Etiket arşivi: hayvnalar hakkında

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Bir işletmede işgücünün devamlılığı sayesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a. İşletmede maliyetler artar.
b. İşletmeye bağlılık azalır.
c. İşletmede üretim kalitesi yükselir.
d. İşletmede üretimde verimlilik azalır.
e. İşletmede kârlılık azalır.

2- Bir A işletmesinde bir yılda işten çıkan yada çıkarılanların sayısı 35, ortalama çalışan işgücü sayısı 700 ise işgücü devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?

a. %3
b. %5
c. %8
d. %10
e. %15

3- Aşağıdakilerden hangisi mülakat tekniklerinden biri değildir?

a. İhbar stok
b. İhbar ve demirbaş stok
c. Emniyet stok
d. Optimum stok
e. Ortalama stok

4-İşletmelerde asgari stok seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. İhbar stok
b. İhbar ve demirbaş stok
c. Emniyet stok
d. Optimum stok
e. Ortalama stok

5- Aylık yem gereksinimi 90 ton olan bir süt sığırcılık işletmesinde yemin sipariş sonrası işletmeye ulaşma süresi yaklaşık 3 gündür. Buna göre, söz konusu işletmenin ihbar stok miktarı kaç tondur?

a. 3
b. 6
c. 8
d. 9
e. 10

6- Aşağıdakilerden hangileri optimum stoğu oluşturan kriterlerdendir?

I. Uygun miktarda
II. Uygun kalitede
III. Uygun zamanda
IV. Uygun fiyata
V. Uygun kaynaktan

a. I ve II
b. I, III ve IV
c. II, III ve IV
d. II, IV ve V
e. I, II, III, IV ve V

7- Aşağıdakilerden hangisi tek parti halinde hammadde tedarikinin özellikleri arasında yer almaz?

a. Hammadde fiyatında önemli ölçüde iskonto
olanağı yaratılması.
b. İşletmenin sipariş masrafları minimize edilmesi.
c. Stoklama masraflarının azalması.
d. Hammadde kalitesinde bir örneklik sağlanması.
e. Yüklü miktarda alımla birlikte döner sermaye
finansmanında önemli yetersizlikler ortaya çıkarması.

8- Süresi 1-5 yıl arasında değişen, yatırım finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılan ve donatım kredisi adıda verilen kredilere ne ad verilir?

a. Uzun vadeli kredi
b. Çevirme kredisi
c. Yatırım kredisi
d. Orta vadeli kredi
e. İşletme kredisi

9- Kredi, karşılıklar, amortismanlar gibi gerektiğinde para olarak kullanılabilen unsurlara genel olarak ne ad verilir?

a. Hisse senedi
b. Tahvil
c. Nakit
d. Tasarruf
e. Fon

10- Verilenlerin en likitten daha az likite doğru sıralaması doğru olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

I. Tahvil
II. Nakit
III. Hammadde
IV. Sabit Kıymetler
V. Yarı Mamuller

a. I-II-IV-III-V
b. I-II-IV-V-III
c. II-I-III-V-IV
d. II-I-V-III-IV
e. IV-V-III-II-I