Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Önemli Bilgiler

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Sınav Öncesi Çalışılması Gereken Bilgiler Katma Değer vergisinde ödeme zamanı ertesi ayın 26. Günü akşamına kadardır. Emlak vergisinin ise cari yılın vergisi Mart, Nisan, Mayıs aylarında birinci taksit, Kasım ayı içinde de ikinci taksitin ödenmesi gerekir. Özel tüketim vergisinde ise petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar, petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce ödenmelidir. Terkin için ön şart toplam varlıklardaki kayıp … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Önemli Bilgiler

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Re’sen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse ödemenin hangi süre içinde yapılması gerekir? a. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içindeb. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içindec. Tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içinded. Tahakkuk tarihinden sonra gelen ilk taksit dönemindee. Vergi ihbarnamesinin tebliğini izleyen yılın taksit dönemlerinde 2- 5.000 Kurumlar vergisi (KV) borcu ve 3.000 gecikme zammı borcu olan bir yükümlü, bu borçları için vergi dairesine T800 ödeme yaparsa ödemeden sonra geriye … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet Ödeme ve takas yolu ile vergi borcunun nasıl sona erdiğini açıklamak Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Bir verginin tahsil edilebilmesi için öncelikle tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesini ifade eder. Tahakkuk etmeyen vergi borçları, kural olarak muaccel hâle gelmemektedir. Bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının gelmiş olduğu anlamını taşır. Vergilerin ödeme zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Bazı özel hâllerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödemenin yapılması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Vergi Borcunun Affedilmesi

Genel Vergi Hukuku: Vergi Borcunun Affedilmesi Vergi afları asli vergi borçlarını affetmek amacıyla değil, çeşitli nedenlerle normal yollardan tahsil edilemeyen vergi asıllarını bir şekilde tahsil etmek amacıyla uygulanan istisnai bir araçtır. Ancak siyasi, ekonomik ve mali krizlerin yaşandığı olağan üstü dönemlerde vergi aslını da içeren kapsamlı vergi affı uygulamalarına rastlanabilmekte, bu uygulamalar krizlerin olumsuz etkilerini yatıştıran bir araç olarak kullanıldığı görülebilmektedir. Bu şekilde affedilen vergilerin mali ve hukuki yapılarında esaslı bir sakatlık ya da ana hükümlerinde vergileme ilkelerine tam bir aykırılık bulunmadıkça, vergi asıllarının affını savunmak mümkün değildir. Bununla birlikte belirli bir siyasi rejimin mali işlemlerinin ortadan kaldırılması ya da … Okumaya devam et Vergi Borcunun Affedilmesi

Genel Vergi Hukuku: Vergi Afları

Genel Vergi Hukuku: Vergi Afları Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Af, cezanın ortadan kaldırılması veya daha hafif bir başka cezaya çevrilmesini sağlayan atıfet işlemlerindendir. Tarihte, ilk kez MÖ 400’te “geçmiş şeyleri unutma kanunu” olarak çıkarılan af, genel affın siyasi amaçla kullanılmış olduğunun ilk örneğini teşkil etmektedir. Eski Yunan’da çıkarılmış olan bu kanundan hareketle af kavramı, yasal hükümetin bağışlaması demek olan ve unutmak anlamını içeren, devlete karşı işlenmiş olan bazı suçların hafızalardan yok edilmesi lütfundan olan bir kamu hukuku kavramı olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak kaynağını anayasalarda bulan ancak teknik yönleri bakımından ise ceza kanunlarında düzenlenen af, bazen kamu … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Vergi Afları

Genel Vergi Hukuku: İzaha Davet

Genel Vergi Hukuku: İzaha Davet Temel hedefi yatırım ortamının iyileştirilmesi olan 6728 sayılı yasayla VUK 370. maddede düzenlenen “İzaha davet” vergi hukukuna Ağustos 2016 tarihi itibariyle girmiş yeni bir kurumdur. İzaha davet, mükelleften bilgi ve delil elde etmeyi sağlama işleviyle, idarenin bilgi toplama aracıdır. VUK sistematiğinde “Cezaların Ödenmesi ve Kalkması” bölümünde düzenlenmiş olan İzaha Davet müessesinin vergi cezaları üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. İzaha davet, vergi ziyaına neden olunduğuna dair emareler elde edildiğinde incelemeye veya takdire başlamadan önce konuyla ilgili mükelleften açıklama istenmesine yönelik bir kurumdur. Mükelleflerin izaha davet edilebilmeleri için • İzaha davet edilecek mükellef hakkında izaha davet konusuyla ilgili, … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: İzaha Davet

