Site icon Türkçe Malumatlar

İktisada Giriş Ünite 2 Soru Cevap

İktisada Giriş Ünite 2 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için diğer maldan ne ölçüde vazgeçilmesi gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Marjinal maliyet oranı
b. Marjinal verimlilik oranı
c. Fırsat maliyeti
d. Ortalama maliyet
e. Marjinal dönüşüm oranı

2- Bireyin belirli bir zamanda bir maldan bir birim daha fazla tüketmesi sonucunda toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?

a. Marjinal verimlilik
b. Toplam fayda
c. Marjinal fayda
d. Marjinal maliyet
e. Alternatif maliyet

3- Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belli dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretimi gerçekleştirebileceği çıktı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

a. Talep eğrisi
b. Arz eğrisi
c. Toplam fiziki ürün eğrisi
d. Marjinal maliyet eğrisi
e. Üretim imkânları eğrisi

4- Aşağıdaki durumlardan hangisinde birey x malı tüketimi için maksimum faydaya ulaşır?

a. MUx > Px
b. MUx < Px c. MUx > MCx
d. MUx = Px
e. MUx < MCx

5- Piyasa mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kapitalizmin kullandığı araçlardır
b. Fiyat mekanizmasını içerir
c. Tüketiciler ve üreticiler kendi çıkarlarını düşünürler
d. Toprak ve sermaye özel kişilerin mülkiyetinde değildir
e. Merkezi plancılık yoktur

6- Bir malın üretimi arttırıldıkça alternatif maliyetin yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Üretimde kullanılan kaynakların birbirinin yerini tam olarak tutmaları
b. Ürün dönüşüm eğrisinin orijine dış bükey olması
c. Üretim imkânları eğrisinin orijine iç bükey olması
d. Üretim imkânları eğrisinin pozitif eğimli olması
e. Dönüşüm eğrisinin dik olması

7- Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?

a. Toprak
b. Sermaye
c. Girişim
d. Emek
e. Amortisman

8- Aşağıdakilerden hangisi bir malın kullanılan miktarı eşit birimler halinde artırıldığında her yeni birimin sağladığı ek faydanın bir önceki birimin sağladığından küçük olacağını ifade eder?

a. Fayda kanunu
b. Marjinal fayda kanunu
c. Talep kanunu
d. Azalan verim kanunu
e. Azalan marjinal fayda kanunu

9- Toplam fayda düşerken marjinal fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yükselir
b. Değişmez ve sıfıra eşittir
c. Değişmez ve sıfırdan büyüktür
d. Azalandır ve sıfırdan büyüktür
e. Azalandır ve sıfırdan küçüktür

10- Aşağıdakilerden hangisi üniversiteye gitmenin fırsat maliyetlerinden biri değildir?

a. Üniversite harçları
b. Üniversiteye gitmeme durumunda çalışılacak bir işten sağlanacak gelir
c. Üniversiteye giderken yapılan yiyecek giderleri
d. Ders çalışmak için kullanılan zamanın, alternatif alanlarda kullanımı
e. Üniversitede dersler için yapılan kitap ve kırtasiye harcamaları

Kaynaklardan toprak ne kadar çok olursa olsun sınırları vardır. Bu sınırlılık yüzünden kullanımı için alternatifleri arasında tercih yapılmasını zorunlu kılar. Örneğin, bir arsa üzerine ev inşa edilebilir veya alışveriş merkezi yapılabilir, otopark yapılabilir, okul yapılabilir ancak bunların tümü aynı anda yapılamaz sadece alternatiflerinden biri tercih edilmelidir. Yine emek kıt bir kaynaktır. Çünkü insanların zamanları sınırlıdır hem de kalifiye eleman sayısı çok fazla değildir. Bir başka kaynak olan sermaye de kıttır. Diğer malları üretmek için kullanılan makinalar, araçlar ve fabrikalar fiziksel sermaye olarak adlandırılır ve kıt bir kaynaktır, sınırlıdır. Fiziksel sermaye üzerinde mülkiyet hakkını ifade eden finansal sermaye de sınırlıdır. Bu kıtlıklar insanları seçim yapma olgusuyla karşı karşıya bırakır.

Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretilebileceği çeşitli çıktı bileşimlerini gösteren eğri üretim imkânları sınır eğrisidir. Bu eğri üzerinde olunabilmesi için tüm kaynaklar en etkin biçimde kullanılmalıdır. Artan fırsat maliyeti nedeniyle orijine göre içbükey çizilir. Artan fırsat maliyeti bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gereken bir durum olarak tanımlanır.

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; neler üretilecek, nasıl üretilecek ve nasıl paylaşılacaktır. Neler üretilmeli sorusu, üretim imkânları sınırı üzerinde hangi noktada bulunulması sorusuyla ilgilidir. İkinci soruda her toplumun kendine uygun üretim tekniğini mutlaka seçmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Üçüncü soruda karar almada her toplum geleneksel ve kültürel değerlerden etkilenerek ekonomik sistemleri çerçevesinde çözüm ararlar.

Tek bir mala ilişkin marjinal fayda toplam fayda fonksiyonundan hareketle elde edilir. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam faydadaki değişme marjinal faydadır ve toplam fayda fonksiyonuna çizilen teğetlerin eğimi ile ölçülür. Eğimler giderek azaldığı için marjinal fayda azalandır. Toplam fayda maksimuma ulaştığında marjinal fayda sıfır değerini alır daha sonrasında negatif değerler alır. İşte marjinal faydanın pozitif değerler alan azalan kısmı tüketicinin bu mala ilişkin talep eğrisidir. Marjinal fayda azalan olduğu için de talep eğrisi negatif çizilir.

Exit mobile version