Vergi Hukuku Kurallarının Yorumu

Genel Vergi Hukuku: Vergi Hukuku Kurallarının Yorumu

Türk Vergi Hukuku’nda yoruma ilişkin genel düzenleme, 30.12.1980 tarihli 2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi değiştirilerek yapılmıştır. “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı hüküm:

Vergi kanunları lâfzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lâfzın açık olmadığı hâllerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.

biçimindedir. Yukarıda da açıklandığı üzere, hukuk kuralının yorumu, kuralın içerdiği gerçek anlamın saptanması, açığa çıkarılması faaliyetidir. Vergi kurallarının yorumunda amaç, yasa koyucunun kuralda somutlaşan iradesinin saptanmasıdır. Yorum faaliyeti, saptanan bu amaç dışında, yükümlü lehine ya da hazine lehine sonuçlara ulaşmak gibi bir amacı kesinlikle bünyesinde barındırmamalıdır.

Bir Cevap Yazın