Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri

Genel Vergi Hukuku: Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri

Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri Yorum neticesinde ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak düzeltici yorum-tamamlayıcı yorum, daraltıcı yorum-genişletici yorum ayrımları yapılmaktadır. Hemen belirtilmesi gerekir ki yasallık ilkesi, yasanın yorum ile düzeltilmesi veya tamamlanmasına engeldir. Öze ilişkin yorumun deyimsel yorumun gerisinde kalması anlamına gelen daraltıcı yorum, öze ilişkin yorumun deyimsel yorumu aştığı genişletici yorum, yasa sınırları içinde kalmak koşuluyla olanaklıdır. Yasa metninde “gibi” edatının kullanıldığı bir durumda (Örneğin VUK. m. 13) genişletici yorum gerekli ve kaçınılmazdır ancak vergi hukukunda genişletici yorumun hiçbir zaman kıyas derecesine varamayacağı da açıktır. Aşağıda tekrar ele alınacak olan kıyasta biri yasada düzenlenmiş, diğeri düzenlenmemiş benzer iki olay vardır. Yasada öngörülen kurallar düzenlenmemiş olaya da uygulanır. Oysa genişletici yorumda sorun, bir olayın belli bir kuralın kapsamına girip girmediğine ilişkindir.

Bir Cevap Yazın