Site icon Türkçe Malumatlar

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 2 Özet

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 2 Özet

Hayvancılık Ekonomisini tanımlamak ve araştırma konusunu açıklamak

Hayvancılık Ekonomisi ekonomiye özgü bazı kanun ve prensipleri hayvancılık sektörüne uygulayan ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunları inceleyen, analiz eden uygulamalı ekonominin bir dalıdır. Hayvancılık ekonomisinin çalışma konuları; hayvan ve hayvansal ürün üretmek amacıyla kullanılan üretim faktörlerinin dağıtımı, hangi koşullarda hangi hayvansal üretim kolunun uygun olduğu, hayvancılık işletmelerinin kuruluş ve işletilmesindeki yönetim faaliyetleri, hayvansal ürünlere ilişkin piyasa araştırmaları, kırsal alanda uygulanması gereken tarım ve hayvancılık politikalarının tespiti, hayvancılık sektörünün ulusal ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle ilişkileridir.

Hayvansal üretimin özellikleri ile hayvancılık ve tarım sektörleri arasındaki farkları açıklamak

Hayvansal üretimin özellikleri ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir: Hayvansal üretim devamlılık arz eder. Bu bakımdan hayvancılık, sanayi sektörüne daha çok benzemektedir. Hayvansal üretimde hayvan, hem ürün hem de sabit sermaye niteliğindedir. İklimsel değişikliklerden tarım kadar etkilenmez. Hayvancılıkta üretim, tarımdaki gibi yılın belli kısa dönemine sıkışık değil, aksine uzun devreye yaygındır ve yetiştiriciler bu durumun avantajlarından yararlanabilir

Hayvancılık sektörünün ulusal ekonomi içerisindeki fonksiyonlarını tanımlamak

Hayvancılık sektörünün ulusal ekonomi içerisindeki fonksiyonları şöyle özetlenebilir: Halkımızı daha iyi beslenme olanağına kavuşturma, sanayie hammadde sağlama, milli geliri artırma ve ihracatı geliştirme, sanayi ve hizmetler sektörlerine işgücü sağlama ve kendi sektörü içinde istihdam hacmi yaratma, kalkınmanın finansmanına katkıda bulunma, bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirme ve iktisadi kalkınmayı istikrar içinde gerçekleştirme.

Hayvancılık sektörünün ulusal kalkınmadaki önemini açıklamak

Ülkemiz koşullarında kırsal ekonomik kalkınmayı sağlamak, buna uygun ekonomik politika tedbirleri ile hayvancılık sektöründeki mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi sayesinde olacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kırsal ekonomik kalkınmanın lokomotifi hayvancılık sektörü olacaktır. Dünyanın hiç bir gelişmiş ekonomisinde; hayvancılığını geliştirmeden kırsal ekonomik kalkınmasını başarmış ülke göstermek mümkün değildir. Bu nedenle hayvancılık sektörü ekonomik kalkınmada, işsizliğin azaltılması ve istihdam düzeyinin artırılması, gıda üretimi ve beslenme, sanayinin hammadde ihtiyacının tedariki ve ülkede özsermaye birikiminin artırılması bakımından büyük öneme sahiptir.

Exit mobile version