Site icon Türkçe Malumatlar

Ulusal Kalkınma Açısından Hayvancılığın Önemi

Ulusal Kalkınma Açısından Hayvancılığın Önemi

Ekonomik kalkınma her şeyden önce sanayileşmeye bağlıdır. Sanayileşme ise, bunun gerektirdiği yatırımların mümkün olduğu kadar iç tasarruflarla karşılanmasına ve döviz gelirlerinin öngörülen seviyeye çıkarılmasıyla mümkündür. O nedenle kalkınmak bir bakıma sanayileşmek demektir. Ancak amaçlanan bu hedef tarım ve hayvancılığın ihmal edilmesi anlamına gelmemelidir. Sanayileşmenin finansmanını öz kaynaklara dayandırmada, güçlü yatırım hamlesinin yapılmasında hayvancılık sektörü önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

Kırsal alanda hayvansal üretimi ağırlıklı hale getirecek ekonomik politika önlemleri, sektörü kırsal alanda sosyal ve ekonomik kalkınmamızın lokomotifi haline getirebileceği gibi, sanayileşmenin finansmanını da öz kaynaklara dayandırmak suretiyle ülkemizde istikrarlı bir gelişme de sağlamış olacaktır. Hayvancılık sektörünün iktisadi kalkınmamızda yüklendiği fonksiyonları şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Daha iyi beslenme olanağı, sanayie hammadde sağlama fonksiyonu
• Milli Geliri artırma ve ihracatı geliştirme fonksiyonu
• Sanayi ve hizmetler sektörlerine işgücü sağlama ve kendi sektörü içinde
istihdam hacmi yaratma fonksiyonu
• Kalkınmanın finansmanına katkıda bulunma fonksiyonu
• Bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirme fonksiyonu
• İktisadi kalkınmayı istikrar içinde gerçekleştirme fonksiyonu.

Bu kadar önemli ekonomik fonksiyonlara sahip olan hayvancılık sektöründen Türkiye’nin yeterince yararlandığını söylemek mümkün değildir. Ulusal kalkınmada sektörel düzeyde ihtisaslaşmanın önemi büyüktür. Özellikle hayvancılıkta yapılan bilinçsiz desteklemeler kırsal kesim işletmelerinde ihtisaslaşma konusunda da hiçbir iyileşme sağlayamamıştır. Bir ekonomide sektörel gelişmelerin en önemli belirleyicilerinden biri, o sektöre yapılan sabit sermaye yatırımları (SSY) dır. Ülkemizde kalkınma çabalarıyla birlikte sanayi sektörü öncelikli sektör olarak ele alınmıştır. Bu durum ise, SSY içerisinde sanayi ve buna bağlı olarak hizmet sektörleri paylarının yüksek, tarım ve hayvancılık sektörü yatırımlarının düşük seviyede kalmasına neden olmuştur. Bugün Avrupa Birliği’ne girme çabasında olan Türkiye’nin bu çatı altında yer bulabilmesinde sağlanması gereken önemli kriterler vardır. Özellikle hayvancılık sektöründe Avrupa Birliği mevzuatına ve Ortak Tarım Politikası (OTP)’na uyumun sağlanabilmesi için Türkiye’nin önünde uzun bir yol bulunmaktadır.

Exit mobile version