Site icon Türkçe Malumatlar

Osmanlı Tarihi: Anadolu’da Liderlik Mücadelesi

Yıldırım Bayezit, Anadolu ve Rumeli’de Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayıp devletini büyük bir imparatorluk hâline getirmişti. İstanbul’un Fethi gerçekleştirilmek üzere iken doğuda Timur tehlikesi kendini hissettirmeye başlamıştı. Timur, 1370 yılında Maveraünnehir’e hâkim olarak, Semerkant’ta tahta oturmuştur. 1386 yılında Horasan Seferi’ne çıkan Timur, Altınorda Devleti ile yapılan mücadeleyi kazanmıştır. Bu başarıdan sonra Timur, İran bölgesine yönelerek buranın hâkimiyetini ele geçirmiş, Mardin, Urfa bölgeleri üzerinde hâkimiyet sağlamıştır. Timur, Hindistan seferinden de başarıyla dönmüştür.

Timur, cihanşümul bir imparatorluk kurmak niyetindeydi. Türk dünyasının liderliğini ele geçirmek isteyen Timur seferlerine devam etti. Timur ele geçirdiği bölgelerde hâkimiyetini kesinleştirerek Türk beyliklerini tebaası hâline getirmeye başladı. İstanbul kuşatmasında bulunan Yıldırım Bayezit, Timur tehlikesinin yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldırarak muhtemel bir savaş için hazırlık yapmaya başladı. Timur’un kendisini Türkiye Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmesi ve Yıldırım Bayezit’in Timur’un hâkimiyetine girmesini teklif etmesi taraflar arasındaki savaşı kaçınılmaz kılmıştır.

Ankara Muharebesi

Timur, Osmanlı Devleti’nin genişleyerek merkezî otoritesini güçlendirmesinden rahatsız olmuş, Yıldırım Bayezit’e hâkimiyetini kabul ettirmek istemiştir. Bir taraftan Yıldırım Bayezit, diğer taraftan Timur, Anadolu beyliklerini kendi hâkimiyetleri altına almaya çalışıyorlardı. Timur’un önünden kaçan Karakoyunlu Devleti Hükümdarı Kara Yusuf ile Celayiriyye Hükümdarı Sultan Ahmet, Suriye üzerinden Anadolu’ya geçerek Yıldırım Bayezit’e sığınmıştı. Bayezit, Timur’dan kaçarak kendisine sığınanları himaye etmiştir. Timur, Bayezit’e gönderdiği mektupla Kara Yusuf ve Sultan Ahmet’in ya kendisine verilmesini ya da öldürülmesini istemiştir. Bayezit, bu teklifi sert bir dille reddetmiştir. Karşılıklı tehdit içeren mektuplaşmalar ve restleşmeler üzerine Timur, Anadolu’ya girerek Sivas’ı ele geçirdi. Yıldırım Bayezit’in karşı taarruz olarak Erzincan ve Kemah’ı alması savaşı kaçınılmaz hâle getirmiştir. Timur, Yıldırım Bayezit’e elçi göndererek Erzincan ve Kemah’ı geri vermesini, Kara Yusuf ve Sultan Ahmet’in iade edilmesini, kendi üstünlüğünü kabul etmesini istemiştir.

Yıldırım Bayezit bu talepleri sert bir şekilde reddetmiştir. Bunun üzerine taraflar hazırlıklarını tamamlayarak savaş düzenine girmişlerdir. Timur’un ordusu Yıldırım Bayezit’in ordusundan sayı bakımından oldukça üstün idi. Timur’un ordusunda Hindistan’dan getirilen zırhlı savaş filleri bulunuyordu. Savaşta Timur’a sığınan Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları ile birlikte birçok küçük Anadolu Beylikleri de yer alıyordu.

İki taraf arasında 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası’nda savaş yapıldı. Yapılan savaşı Timur kazandı. Yıldırım Bayezit, Timur’a esir düştü. Ankara Muharebesi, Osmanlı Devleti’nin sadece yenildiği bir muharebe olmadı. Timur ile Osmanlı Devleti arasında yapılan mücadelenin kaybedilmesi Osmanlı Devleti’ni çok uzun yıllar sürecek biçimde etkiledi. Ankara Muharebesi’nin sonucunda Anadolu Beyliklerinin bir kısmı ayaklanarak yeniden beyliklerini kurdular. Beyliklerin yeniden kurulmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi durdu. Devlet 50 yıl sürecek bir duraklama dönemine girdi. İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti. Bizans İmparatorluğu’nun ömrü yarım yüzyıl uzadı. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki toprakları Timur’un hâkimiyetine girdi. Ankara Muharebesi’nin Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmesi üzerine Yıldırım Bayezit ile birlikte şehzadeler Mustafa ve Musa Çelebi, Timur’a esir düştü. Muharebenin sonunda Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri başlamıştır.

Exit mobile version