesinde etkili faktörlerden biri değildir?

a. İşletme sayılarının artırılarak ölçeklerinin azaltılması
b. Devlet desteklerinin artırılması
c. Fiyat istikrarını sağlayacak uygulamaların olması
d. Mera alanlarının ıslahı ve kaba yem açığının kapatılması
e. Sektörün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanması

Bir Cevap Yazın