Vergi Kabahati, Vergi Suçu

Vergi hukuku kurallarına aykırı davranışların niteliklerine göre vergi kabahati ve/ya da vergi suçu oluşturanlar Vergi Usul Kanunu’nda özel olarak düzenlenmektedir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken genel ceza hukukunun kavram, kurum ve ilkelerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, vergi kabahatleri için Kabahatler Kanunu; vergi suçları için de Türk Ceza Kanunu, genel kanun olarak uygulanma imkânına sahiptir. Vergi Usul Kanunu, vergi kaçakçılığı dışındaki vergi suçlarını düzenlemesine rağmen, cezalar konusunda Türk Ceza Kanunu’na atıf yapmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu arasında genel kanun-özel kanun ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nda özel bir hüküm bulunması halinde, vergi kabahatleri ya da vergi suçları … Okumaya devam et Vergi Kabahati, Vergi Suçu

Uyuşmazlıklar: Vergi Yasası Organları

Vergilendirme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla vergi yargısı organları görevlidir. Vergi yargısı organları ise, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Vergi mahkemeleri, şahsa özgü (bireysel) vergilendirme işlemlerine karşı açılan davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri, istinaf mercii olarak görev yapmakta olduğundan, vergi mahkemelerinin tek hâkimle ya da kurul halinde verilen ve kesin olmayan kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması; Bölge İdare Mahkemeleri tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen ve kesin olmayan kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulması mümkündür. Okumaya devam et Uyuşmazlıklar: Vergi Yasası Organları

Anayasada Yer Alan Vergilendirme İlkeleri

Anayasada Yer Alan Vergilendirme İlkeleri Farklı adlandırmalar olsa da, Anayasada yer alan vergilendirme ilkeleri şunlardır: Vergilerin kamu giderlerinin karşılığı olması ilkesi, vergi adaleti ilkesi (mali güce göre vergilendirme ilkesi; genellik-eşitlik), vergilerin kanuniliği ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesidir. Hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, ölçülülük ilkesi de yine birtakım çakışmalara rağmen, ayrı vergilendirme ilkeleri olarak kabul edilmektedir. Okumaya devam et Anayasada Yer Alan Vergilendirme İlkeleri

Dar Anlamda Vergi Hukuku

Dar Anlamda Vergi Hukuku Dar anlamda vergi hukukunun kapsamına sadece vergi adı ile talep ve tahsil edilen kamu gelirleri girmektedir. Geniş anlamda vergi hukukunun kapsamına ise, vergiler dışında nitelik itibariyle vergilere benzeyen, yani mali yükümlülüklerden kaynaklanan diğer kamu gelirleri de dahildir. Bu itibarla vergilerle birlikte, harç, resim, harcamalara katılma payları, fon geliri ve diğer benzeri mali yükümlülükler genel vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Okumaya devam et Dar Anlamda Vergi Hukuku

İlginç Vergiler: Şapka Vergisi

İlginç Vergiler: Şapka Vergisi 1784’den 1811’e kadar İngiltere’de insanlar şapka takmak için vergi ödemek zorundaymış. Her insanın kendi geliriyle doğru orantılı bir değerde şapka taktığı ve o oranda vergilendirildiği bu dönemde, şapka satıcıları da satış yapabilmek için ruhsat almak zorundaymış. Ruhsatsız satış yapmanın cezaları arasında idam cezası bile varmış. Okumaya devam et İlginç Vergiler: Şapka Vergisi

İlginç Vergiler: Pencere Vergisi

İlginç Vergiler: Pencere Vergisi 1696 yılında Kral 3.William tarafından konulan bu vergi 1851 yılına kadar yürürlükte kalmış. Üstelik önce İngiltere’de başlayıp, daha sonra İskoçya ve tüm Britanya’ya yayılmış. İnsanın geliri arttıkça daha büyük ve daha çok pencereli bir evde yaşadığı mantığıyla konulan bu vergide, iki unsur göz önünde tutuluyormuş. Birincisi evin kaç katlı olduğu, ikincisi de pencere sayısı.. Okumaya devam et İlginç Vergiler: Pencere Vergisi

