Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l Vefâ el-Bûzcâni

Ebul Vefa el-Büzcani (d. 940 – ö. 998) tam ismi Ebu el-Vefa Muhammed bin Muhammed bin Yahya bin İsmail bin el-Abbas elBüzcani olan Fars matematikçi ve astronom. 940 yılında İran’da bulunan Büzcan kasabasında doğmuştur. Bu yüzden Ebul Vefa Büzcani diye meşhur olmuştur. İlim tahsiline amcası Ebu Amr Mugazili ve Ebu Yahya bin Kimib’in yanında başlayan Ebul Vefa 959 yılında Bağdat’a gitti. Ölümüne kadar da burada ilimle meşgul oldu. İlim sahasında,matematik ilmini tahsil etti ve özellikle trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı ve bu alanlarda çok fazla bir süre muhafaza edilemeyen kitaplar yazdı. Batlamyus’un ve Diophantos’un eserlerini inceleyip açıklamış, astronomi sahasında ise Ay’ın … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l Vefâ el-Bûzcâni

Müslüman Bilim Adamı: İbn-i Firnas

Abbas Kasım İbn Firnas (d.810- ö.888), Berberi gökbilimci ve şair, İslam bilgini. Tarihi kaynaklar Endülüslü Firnas’ın da uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını, üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını ve bu âleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder. Üstelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğünü, daha sonra da yavaşça yere indiğini söyler. İbn-i Firnas’ın bu başarısı Batı’da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler’den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır. Diğer çalışmaları İbn Firnas’da birçok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, “el-Makata” adlı saati tasarladı. Kumdan cam imalatını icad etti ve ayrıca kaya … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: İbn-i Firnas

Müslüman Bilim Adamı: Ahmed Bin Musa

(d.?-ö.878) sistem mühendisliği ve sibernetik ilminin öncülerinden aynı zamanda matematik ve astronomi alanında eserler veren müslüman bilim adamı. Hayatı Babası Musa bin Şakir’dir. Çocukluğundan beri ilimle uğraşmış özellikle mekanik ilmine ilgi duymuştur. Kardeşlerinin ve babasının ilim adamı olması, zamanın ilim öğrenmeyle geçirmesi ve halife Memun tarafından korunması onu ilim sahasında daha da yükseltmiş devrinin büyük matematik ve astronomi bilginlerinden biri olmasını sağlamıştır Halife Memun’un astronomu olan Yahya bin Ebu Mansur’dan dersler almıştır. Kardeşleri Muhammed ve Hasanla birlikte yıldızları diğer gök cisimlerini bunların doğuş ve batışlarını inceledi bu incelmelerinin sonucunda yıldızların doğuşu, batışı aynı zamanda onların resimlerini gösteren mükemmel bir cihaz … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ahmed Bin Musa

Müslüman Bilim Adamı: El-Farabi

Asıl adı, Muhammed bin Tarhan bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında “Alpharabius” adıyla anılan Farabi, Farab (Otrar kenti)’da doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab’da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Farabi’yi anlatan kitaplar, İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhaki, İbn-el-Kıfti, İbn bu Useybiye, İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi’nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlar, birer araştırma olmaktan çok, Farabi’yle ilgili söylenceleri derliyor, bir felsefeciyle değil, bir ermişi açıklıyordu. 870-950 yılları arasında … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Farabi

Müslüman Bilim Adamı: El-Razi

El-Razi (tam adı: Ebu Bekir Muhammed ibn Zekeriye el-Razi, Latince: Rhazesa ya da Rasis; d. 865 Rey – ö. 925), Fars simyacı,kimyager, hekim, filozoftur. Fars kökenli olan Ebu Bekir el Razi doğduğu şehir olan Rey’de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi yaptıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha sonradan da Tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışan Razi’nin eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı “el-Havi” adlı ansiklopedi 17. yüzyıla kadar en önemli başvuru kaynağı olmuştur. Ebu Bekir el Razi’nin önemi İslam dünyası içinde ilk defa doğa felsefesini savunan kişi olmasıdır. … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Razi

Müslüman Bilim Adamı: Battani

Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Rekki es-Sabi el-Battani (858,Harran-929, Samara yakınlarındaki Kasr el-Cis kazası) Latince Albategnius, Albategni ya da Albatenius olarak bilinen, astronom, astrolog ve matematikçidir. Şu anda Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan Urfa şehrinin bir ilçesi olan Harran’da doğmuştur. Dünyanın sayılı en büyük kütüphanesi o devirlerde Harran’da bulunmaktaydı. Rivayete göre bir çok peygamber burayı ziyaret edip, burada kaldıktan sonra ülkelerine gidip peygamberliklerini ilan etmişlerdir. (Hz. Muhammed’de Irak’ın kuzeyini ziyaret ettikten sonra peygamberliğini Arabistan da ilan etmiştir.) Lakabı olan es-Sabi soyunun, yıldızlara ibadet eden Sabi dinine mensup olduğunu göstermektedir. Astronomi çalışmaları: Battani’nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri Güneş Yılını … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Battani

Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l-Huzeyl el-Allâf

Ebu’l-Huzeyl el-Allâf, (ö. 840 ya da 816) islam felsefesinde rasyonel din düşüncesinin ortaya çıkışında önemli bir rol oynamış düşünürdür. Ayrılanlar olarak da adlandırılan Mutezile akımının, yunan felsefesiyle bağlantılı başlıca din filozoflarından biridir. İslam felsefesinde nedensellik ilkesini ilk defa olmak üzere ileri süren ve temellendirmeye yönelen filozof olmuştur. Doğal nedenselliği tanrısal nedenselliğe bağlayarak açıklamış ve kelâmcılar gibi o da Tanrı sorusunu temel almıştır. Felsefesi Huzeyl, Sokrates öncesi yunan filozoflarının öğretilerinden önemli şekilde yararlanmıştır. Onun nedensellik düşüncesini öne sürüşünde ilk olarak bu etki görülür. Bu nedensellik düşüncesinde Ebu’l Huzeyl, Demokritos’un atomculuk öğretisinden hareket etmiştir. Elbette her iki atomculuk düşüncesi birbirinden ayrı nitelikler … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l-Huzeyl el-Allâf

Müslüman Bilim Adamı: Ebu Cafer Taberi

Taberi veya tam adıyla Ebu Cafer Muhammed ibn Cerir et-Taberi tahminen 839 yılında Taberistan (bugünkü Mazenderan bölgesi)’nın Amol şehrinde doğmuş, 8. ve 9. yüzyıllarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş islami Tarihçi’dir. Hayatı Ebu Cafer Taberi, Tabaristan’da Hazar Denizi’ne sahili olan Mazenderan Eyaleti’ne bağlı Amol şehrinde varlıklı bir ailede tahminen 838-839 yılında doğmuş ve ilk eğitimini burada yapmıştır. 12 yaşında iken doğduğu memleketi bırakıp, İlim tahsili (fi talab al-’ilm) için Rey, Basra,Kufe, Medine, Suriye ve Mısır gibi şehir ve ülkeleri dolaştıktan sonra, hilafet merkezi olan Bağdat’a yerleşmiştir. Kaynaklar onun hocaları ve talebeleri için … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu Cafer Taberi

Müslüman Bilim Adamı: Ebu Hanife El-Dinaveri

Ebu Hanife Ahmed bin Davud Dinaveri veya sadece el-Dinaveri (d. 828 – ö. 896), astronomi, botanik, metalürji, coğrafya, matematik ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuş Müslüman bilim adamı. Bugün batı İran’da kalan , Dinaver bölgesindendir. İsfahan’da astronomi, matematik ve mekanik, Kufe ve Basra’da ise filoloji ve şiir eğitimi almıştır. 24 Temmuz 896’da doğduğu kent olan Dinaver’de vefat etmiştir. Dinaveri özellikle de “Kitab el-Nebat” (Bitkiler Kitabı) isimli eseriyle tanınmaktadır. Bu eseri sebebiyle sıklıkla botaniğin babası olarak adlandırılmıştır. Eserde Arap botanik gelenekleri, bitki incelemeleri ve bilgisinin yanı sıra Fars kökenli bitki bilgileri de mevcuttur ve yıllarca botanik alanında standart kitap … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu Hanife El-Dinaveri