Genel Vergi Hukuku: Pişmanlık Ve Islah

Genel Vergi Hukuku: Pişmanlık Ve Islah Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren veya kaçakçılık suçu oluşturan fiilleri işleyen yükümlüler ile bunlara iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi durumunda belirli şartların sağlanması hâlinde vergi ziyaı cezası kesilmemekte, kaçakçılık suçu için kovuşturma yapılmamaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenen bu kuruma pişmanlık ve ıslah kurumu adı verilmektedir. Yükümlü vergi ziyaı kabahati işlemesine karşın, bu eylemiyle ilgili herhangi bir ihbar yapılmadan, idare tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmadan ya da konu takdir komisyonuna sevk edilmeden önce eyleminden duyduğu pişmanlık nedeniyle idareye başvurması hâlinde pişmanlık … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Pişmanlık Ve Islah

Genel Vergi Hukuku: Cezalarda İndirim

Genel Vergi Hukuku: Cezalarda İndirim Cezalarda indirim kurumu, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle indirimden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının belli sürelerde ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla, cezalarda önemli indirimler sağlamaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinde düzenlenen cezalarda indirim kurumu uyuşmazlıkların yargı aşamasına gitmeden çözüme kavuşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kesilen vergi ziyaı cezalarında ilk başvuruda cezanın yarısı, daha sonraki başvurularda ise üçte biri, genel ve özel usulsüzlüklerde ise kesilen cezanın üçte biri indirilmektedir. Böyle bir indirimden yararlanmak için yükümlü ya da vergi sorumlusunun ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde vergi dairesine başvurması ve vadesinde … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Cezalarda İndirim

Genel Vergi Hukuku Uzlaşma Nedir?

Genel Vergi Hukuku: Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, idare ile yükümlü arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarını yargı yoluna gidilmeksizin çözen bir yoldur. Uzlaşma ile uyuşmazlığın çözüldüğü ölçüde vergi borç ve cezaları da sona ermektedir. İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen ya da vergi incelemesi sonucu tarh edilmesi düşünülen vergiler ile bunlara bağlı vergi cezalarının tarh edilecek veya tahakkuk edilecek miktarları konusunda idare ile yükümlüler bir araya gelerek anlaşmaktadırlar. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, idarenin vazgeçtiği miktardaki vergi borcu ve vergi cezası sona ermektedir. Uzlaşma sonucunda tarh edilmekle birlikte ödeme aşamasına gelmemiş yani henüz tahakkuk etmemiş vergi borcu ve ceza son bulmaktadır. Üzerinde uzlaşılan ve … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Uzlaşma Nedir?

Tahakkuktan Vazgeçme

Tahakkuktan Vazgeçme Tahakkuktan vazgeçme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115. maddesinde düzenlenen bir kurumdur. Tahakkuktan vazgeçme, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 2015 yılı için T23’ yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti hâlinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklarından vazgeçilmesidir. Tahakkuktan vazgeçmenin terkinden farkı şudur; tahakkuktan vazgeçmede, henüz ne tahakkuk eden, ne de tahsil edilen bir vergi söz konusudur. Terkinde ise tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir vergi vardır. Okumaya devam et Tahakkuktan Vazgeçme

Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir?

Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir? Terkin, vergi borcunun silinmesidir. Terkin, vergi borcunu bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran tek taraflı, sübjektif ve özel bir idari işlemdir. Borcun doğumundan önce yapılan terkin borcun doğmasına engel olmakta, tahakkuk etmesinden veya kesinleşmesinden sonra yapılan terkin ise doğmuş bir borcu sona erdirmektedir. Pozitif hukukumuzda gümrük vergisi dışındaki vergi, resim ve harçların silinmesi konusu Vergi Usul Kanununda; vergi dışındaki diğer kamu alacaklarının silinmesi ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Doğal afetler nedeniyle yapılan terkin, tek taraflı bir işlem olması bakımından özel hukuktaki alacaklının alacağından feragatine benzemektedir. Vergi hatalarının yükümlü lehine düzeltilmesi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir?

Zamanaşımı Nedir?

Genel Vergi Hukuku Zamanaşımı Nedir? Zamanaşımı birçok hukuk dalında düzenleme alanı bulmuş temel bir kavramdır. Bazı hakların veya yetkilerin kullanılmasının hukuk düzeni tarafından belirli zaman dilimleriyle sınırlandırılması, zamanaşımının özünü oluşturmaktadır. Özel hukukta zamanaşımının kazandırıcı ve düşürücü zamanaşımı olmak üzere iki farklı uygulaması bulunmaktadır. Kazandırıcı zamanaşımı bir eşya hukuku kurumu olarak, kanunda belirtilen süreyle devam eden ve itiraza uğramayan zilyetliğe dayanılarak bir malın mülkiyetinin kazanılmasına neden olmaktadır. Bir kişi tarafından kazandırıcı zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyeti kazanılırken, o zamana kadar hak sahibi olan kişi hakkını kaybeder. Düşürücü zamanaşımı ise borçlar hukuku kurumu olarak, alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirlenmiş süre içinde … Okumaya devam et Zamanaşımı Nedir?