İlginç Vergiler: İskambil Vergisi

İlginç Vergiler: İskambil Vergisi Televizyon ve playstation hayatımıza girmeden önce belki de insanların en büyük eğlencesi kart oyunlarıydı. 16. ve 17.yüzyıllar arasında İngiltere’de Kral 1.James, insanların bu ilgisini paraya çevirmek istemiş ve hemen vergilendirmiş. Oyun oynanan iskambil destesinin vergisinin ödendiğinin anlaşılabilmesi için, maça asının üzerine kraliyet arması basılıyormuş. Okumaya devam et İlginç Vergiler: İskambil Vergisi

Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Soru Cevap

Ünite 1 Soru-Cevap Genel Vergi Hukuku Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamınagirmemektedir? a. Kira gelirib. Harçc. Vergid. Benzeri malî yükümlülüke. Vergi Cezaları 2- Vergi hukukunun bağımsızlığı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Vergi hukuku, idare hukukunun ve medeni hukukunkarışımı bir hukuk dalıdır.b. Vergi hukuku özel hukukun bir alt dalıdırc. Vergi hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.d. Vergi hukuku ticaret hukukunun bir alt dalıdır.e. Vergi hukuku idare hukukunun özellikli bir bölümüdür. 3- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usûl Hukukunu düzenleyen temel kanundur? a. İdari Yargılama Usulü Kanunub. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Özet

Ünite 1 – Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Genel Vergi Hukuku Özet Vergi hukuku kavramını tanımlamak ve kapsamını özetlemek Devlet, üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için gelire ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde devletin en temel gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler, devletin ülke ekonomisinden kamu kesimine aktardığı iktisadî değerlerdir. Devlet, vergiler aracılığıyla kişilerin ve işletmelerin kasalarına/keselerine el atmakta, mülkiyetine ortak olmakta, birtakım temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, vergilendirme yetkisinin milletin temsilcilerinden oluşan bir organ tarafından ve kuralları önceden belli olan düzenlemeler aracılığıyla kullanılması gerekmektedir. Günümüzde, vergilendirme yetkisi, çerçevesi anayasalarla çizilmek suretiyle ve yasama organı tarafından kanunlar aracılığıyla kullanılmaktadır. Vergi, devletin ve/ya … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Özet

Genel Vergi Hukuku: Özel Vergi Hukuku

Genel Vergi Hukuku: Özel Vergi Hukuku Özel vergi hukuku, Türk vergi sistemi içinde yer alan tek tek vergileri konu edinmektedir. Bu bağlamda, özel vergi hukuku, öncelikle, gelir üzerinden alınan gelir vergisi ile kurumlar vergisini; servet ve servet transferi üzerinden alınan emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ile veraset ve intikal vergisini; harcamalar üzerinden alınan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ile özel iletişim vergisini; hukuki muamelelerden alınan damga vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisini kapsamaktadır. Ayrıca, Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan çok sayıda vergi de bu kapsamda düşünülmelidir. Yararlanma vergileri olarak nitelendirilen harçların da yine özel vergi hukukunun konuları arasında … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Özel Vergi Hukuku

Devletlerararası Vergi Hukuku

Devletlerararası Vergi Hukuku Devletlerarası vergi hukuku, iki ya da daha fazla devleti ilgilendiren vergi ve vergiden doğan ilişkileri düzenleyen ve bu amaçla devletlerarası hukuk ilkelerine göre yapılan vergi andlaşmaları hükümlerini inceleyen vergi hukuku dalı olarak tanımlanmaktadır. Devletlerarası vergi hukukunun temel konusunu, devletlerarası vergi ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen vergi andlaşmaları oluşturmaktadır. Bir devletin devletlerarası vergi andlaşmaları yapmaksızın diğer devletlerle vergi ilişkilerini tek yanlı olarak, kendi vergi kanunlarıyla düzenlemesi de devletlerarası vergi hukukunun konusuna girmektedir. Devletler, ülke sınırları içinde vergilendirme yetkisini, Anayasanın belirlediği sınırlamalar çerçevesinde siyasî, iktisadi şartlar ve kamu maliyesinin gerekleri doğrultusunda serbestçe kullanabilmektedir. Ancak, bu yetkinin kullanılması, ülkelerarası mal-sermaye-hizmet/emek … Okumaya devam et Devletlerararası Vergi Hukuku