Müslüman Bilim Adamı: El-Kindi

El – Kindi veya tam adıyla Ebū Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el – Kindi . (d.801-ö.866). O r t a ç a ğ Avrupası’nda “Alkindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise Tanrı’ya erişmek olduğunu öne süren El-Kindi’ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akılyürütmedir. İnsanın akıl yürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, Tanrı’nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. Tanrı’nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Kindi

Müslüman Bilim Adamı: El-Cahız

El-Cahız, gerçek ismi ve tam künyesi Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani elFukaimi el-Basri (d. yaklaşık 781 – ö. Aralık 868 veya Ocak 869) olan, Basra doğumlu Arap bilim adamıdır. Etnik açıdan Doğu Afrika kökenli bir Afro-Araptır. Tanınmış bir Arapça nesir yazarı olduğu gibi birçok Arapça edebi, bilimsel, (Mu’tezili) teolojik, siyasal-dini polemik ve erken dönem İslam felsefesini konu alan eserler vermiştir. Bilimsel eserlerinde biyoloji, zooloji, tarih ve İslami psikoloji gibi dallara değinmiştir. Gençliğinde filoloji, sözlükçülük (leksikografi) ve şiir konulu derslere katılmıştır. Eğitimine uzun süre devam eden el-Cahız teoloji ile de uğraşmış, Kur’an ve hadis üzerine çalışmıştır. Ek olarak başta Aristo … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Cahız

Müslüman Bilim Adamı: Harezmi

Harezmi dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir, matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. İsmi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi. Adı Latinceye Alkhorizmi, Fransızcaya Algorithme, İngilizceye ise Augrim şeklinde geçmiştir. 780 (H.164) senesinde Özbekistada doğdu. 850 (H.236) senesinde Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır. Harezmi, Hire bölgesindeki Harezm şehrinden ilim öğrenmek için ayrıldı ve zamanın ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Burada kıymetli İslam alimlerinden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Zamanın Abbasi halifesi Me’mûn’dan (813-833) büyük yardım ve destek gördü. Me’mûn kurduğu kütüphanenin idaresini Harezmi’ye verdi. Böylece o zamana kadar gelebilen matematik ve astronomi kaynaklarını inceleme … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Harezmi

Müslüman Bilim Adamı: İbrahim Nazzam

İbrahim Nazzam (d. 775, ö. 845) (tam adı İbrahim ibn Sayyar al Nazzam) 775’de Irak’ın Basra şehrinde doğdu, 845’te Bağdat’da öldü. Filozof ve teolog. Ebu’lHuzeyl gibi Mutezile filzoflarının önemli ve özgün isimlerinden biridir. Felsefesi Nazzam, doğa felsefesine dayanmıştır ve ona dayanarak Allah fikrine yükselmeye çalışmıştır. Doğa ya da evren ona göre Allah’ın bir hikmetine göre yaratılmışlardır. Doğa yasaları olarak bilinen her şeyin Allah’ın yaratımına uygun olduğunu öne sürer. Allah, emir ve cebr edici olarak özgürlüğü zorunluluğu ile sınırlandırılmış bir iradedir. Nazzam bu noktada meşşai flozoflarına benzer, ancak tamamen aynı argümanı öne sürmez. Meşşai filozofları zorunluluk ile Allah’ı bir ve aynı … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: İbrahim Nazzam

