İlk Türk Devletlerinde Ticaret Politikası

İlk Türk Devletlerinde Ticaret Politikası Orta Asya’da Türkler komşu milletlere genellikle başta at olmak üzere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk gibi ürünler satarlar, karşılığında hububat ve giyim eşyası alırlardı. Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde “değiş tokuş” esasına dayanıyordu. Diğer bir ifadeyle alınan mal karşılığında başka bir mal verilmekteydi. Bu da hiç şüphesiz alınacak ve verilecek mal hususunda tarafların karşılıklı anlaşmalarına bağlıydı. Türkler, değiş tokuş için en çok atı kullanmışlardı. Ticarette kullanılan başka bir ödeme aracı da kıymetli madenlerden yapılmış çeşitli kap kacaklardı. Yaptıkları ticarette parayı da kullanan Türkler; özellikle Bizans, Çin ve Sasani gibi komşu … Okumaya devam et İlk Türk Devletlerinde Ticaret Politikası

Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi

Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiştir. Orta Asya kültür çevrelerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular da bunu desteklemektedir. Ekonomik yapıyı büyük ölçüde etkileyen bu bozkır kültürünün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturuyordu. Hunlar, temel geçim kaynağı olarak hayvancılıkla beraber tarım, avcılık, balıkçılık, madencilik, dericilik ve ticaretle uğraşmışlardır. Savaşçı özellikleri düşünüldüğünde yağma ve ganimet de önemli bir kaynaktır. Demiri, altını ve gümüşü çıkarıp işleyebilen Hunlar; başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar, karşılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde ise İpek … Okumaya devam et Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası: Türk Devlet ve Toplulukları

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası: Türk Devlet ve Toplulukları Karluklar (627-1212): Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında yer aldılar. Karluklar, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olmuşlardır. Kırgızlar (840-1207): 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’de Kırgız Devleti’ni kurdular. XIII. yüzyılda Moğolların, XIX. yüzyılda Rusların egemenliğine giren Kırgızlar, 1991 de bağımsız bir devlet kurdular. Günümüzde de varlığını devam ettiren boylardandır. Oğuzlar (766-1000): 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı altında toplandılar. Daha sonra Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine giren Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve … Okumaya devam et İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası: Türk Devlet ve Toplulukları

Türk Tarihi: Avrupa Hun Devleti (375-469)

Türk Tarihi: Avrupa Hun Devleti (375-469) Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, Alanların hâkim olduğu toprakları ele geçirdi. Buradan, Balamir idaresinde batıya doğru yeniden harekete geçen Hunlar, önlerine çıkan kavimleri yerlerinden etmekle kalmamış aynı zamanda Avrupa içlerine kadar da ilerlemişlerdir. Kavimler Göçü olarak bilinen bu önemli olayın sonucunda Avrupa Hun Devleti kurulmuş ve bölgede önemli bir güç hâline gelmiştir (Harita 1.9.). Balamir’den sonra hükümdar olan Uldız, Hun dış politikasının ana hatlarını belirlemiştir. Buna göre Doğu Roma İmparatorluğu baskı altında tutulurken Batı Roma İmparatorluğu’yla dostluk kurulacaktı. 422 yılında Rua, Doğu Roma entrikalarını etkisiz hâle getirmek için Balkan seferine … Okumaya devam et Türk Tarihi: Avrupa Hun Devleti (375-469)

İsrail Adına Çalışan Filistinli Araplar

Bazı arkadaşlar hayret ediyor. Türkiye’ye gelen Filistinliler içinden nasıl olur da İsrail adına çalışan ajanlar çıkabiliyor diye. Bu aslında çok normal bir durumdur. Çünkü İsrailli Yahudiler ile Filistinli Araplar aslında aynı ırktandır. Araplar ve Yahudiler aynı ırk ailesine mensup sami halkındandır. Semitikler yani Samiler, Sami halkları veya Sami ırkı, Nuh oğlu Sam’in soyundan geldiğine inanılan, etnik ve ırksal olarak birbirleri ile akraba olan Orta Doğu halklarıdır. Günümüze kadar yok olmadan veya asimile olmadan gelebilmiş Sami halkları Araplar, İbraniler (yani Yahudiler ve Leviyiler), ve Süryanilerdir. Maltalılar ve Aramiler ise günümüze kadar sayılarını koruyamamış ve yok olmuş veya diğer Sami halklarının içinde … Okumaya devam et İsrail Adına Çalışan Filistinli Araplar

