Site icon Türkçe Malumatlar

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Özet

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Özet

Ekonomi teriminin kökenini açıklamak

Ekonomi sözcüğü, kökenini Yunanca’daki oikos ve nomos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan oikonomia sözcüğünden almaktadır. Ancak Yunan filozofları servet ve kazanç sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti oikonomia ile değil khrêmatistik sözcüğüyle ifade etmişlerdir. Günümüzde kullanılan ve kökenini Eski Yunancadaki oikonomia’dan alan Ekonomi terimine sonraki çağlarda Avrupalı yazarlar tarafından bu günkü anlamına yakın anlamlar yüklenmiştir.

Temel ekonomik kavramları tanımlamak

Ekonomide temel kavramlar denince ilk akla gelenleri İhtiyaç, Mal, Hizmet, Tüketim, Üretim, Emek, Sermaye, Doğa, Girişimci, Mübadele, Bölüşüm, Gelir ve Tasarruf kavramlarıdır. İnsan varlığını sürdürebilmek ve yaşam kalitesini artırabilmek için beslenme, barınma, eğitim, sağlık hizmeti vb ihtiyaçlarını tatmin etmek zorundadır. Bu nedenle çeşitli mal ve hizmetleri tüketmesi gerekir. Söz konusu bu mal ve hizmetler ise üretim yoluyla elde edilir. Üretimin gerçekleştirilmesi içinse üretim faktörlerine ihtiyaç vardır. Bir toplumda üretilen tüm mal ve hizmetler yine o toplumu oluşturan bireyler tarafından bölüşülür. Elde ettiği gelirin bir kısmını tüketim için kullanan insan artan gelirini tasarruf eder.

Temel ekonomik varsayımları tanımlamak

Bir kısım Ekonomi problemlerini teorik düzeyde analiz edebilmek için gerekli analiz koşullarını sağlayan bir kısım varsayımlarda bulunmak gerekmektedir. Böylelikle inceleme dışında kalan unsurlar asıl inceleme konusunu gölgelememektedir. Bu varsayımların başlıcaları: Kapalı Ekonomi Varsayımı, Devlet Müdahalesi Bulunmadığı Varsayımı, Rasyonel Davranıldığı Varsayımı, Diğer Koşulların Değişmediği Varsayımı (Ceteris Paribus), Tam Rekabet Piyasası Varsayımı, Ölçeğin Sabit Getirisi Varsayımı, Para Kullanılmama Varsayımıdır.

Ekonomi biliminin konusunu açıklamak

Ekonomi biliminin konusu özetle kıt kaynaklarla sonsuz miktar ve çeşitlilikteki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik girişimlerdir. Buna göre ekonomi bilimini ve konusunu şu şekilde tanımlamak mümkündür; Ekonomi, insanların sonsuz olan gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan ve dünyada kıt olarak bulunan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin, çeşitli seçenekler arasında nasıl kullanılacağına ilişkin insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Ekonominin diğer bilimlerle ilişkisini açıklamak

Ekonomi bilimi, ekonomik problemleri iyi algılayabilmek ve onlar hakkında doğru bilgiler elde edebilmek için diğer bazı bilim dallarıyla ilişkilidir. Bu bilim dalları; matematik, istatistik, sosyoloji, mantık, hukuk, sosyal antropoloji ve tarihtir.

Exit mobile version