Müslüman Bilim Adamı: Sabit Bin Kurra

Yezidi bir ailenin çocuğu olarak Harran’da doğan (d.821) Sâbit b. Kurra (ö.901), gençlik yıllarında sarraflık mesleği ile uğraştı. Bu yıllarda nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir biçimde Arapça, Yunanca, Süryanice ve Rumca’yı çok iyi bir biçimde öğrenmiştir. Bağdat’a gelirken yolda daha sonraları mekanik ve matematik konularında önemli eserleri kaleme alacak olan Beni Musa ailesinin üç oğlundan Muhammed b. Musa (ö.873) ile karşılaştı. Sâbit b. Kurra ile konuşan ondaki yeteneklerin farkına varan Muhammed, Beytü’l-Hikme’deki çeviri faaliyetlerine katılmayı teklif etti. Böylece Sâbit, Bağdat’ta bir müddet sonra Halife el-Mutezid’in (saltanatı: 892-902) huzuruna çıkmıştır. İslâm’ı kabul etmesi hususunda kendisine yapılan teklifleri kabul etmemiş ve … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Sabit Bin Kurra

1 Hafta Boyunca Dabur Amla Jasmine Yasemin Özlü Saç Bakım Yağı Kullandım

Öncelikle ürünü Pttavm’den 18 TL’ye satın almıştım. Trendyol ve benzeri sitelerde 20 TL’ye bulabilirsiniz.15 Mart – 21 Mart arasında 7 gün boyunca her gün uygulayarak kullandım. Ürünün kıvam ve kokusundan bahsedecek olursam eğer, hafif yoğun, harika kokulu bir yağ bu. Sırf saç parfümü olarak kullanmak için bile alınabilir! Ancak parlatmasından ve nem vermesinden ötürü ben saçımın tamamına uygulamak için yine alacağım, rengi çok açık sarı, fotoğrafta göründüğü gibi, belli belirsiz. Gelelim Ürün İncelemesine Ürünün bendeki etkileri; Saçlarımı dipten uca parlattı. Bugüne kadar gördüğüm en iyi saç parlatan bakım yağı oldu kendisi. Saçlarımın boyunu, ucunu, diplerini fazlasıyla nemlendirdi. Bu özelliğine ayrı … Okumaya devam et 1 Hafta Boyunca Dabur Amla Jasmine Yasemin Özlü Saç Bakım Yağı Kullandım

Erk Hayvanınızla Karşılaşma Ve Erk Hayvanının Görüntüsünü Alma

Erk Hayvanınızla Karşılaşma Geleneksel Şamanların, erk hayvanlarını keşfettiği çeşitliyollar vardır ve bunların tümü katışıksız Şamanizm’in uygulayıcıları tarafından kullanılabilir. Erk Hayvanının Görüntüsünü Alma Bir hayvanın ruhuyla karşılaşmanın en kusursuz yöntemi, görüntü arama veya evinizden ve alışılmış çevrenizden uzaktaki bir ıssızlıkta gece nöbetine yatmaktır. Oruç tutmakla veya belirli yiyeceklerden veya içeceklerden sakınmakla, tüm gün uykusuz kalmakla veya üzerine bir battaniyeden başka bir şey almadan kaç gün veya gece geçirileceğiyle – bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz – ilgili ayrıntılardaki gelenekler farklılıklar gösterir. Katışıksız Şamanizm uygulayıcıları, dünya üzerinde kullanılagelmiş olan yöntemlerin üzerinde enine boyuna durabilir ve değerlendirebilir ve ayrıca hem bize hem de koşullarımıza uyanları … Okumaya devam et Erk Hayvanınızla Karşılaşma Ve Erk Hayvanının Görüntüsünü Alma

Erk Hayvanları

Kuzeybatı Pasifik’teki Coast Salish ve Okanagon yerlileri, erk hayvanları olarak kendilerinin can veren hayvan ruhlarından söz ederler. Bu, ruh hayvanının fiziksel olarak büyük veya güçlü olduğunu anlamını taşımaz. Buradaki güç, erk hayvanının insan dostlarıyla gönüllü olarak paylaştığı içsel kavrayış, bilgi ve bilgelikten gelen ruhsal güçtür. Her hayvanın, doğanın bir parçası ve yaradılış oyununun gerekli bir oyuncu su olması nedeniyle bir erki vardır. Ayı olsun, Kuzgun olsun, Fare olsun, Çizgili Sincap ve Yunus olsun, şaman belirli bir hayvan ruhunun dostluk kurabileceği belirli bir insanı arayıp durduğuna inanır, çünkü aralarında karşılıklı bir gereklilik vardır ve her biri öbürüne, onun birçok var oluş … Okumaya devam et Erk Hayvanları

Şamanların Erk Hayvanları

Tom Cowan Yeryüzünün yaradılışına ilişkin dünya üzerinde var olan öykünün birçoğunda, insanlarla hayvanların aynı lisanı paylaştığı kısa bir süreç vardır. Kimine göre, insani bazı zaaflardan kaynaklanan tatsız, ters ve uygunsuz eylemler yüzünden İlk Günah meydana gelmiş ve devamla insanlar ve hayvanlar bir daha görüşmemek üzere yollarını ayırmışlardır. Ne var ki, birçok kültürdeki az sayıda ayrıcalıklı insan bunun dışındadır ve bunlar türler arası iletişim bilgisine dönüşümlü deneyimler yardımıyla yeniden erişmişlerdir. Onlar hayvanlarla, ağaçlarla, ırmaklarla ve yıldızlarla konuşurlar. Ve Şaman da Keltlerin Druidlere ve ozanlara ilişkin söylediği gibi “Kuşların büyüsel dilini” konuşmak için öğrenen o şanslı kadın ve erkeklerdir. Cennet Devri’nin koşullan … Okumaya devam et Şamanların Erk Hayvanları

Şamanların Erk Hayvanı: Kurt

Ağırlıkları 30 ila 150 pound arasında olup, büyük ölçüde değişiklik gösteren birkaç tür Kurt vardır. İnsanlar onların sayılarını azaltmadan önce, arktik iklim bölgelerinden subtropikal iklim bölgelerine dek geniş bir alanda yaşıyorlardı. Tüm duyuları insanların yeteneklerinden üstün olmak üzere kusursuzdur. Çoğunlukla geyik, sığın ve elk olmak üzere toynaklı hayvanlarla beslenirler. Kurtlar sürü halinde, zayıf ve daha yaşlıca hayvanların kuvvetten düşmesini sabırla bekleyerek onları avlarlar. Bir günde 35 millik bir yolu av peşinde koşarak aştıkları bilinir. Kusursuz bir sosyal örgütlenmeye sahip olarak, avda ve yavrularının doğumunda birlikte hareket ederler. Başlarındaki buyruk veren baskın Kurtla birlikte, sürülerinde katı bir hiyerarşi uygularlar. Kuzey Amerika’da … Okumaya devam et Şamanların Erk Hayvanı: Kurt

Şamanların Erk Hayvanı: Balina

Geniş bir özellik ve davranış çeşitliliği sergileyen Balinaların birkaç türü vardır. Doksan feetten fazla uzunluğu ve iki yüz seksen beş bin pounda dek çıkabilen ağırlığıyla, Mavi Balina şimdiye dek yaşamış olan en büyük memelidir. Bazı Balinalar etkin birer etoburken, devasa Mavi Balina da dahil, öbürleri suyu süzerek içindeki krill (Karides benzeri kabuklu bir planktonik hayvan. ç.n.) ve planktonlarla beslenen pasif birer memelidir. Balinalar şarkı söyleyen canlılardır ve şarkıları göç sırasında değişiklikler gösterirken, türden türe bu şarkılar da büyük ölçüde çeşitlenir. Kambur Balina’nın ünlü şarkısının uzunluğu 10 dakikayla 1 saat arasında değişir ve ardından kesinlikle onu tekrarlar. Mavi Balina’nm 180 desibellik … Okumaya devam et Şamanların Erk Hayvanı: Balina