Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet

Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak

Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir.

Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak

Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran organa göre tasnif edilir. Bu ayrım içerisinde, kuralın yasama organınca anlamlandırması yasama yorumu olup bu yorum yöntemi güncel değildir. Kuralın yargı organlarınca yorumu, yargı yorumu, kuralın, kuralı uygulayacak idarece yorumu, idari yoruma vücut verir. Son olarak bilimsel çevrelerin kurala bakışı bilimsel yorum olarak adlandırılır. Hukukuk kuralının anlamını belirleme sürecinde kullanılan yönteme göre yapılan sınıflandırmada kuralın konuluşundaki maksadın araştırılması tarihsel yorum, kuralın güncel amacı araştırılarak, içinde bulundurulan zamana uydurulması amaçsal yorum, kuralın hukuk bütünü içerisinde ve ilgili mevzuatla birlikte anlamlandırılması sistematik yorum; kural metnindeki kelimelerden hareketle yapılan yorum da deyimsel yorum olarak adlandırılmaktadır. Yorum yöntemleri arasında bir öncelik, sonralık, değerlilik ilişkisi bulunmamaktadır. Yorum yöntemlerinin tümü, hukuk kuralının anlamının belirlenmesinde birbirini destekleyici nitelikte olup anlamı belirme noktasında varılan sonuç, tüm yorum yöntemlerince veya yöntemlerin çoğunluğunca doğrulanıyorsa hukuk kuralının anlamının doğru biçimde saptandığından söz edilebilecektir.

Ekonomik yaklaşım ilkesini açıklamak

Vergiyi doğuran olayın ve vergi hukuku kurallarının biçimlerin ötesine geçilerek, gerçek niteliklerinin dikkate alınmasına olanak tanıyan bir yöntem olan ekonomik yaklaşım, mali güce göre vergilendirme ilkesinin yaşama geçirilmesinde önemli bir araçtır. Ancak ekonomik yaklaşım, vergi alma sonucunu doğuracak her türlü niteleme ve yoruma zemin sağlayan keyfi bir yöntem değildir, anayasal vergileme ilkeleri ile sınırlandırılmıştır.

Vergi hukukunda yorumun sınırlarını belirlemek

Hukukun genel teorisinde kabul gören yorum yöntemleri ve sınırlar ilke olarak vergi hukukunda da geçerlidir. Ancak yasallık ilkesi vergi kurallarının yorumlanmasında kurum, kavram somut olaylara olduklarından ve içerdiklerinden farklı anlamlar yüklenmesine izin vermez; bu çerçevede vergi hukukunda yükümlü lehine ya da aleyhine olduğuna bakılmaksızın yasaktır, kural olarak hukuk boşlukları doldurulamaz ve hakim hukuk yaratamaz.

Bir Cevap Yazın