Yunanistan’dan Mültecilere Kırbaçlı Dayak

Yunanistan’ın mültecilere ne yaptığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dövüyorlar, öldürüyorlar, işkence ediyorlar, paralarını alıyorlar. Avrupa’dan da bu konu hakkında tek bir eleştiri gelmiyor. Eleştiri gelmediği gibi de Türkiye aleyhine konuşmaya devam ediyorlar. Türkiye insanlara kötü davranıyormuş, Türkiye insanlık onurunu çiğniyormuş falan filan… Bu iki yüzlü tavırlara ne zamana kadar devam edecek? Artık herkesin uyanıp gözlerini açması lazım. Avrupa mültecileri Türkiye’nin insanlık namına kabul etmesini istemiyor, Türkiye’nin parçalanması ve Türkiye’de Türk nüfusunun azalması için istiyor. Eğer Avrupa insanlığa dediği kadar değer verseydi kapısına gelen mültecileri hayvanları terbiye ediyormuş gibi kırbaçlamazdı. Araplar, Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, Somalililer ve pek çok millet , … Okumaya devam et Yunanistan’dan Mültecilere Kırbaçlı Dayak

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları Asya Hun Devleti’nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Orta Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla nüfusu artan bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru göç etmiştir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki düzlüklerde 200 yılı aşkın bir süre derlenme ve toparlanma dönemi geçiren Hunlar batıya doğru yeniden hareketlenerek İtil(Volga) Nehri çevresine gelmiştir. O dönemde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükler Cermen kökenli Gotların egemenliğinde bulunmaktaydı. Balamir öncülüğünde hareket eden Hun ordusu, önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri (Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) vurduğu iki ağır darbe ile batıya doğru … Okumaya devam et Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Ordu Millet: Türk Askerî Kültürü

Türkler, tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Diğer kavimler tarafından verilen bu kimliğin oluşumunda Türklerin yaşadığı coğrafyadaki sert iklim koşulları, Orta Asya’daki diğer milletler ve Türk boyları arasındaki mücadeleler etkili olmuştur. Bozkırın zor hayat koşulları Türkleri disiplinli, teşkilatçı, dayanıklı ve mücadeleci bir millet hâline getirmiştir. Türk toplumunda eli silah tutan herkes asker sayıldığı için ilk Türk devletlerinde ordu ücretli değildi. Sürekli olan Türk ordusunda kadın-erkek, genç-yaşlı her an savaşabilecek durumdaydı. Ordunun temeli süvarilere dayanıyordu. Türklerin sporları, eğlenceleri ve avlanmaları bir çeşit savaş eğitimi gibiydi. İlk düzenli Türk ordusu Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur. Bu … Okumaya devam et Ordu Millet: Türk Askerî Kültürü

Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıların Amerika’ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hayvanlarla ve yayan, bin bir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika’da, Avrupalılara göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler. Türk göçünün sadece Anadolu’ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta Asya’dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malazgirt( 1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri’ne, iç ayaklanmalara ve benzeri bir yığın … Okumaya devam et Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Avrupa’da siyaset içinde veya sivil toplum kuruluşları içinde olan pek çok Türk ve Türkiye düşmanı kişiler için haberlerde ve sosyal medyada “Türk Kökenli” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu kişiler genellikle Kürt veya Çerkez kökenlidir. Mesela Almanya’da sürekli şu kadar Türk var denir ancak bunların en az 3 de 1’i Türk değil Kürt’tür ve PKK’ya büyük destek vermektedirler. Bu yüzden Almanya’da PKK elini kolunu sallayarak dolaşmakta ve ofis açmaktadır. Türkiye’de doğdu veya Türk pasaportu var diye kişileri Türk yapmak saçmadır. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan birini Türk pasaportu taşıyor diye Türk yapmak mantıksızdır. Maalesef Türkler bazı konularda çok … Okumaya devam et Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Türk Düşmanı Çerkez Kökenli Cem Özdemir Almanya’da Tarım Bakanı Oldu

Avrupa’da Türkiye kökenli kişilerin bir yer edinmesi için muhakkak Türkiye ve Türk karşıtlığı yapması lazımdır. Cem Özdemir’de yıllarca bu işi başarıyla yürüttü hatta Türkiye’nin Süryanilere soykırım yaptığını bile dile getirdi. Şimdi ise Türkiye düşmanlığının mükafatı olarak Almanya’da Tarım Bakanı oldu. Cem Özdemir için yanlış bir şekilde Almanya’da Türk kökenli siyasetçi deniyor. Cem Özdemir Türk değildir. Kendisinin de defalarca dile getirdiği gibi “Çerkez” kökenlidir. Zaten Türklük ve Türkiye aleyhine konuşan bir adamın Türk olmaması kadar normal bir şey de olamaz. Ancak ısrarla gazeteler ve medya bu adamı Türk diye tanıtmaktadır. Gerçekten komik bir durum. Ayrıca Çerkezler Ruslar tarafından soykırıma uğrarken Türkiye … Okumaya devam et Türk Düşmanı Çerkez Kökenli Cem Özdemir Almanya’da Tarım Bakanı Oldu

Greta Thunberg’in Grubundan Atatürk Düşmanlığı!

Bir iklim aktivisti olan Greta Thunberg, daha önce Türkiye’ye ve Türk milletine pek çok suçlamalar yöneltmişti. Bunların başında Türklerin Kürtlere soykırım yaptığı, Türkiye’nin dünyayı çevre bakımından en fazla kirleten ülkelerden biri olduğunu, Türkiye’nin çocuk askerler savaştırdığını söylemişti. Dünyayı kirleten ülkeler arasında sanayisi bolca gelişmiş ABD ve Avrupa ülkelerine es geçen Greta, nedense Türkiye’yi dünyayı kirleten ülkeler listesinin en başına yazmıştı. Greta’nın yaptıkları bununla da sınır değil elbet. YPG-PKK gibi terörist oluşumlara da açıktan destek veren verdi. Şimdiki haberimiz ise Greta Thunberg’in kendisini değil, desteklediği ve başını çektiği çevreci grupla ilgilidir. Bu grupta maalesef Türklerde vardır. Buradaki Türkler de 10 Kasım’da … Okumaya devam et Greta Thunberg’in Grubundan Atatürk Düşmanlığı!

Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerin Ana Yurttan Göçleri Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir. Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları … Okumaya devam et Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya’nın Coğrafyası Türklerin anayurdu olan Orta Asya çevresi sıradağlarla çevrilmiş olup çöl ve bozkırlarla kaplı 10.2 milyon kilometrekarelik bir bölgedir (Harita 1.6.). Gobi, Taklamakan, Karakum ve Kızılkum gibi çöller bu bölgede yer alır. Ayrıca büyük bir bölümü kapalı havza olan Orta Asya’da yer yer yüksekliği 7.000 m’yi aşan Altay ve Tanrı Dağları; (Görsel 1.4., 1.6.) Aral, Baykal ve Balkaş Gölleri; İrtiş, Amuderya, Sirderya, Orhun ve Selenga Irmakları bu coğrafyada bulunmaktadır. Bölgede oldukça sert bir karasal iklim hüküm sürmektedir. Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda temel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil … Okumaya devam et Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre

Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları denilen töre oluştururdu. Anlamı çok geniş olan töre devletin kuruluş ve işleyiş düzenini de ifade ederdi. Aileden başlayarak toplum ve devlet hayatının her aşamasında uyulması mecburi olan ama zamanla da değişebilen bir olgu olan töre; sosyal düzeni sağlayan örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Orta Asya’daki konargöçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Hareketli göçebe Türk toplumunu yönetmek, her zaman disiplin altında tutmak, … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre

Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim

Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim İlk Türk devletlerinde kağan, devlet yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi olup siyasi, hukuki yetkilere sahip bulunmaktaydı. Devleti yönetmekle birlikte töreye yeni esas koyabilir ve gerektiğinde yargılama da yapabilirdi. Türk kağanları, ordular sevk ederek savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundadır. Bu durum Orhun Kitabeleri’nde “Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş.” şeklinde ifade edilmiştir. Yine kitabelerde kağanların millete karşı sorumlu olduğunu ve millete hesap verdiğini gösteren örnekler de bulunmaktadır. “Türk Milleti … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı; oguş (aile), urug (aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve il (devlet) şeklinde birbirine çok bağlı olan unsurlardan oluşuyordu. Bu yapı içinde ön plana çıkan boylar, sosyal dayanışma ve canlılık taşıyordu. Bu durum, toplumdaki bireylere beraber hareket etme düşüncesi kazandırmış ve onların zorlu mücadelelerle uzun mesafeleri aşmalarını sağlamıştır. Türkler, köklü ve oturmuş bir toplum yapısına sahipti. Eski Türk toplumunda en küçük birimi olan aile, kan bağı esasına dayanıyordu. Türklerin dünyanın uzak coğrafyalarına dağılmasına rağmen mevcudiyetlerini korumaları, aile yapısına verdikleri önemden kaynaklanmıştır. Bu toplum yapısında, … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Feminizmin Evrim Geçirmesi

Feminizm, kadınların da erkekler gibi siyasete atılması gerektiğini, iş hayatında erkekler gibi çalışabilmeyi, daha çok sosyalleşmeyi amaçlayan, cinsiyet ayrımcılığın azalmasını isteyen bir akım olarak ortaya çıkmıştı. Hatta Ziya Gökalp gibi bazı Türk milliyetçileri de feminizmi savunmuştur. Çoğu ülkede eskiden oy hakkı sadece erkeklere aitti ancak zamanla kadınlar da oy hakkını kullanmaya başladı. Kadınların oy hakkına sahip olduğu ilk ülkelerden biri de Türkiye’dir. Çoğu Avrupa ülkesinde kadınlar oy hakkına sahip değilken Türkiye’de ise oy hakkına sahipti. Ancak feminizmde zaman içinde değişmeye başladı. Önce anlaşılamaz bir şekilde erkek düşmanlığını bünyesinde barındırmaya ve cinsiyet ayrımcılığına başladı. Eğer bir kadın ve erkek tartışsa suçlu … Okumaya devam et Feminizmin Evrim Geçirmesi

Atatürk’e Benzeyen Adama Benzeyen Adam İsyan Etti!

Türkiye’de iki şeyi kullanarak insanları dolandırabilirsiniz. Birincisi İslam, ikincisi ise Atatürk… İsterseniz Yılmaz Özdil gibi 2500 TL’den Nutuk satarsınız veya Cübbeli Ahmet Hoca gibi yanmayan kefen satarsınız. Atatürk’e benzeyen adamlar arasında tartışma çıktı. Atatürk’e benzeyen Göksel Kaya isimli şahıs, diğer Atatürk’e benzeyen adamların törenlere ve milli bayramlara katılmasına engel olduğu ortaya çıktı. Atatürk’e benzeyen adama benzeyen kişiler de bu duruma adeta isyan etti. Atatürk’e benzediğini iddia eden Ziya Güler adlı kişi, törenlere katılmak istediğini ama buna Göksel Kaya’nın engel olduğunu söyledi. Güler, sözleri nedeniyle alay konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları tarafından, “Atatürk’e benzeyen adama benzeyen adam” denilerek tiye alındı. Okumaya devam et Atatürk’e Benzeyen Adama Benzeyen Adam İsyan Etti!