Tarih Notları Sınavda Çıkan Soruların Cevapları

• İnsanoğlu, adına bereketli hilal ya da verimli hilal adı verilen Mezopotamya coğrafyasında ilk medeniyetleri kurmuştur. Bu medeniyet havzası içinde yer alan Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinde bugüne kıyasla oldukça ilkel, zor, ilgi çekici ve zamanı-na göre ileri yaşam tarzları şekillenmiştir.

• Yazının icadından önceki dönemlerde, ispat edilememekle birlikte doğruluğuna inanılan mit ve efsane gibi anlatılar, toplumsal hayatta bir kimlik veya bir birlik nedeni olmuşlardır.

• Yazı bir ihtiyaç ve zorunluluk neticesinde doğmuş olup icadının hemen ardından ilk etkilerini devlet yönetiminde, vergi kayıtlarında, ticarette ve uluslararası ilişkilerde göstermiştir ancak günümüzdeki gibi herkesin yazmayı bildiği söylenemez. Buna gerek de yoktur.

• Bilim adını verdiğimiz hayatın çeşitli alanlarına ait bilgi ve teknolojilerin gelişim seyri ilginç olmuştur. Şüphesiz önce çevreyi ve çevrede olup bitenleri tanıma, gözleme, fark etme, deneme gibi aşamalarla başlayan süreç ya da inançların denetimde gelişme göstermiş; nihayet Antik Yunan toplumlarında dinin denetimden çıkıp felsefe ile yeni bir gelişim seyrine girmiştir.

• Verimli hilal coğrafyası başta doğu Akdeniz, Asya, Çin ve Hint coğrafyalarında hareketliliği hiç azalmayan yoğun bir yaşam olmuştur. Bu yaşam içinde tarımsal, hayvansal ve madeni ürünler başta bir üretim sistemi meydana gelmiş istila savaş, ticaret, göç, sürgün gibi olaylar yoğun olarak gerçekleşmiştir. Her birinin geride insanlığa bıraktığı etkin izler bulunmaktadır. Bu izler kendisinden sonraki dönemleri etkilemiş ve yönlendirmiştir.

• Coğrafî özellikler, coğrafyanın sunduğu imkânlar, kısıtlılıklar ile hâkim olan iklim şartları da şüphesiz insanoğlunu etkilemiştir. Toplumlar hayat tarzlarını tamamen iklim ve coğrafya temeli üzerine geliştirmişlerdir. Bu temel bazılarını güçlü ve cömert yaparken bazıları için de zahmetli bir yaşam ortaya koymuştur. Şans eseri bereketli yerlerde doğanlar için ise göç, istila, savaş ve sürgün gibi olaylarda kaçınılmaz tehditleri beraberinde getirmiştir. Olmayanı elde etmek olandan kazanç sağlamak kadar, sosyokültürel bir etkilenme ve iletişim kaynağı ticaret de aynı temelin sunduğu bir başka üründür.

• Toplumlar egemen oldukları alanlarda diğerlerine benzeyen veya onlardan değişik yönetim teşkilatları kurmuşlardır. Bu kurulumların krallık, cumhuriyet, tiranlık, monarşi, demokrasi, imparatorluk gibi türleri vardır.

• Yönetim teşkilatlarının oluşumlarında ve sonraki süreçte tanınırlıklarını ve etkililiklerini yaymada inanç, soy dayanışması, silahlı güç, coğrafi yapı ve hayat tarzının etkileri olmuştur. Kendilerine farklı kimlikler veren liderler, yönetim sistemlerini kurarken inanç değerleri, akıl, gelenek ve kutsal kitapları kaynak olarak kullanmışlardır.

Bir Cevap Yazın