Müslüman Bilim Adamı: Molla Sadra

Molla Sadra, tam adı Sadreddin Şirazidir ancak Molla Sadrā (M.S. 1571-1636) adıyla da anılır. İran’ın Şiraz kentinde doğdu. Felsefe, kelam, hadis ve tefsir çalışmaları için önce Kazvin’e (1591) daha sonra İsfahan’a (1597) seyahat etti. Oniki İmam Şiiliğinin İmamiye önemli merkezlerinden olan bu şehirlerde Mir Damad ve Bahaüddin Amili’nin talebeliğinde bulundu. Eğitimini İsfahan’da tamamladıktan sonra felsefesini ortaya koyan aynı zamanda İran’daki Kum şehrinin yakınlarındaki Kahak adındaki köyde geçirdiği onbeşyıllık zühd hayatından edindiği tecrübelerinin etkisini yansıtan “Esfar’ul Erbaa” (Dört Sefer) adlı eserini verdi. İranlılar tarafından ülkelerinin en büyük filozofu olarak kabul edilen Molla Sadra akılcılıkla sezgiciliği biraraya getirerek “Hikmet’ul Mutealiye” (Aşkın Hikmet) … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Molla Sadra

Müslüman Bilim Adamı: Piri Reis

Piri Reis, Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani (d. 1465- 70, Gelibolu – ö. 1554, Kahire) Osmanlı denizcisi. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve “Kitab-ı Bahriye” adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. Yaşamı Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhiddin Piri’nin ailesi Fatih Sultan Mehmed devrinde padişahın emri ile Karaman ülkesinden İstanbul’a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul’da yaşamış, sonra Gelibolu’ya göç etmiştir. Piri Reis’in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis’tir. Piri denizciliğe amcası Kemal Reis’in … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Piri Reis

Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l-Fidâ

(d.1273-ö. 1331) Ebu’l-Fidâ veya Ebul Fida İsmail Hemvi (tam olarak ismi: Ebu el-Fida İsmail bin Ali bin Mahmud el-Malik el-Muayyed İmadüddin) (d.1273-ö. 1331) tarihçi, coğrafyacı ve emirdir. Ay üzerindeki Abulfeda kraterinin adı, O’na ithafen verilmiştir. Yaşamı Ebul Fida 1273 tarihinde Hama emirinin kardeşi ve Ebul Fida’nın babası olan Malik el-Efdal’in Moğollar’ın istilasından kaçtığı yer olan Şam’da doğmuştur. Babası zamanın ünlü komutanlarındandı. Ebu’l Fida aynı zamanda Selahaddin Eyyubi’nin babası olan Eyyub’un torunudur. İyi bir eğitim görmüştür. Çocukluğunda, Kuran ve bazı fen ilimlerini tahsil etmekle geçirdi. Fakat on iki yaşından itibaren erken bir zamanda sık sık özellikle Haçlılara karşı yapılan askeri seferlere … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l-Fidâ

Müslüman Bilim Adamı: Nureddin Batruci

Modern astronominin kurucusu. Asıl adı, Ebu Cafer Nureddin Ebu İshak el- Batruci el-İşbili’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kurtuba’nın kuzeyinde, Pedroches şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. İspanya’daki İşbil’de (bugünkü adıyla Seville) yaşadığı için, Elİşbili lakabıyla meşhur oldu. Meşhur tabiplerden İbn-i Tufeyl’in talebeliğini yaptı. Hayatı hakkında daha fazla bilgiye kaynaklarda rastlanamamıştır. 1217 (H. 614) yılına kadar yaşadığı bilinmektedir. El-Batruci, İslam ve Latin dünyasının astronomi sahasında büyük bir alimi olarak tanınmıştır. Avrupalı bilim adamları üzerindeki tesiri çok olduğundan, Batı dünyası onun ismini; Latince olarak, Alpetrazius şeklinde değiştirdi ve bu isimle tanıdı. El-Batruci’nin tek bilinen kitabı Kitab fi’l-hey’e (Astronomi Prensipleri) olup, Arapçadır. Eserini, 1185 … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Nureddin Batruci