Kamu / Vergi İcra Hukuku

Kamu / Vergi İcra Hukuku Alacaklının, alacağına devlet aracılığıyla nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra ve iflâs hukuku/cebrî icra hukuku/takip hukuku denilmektedir. İcra ve iflâs hukukunda eşit hak ve yetkilerle donatılmış kişiler arasındaki edimlerin yerine getirilmemesi hâlinde, bunun, devlet gücüyle nasıl sağlanacağı incelenmektedir. İcra ve iflâs hukukunun kaynağını 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun özel hukuktan doğan alacaklara uygulanmaktadır. Devletin özel hukuktan, yani sözleşmeden, haksız fiilden ya da sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklarının tahsilinin de bu kanun hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Vergi/kamu alacaklarının zamanında ve tam olarak ödenmemesi hâlinde durum farklıdır. Devlet, kamu hukukuna dayanarak, yani astlık-üstlük ilişkisi … Okumaya devam et Kamu / Vergi İcra Hukuku

Vergi Yargılaması Hukuku

Vergi Yargılaması Hukuku Vergi idaresi ile kişiler arasında, vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Kural olarak, vergi idaresi kamu kudretine dayanarak ve re’sen vergi kanunlarını uyguladığından, genellikle uyuşmazlığı yaratacak, yani vergi idaresinin işlemlerine karşı idari ve/ya da yargı yoluna başvuracak olan, kişilerdir. Vergi ödevi ve vergilendirme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözüme bağlanmasına ilişkin kurallar Vergi Yargılaması Hukukunu oluşturmaktadır. Vergi yargılaması hukuku, vergi yargısı organlarının mükellefi veya vergi sorumlusu ya da vergi idaresi tarafından yapılan vergi uygulamaları ile ilgili uyuşmazlıkları incelemek ve karara bağlamak suretiyle vergi kanunu hükümlerine uygun bir yargılama tasarrufunda bulunmasına yönelik kurallar bütünüdür. Bu itibarla, vergi … Okumaya devam et Vergi Yargılaması Hukuku

Vergi Usul Hukuku

Vergi Usul Hukuku Devlet egemenlik yetkisine dayanarak kişilerden bazı ödevleri yerine getirmelerini, bazı fiilleri de yapmamalarını istemektedir. Dolayısıyla vergi ödevlerine uyulmasını sağlamak üzere zorlayıcı tedbirlere ihtiyaç vardır. İşte, vergi hukukunun vergi ödevlerine aykırılıkları ve bunlara uygulanan ceza yaptırımlarını kapsayan bölümüne vergi ceza hukuku denilmektedir. Vergi ceza hukukunun da vergi hukuku gibi bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler nedeniyle, genelde çok sıkı bir ilişki içinde bulunduğu ceza hukukundan ayrılmaktadır. Öğretide, vergi ceza hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olduğu kabul edilmektedir. Kabahatler Kanunu, özel olarak düzenlenmiş olan kabahat niteliğindeki hukuka aykırı fiiller ve bunlara ilişkin yaptırımlar için de genel hükümlere yer vermektedir. Bu … Okumaya devam et Vergi Usul Hukuku

Vergi Hukunun Bölümleri: Genel Açıklama

Vergi Hukunun Bölümleri: Genel Açıklama Ceza hukuku ve borçlar hukukunun genel ve özel düzenlemelerinin (hükümlerinin) ayrı ayrı incelenmesi yöntemine paralel olarak vergi hukuku bakımından da yapılan ilk ayırım genel vergi hukuku – özel vergi hukuku şeklindedir. Bu ayırıma göre genel vergi hukukunda, bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler ve kurallar, vergi hukuku ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi ödevine ilişkin kurallara aykırı davranışlar ve bunlara uygulanacak müeyyideler/yaptırımlar, vergilendirme alanında ortaya çıkan anlaşmazlıklar/uyuşmazlıklar ve bunların çözüm yolları; özel vergi hukukunda ise, konularına göre tek tek vergiler ve bunları düzenleyen kanunlar incelenmektedir. Örneğin, Türk … Okumaya devam et Vergi Hukunun Bölümleri: Genel Açıklama

Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi Özel hukuk, bir toplum içinde eşit hak ve ödevlere sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu hukuk dalında irade özgürlüğü ve eşitlik asıldır. Başka bir deyişle, özel hukuk ilişkilerinde, kural olarak emredici kurallar, yani astlıküstlük ilişkisi sözkonusu değildir. Oysa, vergi hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. Kamu hukukunda geçerli olan astlık-üstlük ya da emredicilik özelliği vergi hukukunda da geçerlidir. Özel hukuk dalları ile vergi hukuku arasındaki ilişkilerden sonuçlar çıkarırken vergi hukukunun kamu hukukunun bir dalı olduğunu ve bağımsızlığını gözden uzak tutmamak gerekir. Vergi hukukunun, özel hukuk grubunu oluşturan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Uluslararası Hukuk ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Uluslararası Hukuk ile İlişkisi Vergi hukukunun devletlerarası hukuk ile ilişkilerinin de yoğunluk kazanmakta olduğu bilinmektedir. Bu ilişki öncelikle, devletin egemenlik unsurunun kullanım alanının belirlenmesi konusunda ortaya çıkmaktadır. Belli bir egemen devletin vergi kanunlarının uygulanması, kanunların şahsîliği ve/ya da mülkîliği ilkelerine göre belirlenmektedir. Aynı konuda birden fazla devletin egemenliğinin çakışması, yani devletler arasında vergilendirme yetkisinin çatışması hâlinde sorun, ilgili devletlerin iç mevzuatı ile birlikte, devletlerararası kamu hukuku ilkelerine göre çözümlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle çifte vergilendirme konusunda çıkan bu çatışmalar, devletlerarası ikili ya da çok taraflı andlaşmalarla çözümlenmektedir. Devletlerarası kuruluşlara üye olma durumunda katılma payları konusu ve devletlerüstü kuruluşlara ortaklığın … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Uluslararası Hukuk ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Yargılama Hukukları ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Yargılama Hukukları ile İlişkisi Yargılama hukukunu, hukuka uyma ve hukukun uygulanması vesilesiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların nasıl ve kimin tarafından çözümleneceğine ilişkin kurallar bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği vergi yargılaması hukukunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu hukuk dalı, yargılama hukukunun diğer dallarının kavram, kurum ve ilkelerini alıp onlardan yararlanmaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanunu ile İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nda ayrı düzenlemelere konu olması ve kendine özgü bazı kavram, kurum ve ilkelerinin bulunması vergi yargılaması hukukunun diğer yargılama hukuklarından bağımsız hâle gelmesi sonucunu doğurmuştur. Nitekim, Vergi Yargılaması Hukuku kapsamına giren konularda, genel hükümlere gidilmesi, … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Yargılama Hukukları ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Ceza Hukuku ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Ceza Hukuku ile İlişkisi Ceza hukukunun konusunu hem suç hem de kabahat niteliği taşıyan hukuka aykırılıklar ile bunlara uygulanacak olan müeyyideler/yaptırımlar oluşturmaktadır. Vergi hukukunun ceza hukuku ile ilişkisi daha çok vergi hukukunun Vergi Ceza Hukuku adı verilen alt dalında kendini göstermektedir. Gerçekten, vergi ceza hukukunda yer alan hukuka aykırı fiillerden bir kısmı vergi hukuku ilkeleri çerçevesinde Kabahatler Kanunu anlamında idari kabahat niteliği taşıyan mali ihlâller ve bunlara ilişkin olarak idarî yaptırımlar esasına göre düzenlenmekte; diğer bir kısmı ise doğrudan Türk Ceza Kanunu anlamında suç ve ceza niteliği taşımaktadır. Ceza hukuku anlamında suç sayılan vergi suçlarında suçun oluşması, … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Ceza Hukuku ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: İdare Hukuku ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: İdare Hukuku ile İlişkisi Vergi hukuku ile idare hukuku arasında geniş kapsamlı ve yoğun bir ilişki bulunmaktadır. Vergi hukukunun bir kısım kavramları, tümüyle idare hukukunun genel kavramları üstüne oturmaktadır. Türk Vergi Mevzuatında bu yaklaşıma dayanak oluşturacak hükümler yer almaktadır. Nitekim, Vergi Usul Kanunu tarh işlemini, “vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idarî muameledir.” (VUK.m.20) biçiminde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla idari işlem teorisi, idare hukuku alanından tümüyle vergi hukukuna yansımaktadır. Bu itibarla, idari işlemlerin unsurları, sakatlıkları, sakat işlemlerin geri alınması ya da kaldırılması (düzeltme), yargısal denetim gibi konularda … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: İdare Hukuku ile İlişkisi