Site icon Türkçe Malumatlar

Osmanlı-Türk Tarihi: Kapı Kulu Askerleri

Rumeli’de fetihlerin artmasıyla asker ihtiyacının karşılanması amacıyla 1363 tarihinde çıkarılan kanundur. Bu kanunla savaşlarda alınan esirlerin beşte biri vergi karşılığında devletin olacaktı. Esirler, kısa bir eğitim aldıktan sonra Yeniçeri Ocağı’na alınırlardı. Daha sonra savaş esiri gençler Anadolu’daki Türk ailelerin yanına verilmeye başlandı. Küçük yaşta ücret karşılığı çiftçilik yapmaları ve Türk-İslam kültürünü öğrenmeleri sağlandı. Buradan acemi ocağına alınırlardı.

Kapıkulu askerleri, kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri olmak üzere ikiye ayrılır. Kapıkulu piyadeleri kendi içinde acemi ocağı, yeniçeri ocağı, cebeci ocağı ve topçu ocağı olarak ayrılır. Kapıkulu süvarileri ise sipahi ve silahdardan oluşmaktadır.

Acemi Ocağı

I. Murat zamanında ortaya çıkmış bir ocaktır. İlk kez Gelibolu’da kurulmuştur. Savaşlarda esir alınan küçük yaştaki Hristiyan çocuklar, Anadolu’da Türk köylüsünün yanında Türk ve İslam kültürüne göre yetiştikten sonra acemi ocağına alınırdı. Acemi ocağı, askerî okul statüsünde faaliyet göstermiş, bütün kapıkulu ocaklarının asker ihtiyacını karşılamıştır. Buradan yetişenler Yeniçeri Ocağına alınırlardı.

Yeniçeri Ocağı

Padişahın hizmetine ait yaya kuvvetleridir. I. Murat döneminde 1362 tarihinde kurulduğu kuvvetle muhtemeldir.

Cebeci Ocağı

Yeniçerilerin muharebede kullanacağı askerî malzemeyi tedarik eden ocaktır. Ocak, harpte kullanılacak levazımatı cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplardı.

Topçu Ocağı

Top dökmek, top mermisi yapmak ve top atmak için kurulmuş ocaktır. Osmanlı ordusunda ilk kez 1389 I. Kosova Muharebesi’nde top kullanılmıştır. Topçu ocağının başında topçubaşı denilen kişi bulunurdu.

Top Arabacıları Ocağı

Osmanlıların ilk devirlerinde kullanılan toplar deve, katır ve beygirlerle muharebe meydanlarına taşınan küçük ve hafif toplardan oluşmaktaydı. Topçuluğun gelişmesiyle birlikte büyük toplar dökülmeye başlamıştır. Dökülen büyük topların taşınması için top arabacıları ocağı kuruldu. Ocağın ihtiyacı olan elemanlar acemi ocağından temin edilmiştir. Ocağın sorumlusuna arabacıbaşı denilmiştir.

Kapıkulu Süvarileri

I. Murat zamanında sipah ve silahdar isimleriyle iki bölük olarak oluşturulmuştur. Sipahi ve silahdarlar muharebe meydanında padişahın çadırını korumakla görevlidirler. Kapıkulu süvarilerini oluşturan her bölüğün ayrı ayrı ağaları bulunmaktaydı. Ayrıca her bir bölüğün bölükbaşıları vardı.

Exit mobile version