Müslüman Bilim Adamı: Ali Bin İsa

Ali bin İsa, Bağdat’ta doğmuş ve 9. yüzyılda astronomi, coğrafya ve özellikle optik alanında çalışmalar yapmış Müslüman bilim adamıdır. Ali bin İsa Orta Çağ’da göz hastalıkları üzerine verilen ilk eser olan “Notebook of Oculist” (Göz Doktorunun Defteri) adlı eserini yazmıştır. Bu eser onun Orta Çağ Avrupası’nda Jesu Occulist olarak tanınmasını sağlamıştır. Jesu Latince’de İsa demektir. Bu eser ilk olarak Farsça’ya çevrilmiş ve daha sonra da Latince’ye çevrilerek 1497 yılında Venedik’te basılmıştır. Daha sonra ise 1904 yılında Hirschberg ve Litter tarafından Almanca’ya; 1936 yılında da Casey Wood tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. İbn İsa’nın bu kitabı, kendinden sonra gelen optik ilimciler tarafından en … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ali Bin İsa

Müslüman Bilim Adamı: Ömer Hayyam | Ömer Hayyam Hakkında En Detaylı Bilgiler!

Not: Başlık kaynaktan alıntıdır, ben Ömer Hayyam’ın Müslüman olduğuna emin değilim, hatta daha çok kendisini, sorgulayan bir Deist olarak görürüm, bunun yanında fikirlerini çok mantıklı ve önemli bulurum. Ancak birçok kaynakta ya müslüman, ya agnostik, ya da deist olarak geçmektedir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün gözükmüyor. Asıl adı Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam’dır. 1048’de İranin Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden almıştır. Daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri, yüksek matematik ve edebiyat-şiir alanlarında önemli çalışmaları … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ömer Hayyam | Ömer Hayyam Hakkında En Detaylı Bilgiler!

Müslüman Bilim Adamı: El-Birûni

Birûni (d.973 – ö.1048- 1061?) Fars kökenli İslam bilgini. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûni’dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarihalanındaki çalışmalarıyla tanınır. Hayatı Birûni, Merkezi Asya’da tarihi bir bölge olan Harezm’de doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Harizmşahlar tarafından korundu, sarayda matematik ve astronomi eğitimi aldı. Buradaki hocaları İbn-i Irak ve Abdussamed bin Hakim’dir. Bu dönemde daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazdı. Harizmşah Devleti Me’mûniler tarafından alınınca Birûni de İran’a giderek bir süre burada yaşadı. Daha sonra ise Ziyâriler tarafından korunmaya başlandı. El Âsâr’ul Bâkiye adlı kitabını Ziyârilerin sarayında … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Birûni

Müslüman Bilim Adamı: İbn Miskeveyh

İbn Miskeveyh (Ahmed bin Muhammed Miskeveyh) (d.940-ö.1030) Fars asıllı ünlü filozof. İran’ın Rey kentinde 940’ta (hicri 320) doğdu. Aktif politik kişiliğini filozof rolüyle birleştirdi. Tarihçi yönü de olan Miskeveyh Bağdat, Isfahan ve Rey şehirlerindeki Büveyye hanedanına hizmette bulundu. Aralarında Sicistaninin de olduğu bir entelektüel grubunun üyesiydi. İslam dünyasında Neoplatonik geleneğin ortaya çıkışında Miskeveyh’in telifçi rolünün etkisi bulunmaktadır. İbn Miskeveyh tarihten psikolojiye, kimyadan metafiziğe kadar pek çok farklı alanda çalışmalarda bulundu ve eserler kaleme aldı. Yunan filozoflarının tevhid ile ilgilendiklerini öne sürmekle Miskeveyh din ile felsefeyi uzlaştırma hususu probleminden uzak durmuştur. Hayatı Tam adı Ebû Ali Ahmed bin Muhammed bin Yakub … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: İbn Miskeveyh

Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l Vefâ el-Bûzcâni

Ebul Vefa el-Büzcani (d. 940 – ö. 998) tam ismi Ebu el-Vefa Muhammed bin Muhammed bin Yahya bin İsmail bin el-Abbas elBüzcani olan Fars matematikçi ve astronom. 940 yılında İran’da bulunan Büzcan kasabasında doğmuştur. Bu yüzden Ebul Vefa Büzcani diye meşhur olmuştur. İlim tahsiline amcası Ebu Amr Mugazili ve Ebu Yahya bin Kimib’in yanında başlayan Ebul Vefa 959 yılında Bağdat’a gitti. Ölümüne kadar da burada ilimle meşgul oldu. İlim sahasında,matematik ilmini tahsil etti ve özellikle trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı ve bu alanlarda çok fazla bir süre muhafaza edilemeyen kitaplar yazdı. Batlamyus’un ve Diophantos’un eserlerini inceleyip açıklamış, astronomi sahasında ise Ay’ın … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ebu’l Vefâ el-Bûzcâni

