İktisada Giriş: Ünite 8 Soru-Cevap

İktisada Giriş: Ünite 8 Soru-Cevap Test Etkinliği

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Yakın ikâmesi olmayan bir mal veya hizmetin tek üreticisinin veya sunucusunun tek firma olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tam rekabet piyasası
b. Monopol piyasası
c. Oligopol piyasası
d. Monopolcü rekabet piyasası
e. Tam oligopol

2- Aşağıdakilerden hangisi monopolün piyasa gücünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

a. Ölçek ekonomileri
b. Kamu ayrıcalıkları
c. Kritik hammaddelerin özel mülkiyeti
d. Network (ağ) dışsallıkları
e. Homojen mallar

3- Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

a. Firmaların fiyat farklılaştırması yapabilmesi
b. Firmalarin ürün farklılaştırması yapabilmesi
c. Piyasaya giriş ve çıkışların göreceli olarak oldukça kolay olması
d. Uzun dönemde firmaların sıfır ekonomik kâr elde etmeleri
e. Piyasada yeterli sayıda satıcı ve çok sayıda alıcı olması

4- Aşağıdakilerden hangisi monopolün fiyat farklılaştırması için gerekli şartlardan biri değildir?

a. Tüketicilerini tam olarak sınıflandırabilmesi
b. Malın faydasının sadece satın alanla sınırlı kalması
c. Ürün farklılaştırma gücünün tam olması
d. Malı satın alanın üçüncü kişilere satamaması
e. Fiyat belirleme gücünün tam olması

5- Kısa dönemde monopolcü rekabet piyasasındaki firmanın kârını maksimize etmesi için aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin sağlanması gerekir?

a. Marjinal hasılat = Toplam kâr
b. Marjinal maliyet = Toplam kâr
c. Toplam hasılat = Toplam maliyet
d. Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
e. Toplam hasılat = Toplam kâr

6- Aşağıdakilerden hangisi benzer türde farklılaştırılmış ürünlerin üretildiği, göreceli olarak çok sayıdaki firmanın faaliyette bulunduğu, firmaların belli ölçüde fiyat belirleme gücüne sahip olduğu ve piyasaya giriş ve çıkışların nispeten kolay olduğu piyasa türüdür?

a. Tam rekabet piyasası
b. Monopolcü rekabet piyasası
c. Monopol piyasası
d. Oligopol piyasası
e. Tam oligopol

7- Aşağıdakilerden hangisi bünyesinde birbiriyle rekabet eden az sayıda büyük ölçekli firmayı barındıran ve her bir firmanın üretimindeki değişimin malın piyasa fiyatını etkileyebildiği piyasa türüdür?

a. Tam rekabet piyasası
b. Monopolcü rekabet piyasası
c. Monopol piyasası
d. Oligopol piyasası
e. Tam oligopol

8- Oligopol piyasasında üretilen ürünler homojen ürünlerden oluşuyorsa bu tür oligopole ne ad verilir?

a. Farklılaştırılmış oligopol
b. Tam oligopol
c. Kısmi oligopol
d. Monopol
e. Saf oligopol

9- Aşağıdakilerden hangisi firmalar arasında karşılıklı bağımlılığın çok yüksek olması nedeniyle kârlarını bir grup halinde maksimize etmeyi tercih eden piyasa türüdür?

a. Farklılaştırılmış oligopol
b. Tam oligopol
c. Kısmi oligopol
d. Monopol
e. Saf oligopol

10- Aşağıdakilerden hangisi firmaların kârlarını arttırmak amacıyla birbirleriyle rekabet etmek yerine fiyat ve üretim konularında ortak bağlayıcı kararlar almak için oluşturdukları organizasyondur?

a. Kartel
b. Fiyat liderliği
c. Saf oligopol
d. Tekel
e. Monopol

Bir Cevap Yazın