Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Soru Cevap

Ünite 1 Soru-Cevap Genel Vergi Hukuku Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamınagirmemektedir?

a. Kira geliri
b. Harç
c. Vergi
d. Benzeri malî yükümlülük
e. Vergi Cezaları

2- Vergi hukukunun bağımsızlığı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Vergi hukuku, idare hukukunun ve medeni hukukun
karışımı bir hukuk dalıdır.
b. Vergi hukuku özel hukukun bir alt dalıdır
c. Vergi hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
d. Vergi hukuku ticaret hukukunun bir alt dalıdır.
e. Vergi hukuku idare hukukunun özellikli bir bölümüdür.

3- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usûl Hukukunu düzenleyen temel kanundur?

a. İdari Yargılama Usulü Kanunu
b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
c. Ceza Muhakemesi Kanunu
d. Vergi Usul Kanunu
e. Gelir Vergisi Kanunu

4- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun özelliklerinden değildir?

a. Kamu hukuku alanında yer alan bir hukuk dalıdır.
b. İrade serbestisi esasını benimser.
c. Tarafların eşitliği esasına dayanmaz.
d. Vergi hukuku kuralları emredici niteliktedir.
e. Vergiler ancak kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.

5- Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun alt dallarından değildir?

a. Kamu/Vergi İcra Hukuku
b. Vergi Yargılaması Hukuku
c. Özel Vergi Hukuku
d. Vergi Ceza Hukuku
e. Vergi Usul Hukuku

6- Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi kamu hukuku bölümünde yer almaz?

a. Anayasa Hukuku
b. Ceza Hukuku
c. Miras Hukuku
d. İdare Hukuku
e. Vergi Hukuku

7- Aşağıdakilerden hangisi kamu/vergi icra hukukunu düzenleyen temel kanundur?

a. İcra ve İflas Kanunu
b. Vergi Usul Kanunu
c. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
d. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
e. Ceza Muhakemesi Kanunu

8- Vergi kabahatleri ve suçları hangi kanunda düzenlenmektedir?

a. Türk Ceza Kanunu
b. Vergi Usul Kanunu
c. Kabahatler Kanunu
d. Ceza Muhakemesi Kanunu
e. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

9- Vergi ödevi, 1982 Anayasası’nın kaçıncı maddesinde düzenlenmektedir?

a. 61
b. 90
c. 125
d. 73
e. 167

10- Aşağıdakilerden hangisi özel vergi hukukunun kapsamında yer almaz?

a. Vergi cezaları
b. Kurumlar Vergisi
c. Damga Vergisi
d. Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi
e. Özel İletişim Vergisi

Bir Cevap Yazın