Müslüman Bilim Adamı: Ahmed Bin Musa

(d.?-ö.878) sistem mühendisliği ve sibernetik ilminin öncülerinden aynı zamanda matematik ve astronomi alanında eserler veren müslüman bilim adamı. Hayatı Babası Musa bin Şakir’dir. Çocukluğundan beri ilimle uğraşmış özellikle mekanik ilmine ilgi duymuştur. Kardeşlerinin ve babasının ilim adamı olması, zamanın ilim öğrenmeyle geçirmesi ve halife Memun tarafından korunması onu ilim sahasında daha da yükseltmiş devrinin büyük matematik ve astronomi bilginlerinden biri olmasını sağlamıştır Halife Memun’un astronomu olan Yahya bin Ebu Mansur’dan dersler almıştır. Kardeşleri Muhammed ve Hasanla birlikte yıldızları diğer gök cisimlerini bunların doğuş ve batışlarını inceledi bu incelmelerinin sonucunda yıldızların doğuşu, batışı aynı zamanda onların resimlerini gösteren mükemmel bir cihaz … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Ahmed Bin Musa

Müslüman Bilim Adamı: El-Kindi

El – Kindi veya tam adıyla Ebū Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el – Kindi . (d.801-ö.866). O r t a ç a ğ Avrupası’nda “Alkindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise Tanrı’ya erişmek olduğunu öne süren El-Kindi’ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akılyürütmedir. İnsanın akıl yürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, Tanrı’nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. Tanrı’nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: El-Kindi

Müslüman Bilim Adamı: İbrahim Nazzam

İbrahim Nazzam (d. 775, ö. 845) (tam adı İbrahim ibn Sayyar al Nazzam) 775’de Irak’ın Basra şehrinde doğdu, 845’te Bağdat’da öldü. Filozof ve teolog. Ebu’lHuzeyl gibi Mutezile filzoflarının önemli ve özgün isimlerinden biridir. Felsefesi Nazzam, doğa felsefesine dayanmıştır ve ona dayanarak Allah fikrine yükselmeye çalışmıştır. Doğa ya da evren ona göre Allah’ın bir hikmetine göre yaratılmışlardır. Doğa yasaları olarak bilinen her şeyin Allah’ın yaratımına uygun olduğunu öne sürer. Allah, emir ve cebr edici olarak özgürlüğü zorunluluğu ile sınırlandırılmış bir iradedir. Nazzam bu noktada meşşai flozoflarına benzer, ancak tamamen aynı argümanı öne sürmez. Meşşai filozofları zorunluluk ile Allah’ı bir ve aynı … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: İbrahim Nazzam

Müslüman Bilim Adamı: Sabit Bin Kurra

Yezidi bir ailenin çocuğu olarak Harran’da doğan (d.821) Sâbit b. Kurra (ö.901), gençlik yıllarında sarraflık mesleği ile uğraştı. Bu yıllarda nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir biçimde Arapça, Yunanca, Süryanice ve Rumca’yı çok iyi bir biçimde öğrenmiştir. Bağdat’a gelirken yolda daha sonraları mekanik ve matematik konularında önemli eserleri kaleme alacak olan Beni Musa ailesinin üç oğlundan Muhammed b. Musa (ö.873) ile karşılaştı. Sâbit b. Kurra ile konuşan ondaki yeteneklerin farkına varan Muhammed, Beytü’l-Hikme’deki çeviri faaliyetlerine katılmayı teklif etti. Böylece Sâbit, Bağdat’ta bir müddet sonra Halife el-Mutezid’in (saltanatı: 892-902) huzuruna çıkmıştır. İslâm’ı kabul etmesi hususunda kendisine yapılan teklifleri kabul etmemiş ve … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Sabit Bin Kurra