Site icon Türkçe Malumatlar

Türk Dili II: Sınav Soruları ve Cevapları Ünite 7

7. Ünite – Okuma ve Dinleme | Türk Dili II: Sınav Çıkan Sorular ve Cevapları. | Soruların Cevapları Kalın Puntolu ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Konuşma
d. Dinleme
e. Görme

2- ‘……….’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Dinleme
d. Konuşma
e. Duyma

3- “Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?

a. Sesli okuma
b. Eşli okuma
c. Sessiz okuma
d. İşaretleyerek okuma
e. Göz atarak okuma

4- Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?

a. Anlama
b. Etkin bir süreç
c. Ön bilgiler
d. Yazma süreci
e. Düşünme

5- Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?

a. Bireysel etkenler
b. Akraba ilişkileri
c. Okul
d. Aile
e. Çevre

6- ‘………………………….’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?

a. Eleştirel okuma
b. Sesli okuma
c. Tartışarak okuma
d. Özetleme
e. Yazma

7- Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?

a. Konuşmacı
b. Dinleyici
c. Geri bildirim
d. Mesaj
e. Yazar

8- Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

a. Konuşma hızı
b. Isı
c. Ses tonu
d. Jest ve mimikler
e. Bilgi birikimi

9- “Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?

a. Not alarak dinleme
b. Aktif dinleme
c. Pasif dinleme
d. Empatik dinleme
e. Amaçlı dinleme

10- Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?

a. Aktif dinleme
b. Pasif dinleme
c. Tutarlı dinleme
d. Not alarak dinleme
e. Eleştirel dinleme

Anlamayı geliştirmek için okuma sırasında yapılacak etkinlikler: Yazıda ele alınan konuyu belirlemek, anlamı bilinmeyen sözcükleri, anlaşılmayan cümle ve paragrafları belirlemek, ana düşünceyi bulmak, yardımcı düşünceleri incelemek, yazının genel düşüncesini ve anlatım yapısını çıkarmak, okuma hızını ayarlamak.

Okuma, okuyucuların yazılı metinden “anlam” çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci; basılı, yazılı sözcükleri duyu organları yoluyla algılama, anlamlandırma, kavrama ve yorumlama; insanların kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları özel sembollerin duyu organları yoluyla algılanıp, beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi; yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlama, seslere çevirme; bir yazıdaki sembolleri tanıma ve anlamlandırma etkinliği; yazılı bir metnin iletmek istediğini alabilme, anlama demektir

Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak adlandırılan okuma alışkanlığını edinmede değişik etkenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Bu etkenler şu şekilde sıralanabilir: Bireysel etkenler, çevre, aile, okul.

Okuma stratejileri; okuyanların bir işlemi nasıl kavradıklarına, okuduklarından nasıl anlam çıkardıklarına ve okuduklarını anlamadıklarında ne yaptıklarına işaret ederler. Bu stratejiler okuduğunu anlamayı geliştirmek, kolay kavramayı gerçekleştirmek için kullanılır. Okuma stratejileri bir bakıma metinleri anlama sürecinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla kullanılan bir plandır. Genel olarak okuduğunu anlama stratejileri; okuma öncesi kullanılan stratejiler (güdüleme, beyin fırtınası, öngörüde bulunma vb.), okuma sırasında kullanılan stratejiler ( yordama, not alma, gözünde canlandırma vb) ve okuma sonrasında kullanılan stratejiler (özet yapma, soruları cevaplama, resim çizme vb.) olarak gruplandırılmaktadır.

Temel dil becerileri anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel becerilerin de kendi dört alt bileşeni vardır. Okuma ve dinleme anlamanın, konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşenidir.

Dinleme sürecini etkileyen faktörler şunlardır: Kaynak (Konuşmacı) Temelli Faktörler: Mesajda kullanılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılmaya yol açacak cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar; konuşma bozuklukları; konuşmayı etkileyen fiziksel etkenler; konuşma hızı; ses tonu; jest ve mimikler; bilgi birikimi; konuyla ilgili hazırlığı ve konuyu sunuş şekli. Alıcı (Dinleyici) Temelli Faktörler: Alıcının zihinsel ve fizyolojik yetileri, dikkat ilgi, istek, kelime dağarcığı, bilgi birikimi, ön yargı, dinleme sürecinde uygun dinleme davranışları gösterme (dik oturma, konuşanla göz teması kurma, not tutma, soru sorma, dinlenenlere uygun geri bildirimlerde bulunma, vb.), dinleme hızı. Çevre-Ortam Temelli Faktörler: Isı, ses, ışık, fiziksel konfor.

Exit mobile version