Genel Vergi Hukuku Takas Nedir?

Genel Vergi Hukuku Takas Nedir? Takas, iki kişi arasındaki karşılıklı, birbirine benzer ve istenebilir borçların, ayrı ayrı ödenmeksizin, taraflardan birinin beyanıyla sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Borçlar, borçların eşit olması durumunda tamamen, eşit olmamaları durumunda küçük olanı oranında sona ermektedir. Borçlar Kanununda yer alan takas ile ilgili düzenlemeye göre iki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı veya benzer malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç da muaccel ise iki taraftan her biri borcunu alacağı ile takas edebilmektedir. Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere takas beyanında bulunabilmenin ilk koşulu iki kişinin karşılıklı olarak birbirine borçlu olmasıdır. İkinci koşul karşılıklı borçların özdeş olması, aynı nitelikte … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Takas Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir? Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Ödeme eyleminin alacaklı vergi idaresi bakımından görünümü “tahsil” kavramı ile ifade edilmektedir. Tahsil vergilendirmenin son aşamasıdır. Vergi Usul Kanunu’na göre tahsil, verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Yükümlülerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı bulundukları vergi kanunlarıyla belirlenmektedir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde yükümlülerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. Yükümlülerin bağlı bulundukları vergi dairesini belirlemede ikametgâh ve iş yeri adresleri, vergi türleri, meslek ve iş … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir?

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7 Vergi daireleri tarafından yapılan verginin tarhı, vergi zıyaıcezasının kesilmesi ve verginin tahsil işlemleridir. Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Hazine ve Maliye Bakanlığının görev alanına girer. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girer. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmekle görevli idari birim Gelir İdaresi Başkanlığıdır. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak görevi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır? a. Vergi dairesi müdürünün atanmasıb. Verginin tarh edilmesic. Verginin tebliğ edilmesid. Verginin tahakkuk ettirilmesie. Verginin tahsil edilmesi 2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? a. Üniversite mezunu olması gerekir.b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.c. Okur yazar olması yeterlidir.d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.e. Milletvekili olması gerekir. 3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? a. Maliye ve ekonomi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Genel Vergi Hukuku 7. Ünite Kitap Özeti Vergi idaresi kavramını açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, sadece vergilerin kanun ile konulmasını kapsamaz. Vergi kanunlarının uygulanması da vergilendirme yetkisinin bir parçasıdır. Verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili işlemleri vergilendirme işlemleri arasında yer alır. Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini vergi idaresi aracılığıyla yerine getirmektedir. Vergi idaresi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez örgütü ve taşra örgütü ile Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığından oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez örgütünü, taşra örgütünü ve vergi idaresindeki görevlerini açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemlerini de içerir. Bu yetki genel bütçe içerisinde yer alan vergi alacakları … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri

Genel Vergi Hukuku: Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri Mahalli idareler, il özel idareleri, belediye ve köylerden oluşur. Vergilendirme yetkisinin kullanılmasında mahalli idarelerin yetkileri bağlı yetkidir. Asıl vergilendirme yetkisi yasama organına aittir. Yerel idareler sadece vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat gibi idari işlemlerini yapabilir. Yerel idarelerin mali yükümlülük kapsamında tahsil ettiği öz kaynakları olduğu gibi mali tevzin gereği kamu gelirlerinin çoğunluğu genel bütçeden ayrılan paylardan oluşur. İl özel idarelerinin vergilendirme yetkisi, tutar olarak önemsiz ve düzenli olmayan vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır. İl özel idarelerine özgü bazı resim ve harçlar il özel idare kanunundan kaldırılmıştır. İl özel … Okumaya devam et Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri

Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 1, RG, T 10.07.2018 S 30474). Okumaya devam et Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Vergi Dairesi Başkanlıkları

Genel Vergi Hukuku: Vergi Dairesi Başkanlıkları Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu bölümde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanına verilen görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Cumhurbaşkanınca belirlenir. Türkiye’de 30 vergi dairesi başkanlığı bulunmaktadır (http://www.gib.gov.tr/VDBD, Erişim Tarihi: 10.09.2018). Vergi dairesi başkanlıklarının yetki ve görevleri şunlardır (Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kararname Numarası: 4 RG, T 15.07.2018, S 30479): a. Yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, … Okumaya devam et Vergi Dairesi Başkanlıkları