Genel Vergi Hukuku Sözlüğü

Genel Vergi Hukuku Sözlüğü Atıf: Yöneltme; ilişkili bulma; gönderme. Bağlı Yetki: İdarenin belli bir kurala göre hareket etmek zorunda olması, hukukun belli bir davranışı onun iradesine bırakmaksızın emretmesi Cebir: Bir kimseyi zorlama; isteği ve iradesi dışında bir işi yapmaya zorlama; zor kullanma. Cebri İcra: Borcunu ödemeyen kimsenin bu borcu ödemesi için zorlanması, el konulan malının icra yoluyla satılması ve elde edilen parayla borcun ödenmesi. Def’i: Taraflardan birinin, özellikle davalının kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için başvurduğu her türlü vasıta. Fiil Ehliyeti: Bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarı. GG aybubet: Bulunmayış, yokluk. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Sözlüğü

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Önemli Bilgiler

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Sınav Öncesi Çalışılması Gereken Bilgiler Katma Değer vergisinde ödeme zamanı ertesi ayın 26. Günü akşamına kadardır. Emlak vergisinin ise cari yılın vergisi Mart, Nisan, Mayıs aylarında birinci taksit, Kasım ayı içinde de ikinci taksitin ödenmesi gerekir. Özel tüketim vergisinde ise petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar, petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce ödenmelidir. Terkin için ön şart toplam varlıklardaki kayıp … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Önemli Bilgiler

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Re’sen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse ödemenin hangi süre içinde yapılması gerekir? a. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içindeb. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içindec. Tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içinded. Tahakkuk tarihinden sonra gelen ilk taksit dönemindee. Vergi ihbarnamesinin tebliğini izleyen yılın taksit dönemlerinde 2- 5.000 Kurumlar vergisi (KV) borcu ve 3.000 gecikme zammı borcu olan bir yükümlü, bu borçları için vergi dairesine T800 ödeme yaparsa ödemeden sonra geriye … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Vergi Affı Hakkında Görüşler

Vergi Affı Hakkında Görüşler Af, meşruluğunun çok tartışıldığı, hakkında olumlu görüşler olduğu gibi olumsuz düşüncelerin de bulunduğu konulardan biridir. Vergi aflarını olumlu bulanların görüşlerine göre; af, değişim süreci içerisinde bulunan toplumlarda, yönetim değişikliklerinin, devrimlerin, iç karışıklıkların yaşandığı dönemlerde, bunalımlı dönemleri atlatabilmek için bir iyileştirme görevi üstlenir. Siyasi bunalımlar gibi ekonomik ve mali bunalımlardan sonra da af gerekli olabilir. Çünkü ekonomik ve mali bunalım dönemlerinde, olağan dönemler için hazırlanmış yasalarla değil içinde bulunulan duruma uygun yasalarla bunalım dönemi atlatılabilir. Bunalım dönemlerinde vergi affına gidilmesi, kaçınılmaz olarak yol açılmış adaletsizlikleri ve hataları bir ölçüde telafi etmek suretiyle toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Vergi … Okumaya devam et Vergi Affı Hakkında Görüşler

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7 Vergi daireleri tarafından yapılan verginin tarhı, vergi zıyaıcezasının kesilmesi ve verginin tahsil işlemleridir. Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Hazine ve Maliye Bakanlığının görev alanına girer. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girer. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmekle görevli idari birim Gelir İdaresi Başkanlığıdır. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak görevi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar Mükellef hakları kavramının önem kazanmasının nedenlerinin başında vergi idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılması ve vergileme işleminin “mükellefe rağmen” değil, “mükellefle birlikte” yürütülmesinin ön plana çıkmasıdır. Ayrıca uluslararası alanda mükellef hakları ile ilgili gelişmeler ülkeleri bu konuda düzenleme yapmaya yöneltmektedir. Günümüzde vergi sisteminin giderek karmaşık hâle gelmesi ve vergileme işlemlerinde teknolojik gelişmelerden etkin bir şekilde yararlanılması mükellef haklarının önem kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Mükellef haklarını düzenleyen temel kaynaklar; anayasa, uluslararası anlaşmalar ve kanunlardan oluşurken, yardımcı kaynaklar; mükellef hakları bildirgeleri veya idari düzenlemelerden oluşmaktadır. Mükellef hakları ile ilgili anayasa, uluslararası anlaşmalar veya kanunlarla yapılan … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları İnsan haklarıyla ilgili temel belgelerde insan haklarının korunmasının yanı sıra vergilendirmeye yönelik düzenlemelerin de olduğu görülmektedir. Bu nedenle mükellef haklarının gelişimi incelendiğinde Magna Carta’dan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine kadar birçok belgede devletlerin vergilendirme yetkisine saygı duyulmakla beraber, bu yetkinin keyfi olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir. Bir devletin vergilendirme yetkisinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu yetki sınırsız değil, anayasal gereksinim ve yükümlülükler altında ve özellikle bireysel hak ve özgürlükleri korumak için oluşturulan uluslararası anlaşmalarla bağlıdır. Bu doğrultuda 1953 yılında yürürlüğe girmiş olan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi insan haklarını koruyan en önemli belgedir. Bu sözleşmeyi önemli kılan ise … Okumaya devam et İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları

Yargı Organı Kararları

Genel Vergi Hukuku: Yargı Organı Kararları Anayasa ve kanunlardaki düzenlemelerle güvence altına alınan mükellef haklarının ihlal edilmesi hâlinde mükellefler yargı yoluna giderek gelir idaresinin yapmış olduğu işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini isteyebilmektedir. Yargı organlarının da bu yönde karar vermeleri hâlinde, mükellef haklarına yargısal bir koruma sağlanmaktadır. Dolayısıyla gelir idaresi tarafından vergileme ile ilgili işlemlere karşı etkin bir yargısal koruma sağlanabilmesi için mükellef hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmiş olması gerekmektedir. Mükellef haklarının yargı organı kararları ile daha etkin bir şekilde korunabilmesi için, diğer kanun yollarının tüketilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı da sağlanmıştır. Anayasa … Okumaya devam et Yargı Organı Kararları

Yargılama Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuk Yargılama Sırasındaki Haklar Vergi ihtilafları idari yolların yanı sıra yargı yoluyla da çözümlenebilir. Yargılama sırasında da mükelleflerin yararlanabilecekleri bazı haklar vardır. Yargılama sırasında “adil yargılanma hakkı” çerçevesinde mükelleflerin sahip olduğu haklar; mahkemeye başvurma hakkı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde yargılanma hakkı, makul sürede ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, kamuya açık yargılanma hakkı, susma hakkı, silahların eşitliği ve çekişmeli yargılamayı isteme hakkı, kararın gerekçeli verilmesini isteme hakkı şeklinde belirtilebilir. Ayrıca mükellefler yargı organlarına başvuru yapmaları ve yargılama sürecinde avukat veya temsilcisini bulundurma ve gerektiğinde bunlardan yardım alma hakkına da sahiptirler. Hukukumuzda yargılamaya hakim olan ilkeler gereği mükelleflerin çeşitli hakları … Okumaya devam et Yargılama Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Genel Vergi Hukuku: Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Özel hayatın gizliliği hakkı, gelir idaresi tarafından mükellefin evine ve işyerine girilerek özel hayatına müdahale edilmesini sıkı kurallara bağlamaktadır. Vergi mükellefleri gelir idaresinin gereksiz biçimde özel hayatlarına müdahale etmemesini bekleme hakkına sahiptirler. Uygulamada bu durum, mükelleflerin evlerini makul olmayan ve şüphe doğurmayan sebeplerle aranmaktan ve vergi borcunun doğru miktarını belirlemek için yerinde olmayan bilgi taleplerinde bulunmaktan kaçınmak olarak yorumlanır. Özel hayatın gizliliği, anayasal güvenceye bağlanmış temel haklardan birisidir. Anayasanın 20. maddesinde “özel hayatın gizliliği” ve 21. maddesinde “konut dokunulmazlığı” düzenlenmiş olup, bu hakların sınırlandırılmasını olanaklı kılan özel sebeplerin neler olduğu belirtilmiştir. Vergi Usul … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı

Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı Mükellefler, vergi idaresiyle olan ilişkilerinde bizzat kendileri başvuruda bulunma veya bir temsilci kullanma ve onun yardımını isteme hakkına sahiptirler. Bazı durumlarda mükelleflerin fiil ehliyetine sahip olmamaları veya tüzel kişi olmaları sebebiyle vergileme ile ilgili işlemleri kanuni temsilcileri aracılığıyla yürütürken, bazen mükellefler kendi iradeleriyle işlemleri gerçekleştirmek amacıyla temsilci kullanabilmektedirler. Vergi kanunlarında kanuni temsil açısından özel düzenleme yapılmasına rağmen iradi temsil genel düzenlemelere bırakılmıştır. Bu nedenle vergi hukuku açısından gerçek veya tüzel kişi, iradesiyle bir başka kişiyi yetkilendirebilir. İradi temsilcinin gelir idaresine karşı temsil yetkisine sahip olduğunu ispat edilebilmesi açısından verilen yetkinin yazıya bağlı olması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı

Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı

Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, vergi idaresinin mükelleflere saygılı ve nezaket kuralları içerisinde davranması, yetkisini tarafsız ve adil kullanması gerekliliğini ifade etmektedir. Buna göre, vergi kanunlarının uygulanmasında gelir idaresi çalışanları tarafından mükelleflere karşı adil, eşit ve tutarlı davranılarak onların özel durumlarına göre hizmet sunulması gerekmektedir. Mükelleflerin karşılaştıkları sorunların çözümü için yardım talep etmeleri hâlinde, gelir idaresinde belirlenen hizmet standartları çerçevesinde hızlı ve adil bir şekilde hizmet sunularak sorunları çözümlenmelidir. Mükelleflerle iletişimde olan gelir idaresi personeli tarafından verilen bilgiler açık, tam, doğru ve tutarlı olmalı, basılı yayınlar ise kolay anlaşılabilir ve her … Okumaya devam et Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı

Genel Vergi Hukuku: Özel Haklar

Genel Vergi Hukuku: Özel Haklar Özel haklar kişilerin birbirlerine karşı sahip oldukları haklar olup özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğar, herkese eşit ve genel bir biçimde tanınırlar. Bir özel hak karşısında daima bir hukuki yükümlülük, yani ödev bulunur. Özel haklar; niteliklerine göre mutlak haklar ve nispi haklar; konularına göre malvarlığı hakları ve kişilik hakları; devredilebilmesine göre devredilebilen ve devredilemeyen haklar; amaçlarına göre yenilik doğuran haklar ve yenilik doğurmayan haklar olarak sınıflandırılır. Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Özel Haklar

Genel Vergi Hukuku: Kamu Hakları Nedir?

Genel Vergi Hukuku: Kamu Hakları Nedir? Kamu hakları, kamu hukukundan doğan haklardır. Bu haklar, vatandaşların devletle olan ilişkilerinden doğan ve onların devletle olan ilişkilerinde devletten talep edebilecekleri haklardır. Kamu hakları Jellinek’in klasikleşen ayrımına göre üç gruba ayrılır: negatif statü hakları, pozitif statü hakları, aktif statü hakları. Negatif statü hakları (koruyucu haklar) kişinin; vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı gibi devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hürriyetlerdir. Bunlar devlete sadece bir karışmama ödevi yüklerler. Bu durum devletin hiçbir şey yapmaması sonucu doğurduğu için negatif bir davranış olarak görülür. Anayasalarda da bu haklar “kişinin hak ve ödevleri” … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Kamu Hakları Nedir?

Hukuk Devleti ve Hak Kavramı Nedir?

Genel Vergi Hukuku: Hukuk Devleti ve Hak Kavramı Nedir? Hukuk devleti en genel anlamıyla, “hukuka bağlı devlet” olarak ifade edilebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki “kanun devleti” hukuk devleti demek değildir. Bir ülkede kanunların varlığı o devleti hukuk devleti haline getirmeye yetmez, kanunların hak ve özgürlükleri içerdiği ve tüm organlar tarafından uygulandığı sürece o devlet hukuk devleti ile bağdaşır. Hukuk devletinin tarihi kökenleri devletin gücünün kişilerin temel hak ve özgürlükler lehine sınırlandırıldığı dönemlere kadar gitmektedir. Hukuk devletinde devletin kudreti anayasal çerçevede insan şahsiyeti, haysiyeti ve temel hakları ile sınırlandırmış ve bu kudretin amacı, kullanılış şekilleri belli edilmiştir. Hukuk devleti ilkesi, … Okumaya devam et Hukuk Devleti ve Hak Kavramı Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet

5. Ünite – Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu Özet Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet Vergi mükellefi ile vergi sorumlusunu ayırt etmek Vergi yükümlüsü vergi kanunları gereği şahsında vergi ödevi doğan kişidir. Kaynağı sadece kanun olan bu vergi ödevi, şekli olabileceği gibi maddi de olabilir. Vergi sorumlusunun şahsında ise bir vergi ödevi doğmaz. Vergi sorumlusunun ödevi bir başkasının yani yükümlünün şekli veya maddi ödevlerini yerine getirmektir. Maddi vergi ödeviyle şekli vergi ödevlerini ayırt etmek Maddi vergi ödevi vergi borcunu ödeme ödevidir. Bu ödev kural olarak yükümlü şahsında doğar ve bu nedenle yükümlü tarafından ifası gerekir. Buna karşın şekli vergi ödevi vergi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet

Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci fıkrası gereği tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri için uygun bir karşılık ayırmadan alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu maddeye göre tasfiye hâlindeki bir şirket için atanmış tasfiye memuru şirketin vergi sorumlusu olmaktadır. Eğer bu sorumluluk yerine getirilmezse tasfiye memuru şirket borçları yanında cezaları için de sorumlu olacaktır. Tasfiye memuru asıl vergi yükümlüsü olan şirketin vergi borç ve cezalarını kendi mal varlığından ödemek zorunda kalırsa vergi aslını, alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil … Okumaya devam et Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Temsilcilerin Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Temsilcilerin Sorumluluğu Vergi hukukunda temsil kanundan veya sözleşmeden doğar. Konumuz bakımından asıl olan kanundan doğan temsil iken yukarıda belirtildiği üzere vergi hukukunda sözleşmeden doğan iradi temsil ilişkisi yasaklanmamıştır. Ancak vergi ödevinin sözleşmeyle devri yasak olmamakla beraber, bu yöndeki sözleşmeler sadece sözleşmenin taraflarını bağlar. Öyleyse vergi hukukunda iradi temsil olarak da bilinen kurum gereği yükümlü veya sorumlular vergi ödevlerinin üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesini sağlayıcı sözleşmeler yapabilirler. Bu durumda dahi yükümlü veya sorumlu şahsında gerçekleşen ödev yerine getirilmezse vergi idaresi iradi temsilciye başvuramaz. İdarenin muhatabı her durumda yasal yükümlü veya sorumludur. Uygulamada vergi yükümlülerinin sıklıkla iradi temsil ilişkisine … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Temsilcilerin Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Üçüncü Kişi Ödevliler

Genel Vergi Hukuku: Üçüncü Kişi Ödevliler Üstlendikleri ödevler, vergi sorumlusunun üstlendiği ödevlere benzemeyen vergi ödevlileri de vardır. Doktrinde, “üçüncü kişi ödevliler” olarak adlandırılan bu kişilere vergi ödevi ilişkisinde, vergi borcu ödeme ve şekli ödevlerin tamamen dışında, bilgi verme ve bildirimde bulunma, denetleme-kontrol gibi, niteliği itibariyle tamamen farklı ödevler yüklenmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki “üçüncü kişi ödevli” kavramı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış bir kavram da değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere, üçüncü kişi ödevliler, vergi borcu ilişkisinde değil, vergi ödevi ilişkisinde yükümlülükler üstlenmiş kimselerdir. Daha önce de değinildiği üzere, vergi mahremiyetini ihlal etmemeyi üstlenmiş vergi yargıçları, yükümlünün özel işlerini yapmamayı üstlenmiş vergi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Üçüncü Kişi Ödevliler

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap. Sınas soruları. Test Soruları. Sınavda çıkan sorular ve cevapları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi yorumu yapan organlara göre yapılan sınıflandırmada yer alan yorum türlerinden biri değildir? a. Bilimsel yorumb. Yargısal yorumc. İdari yorumd. Yasama yorumue. Deyimsel/lafzi yorum 2- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı belirleyiniz. a. 1982 Anayasası’nda yasama yorumuna yer verilmiştir.b. Vergi hukukunda özelge, idari yoruma örnek teşkil etmektedir.c. Yargısal yorum, kural olarak salt ilgili bulunduğu olay için bağlayıcıdır.d. Bilimsel yorum bağlayacı bir yorum türü değildir.e. İçtihadı birleştirme kararlarındaki yargısal yorum, yargı organlarını ve … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap