Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap Sınavda Çıkan Sorular Test Soruları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi hayvancılık sektörünün üstlendiği ekonomik fonksiyonlardan biri değildir? a. Sanayiye hammadde sağlanmasıb. Ulusal beslenme ihtiyacının karşılanmasıc. Kırsal alanda işsizliğin önlenmesi ve yeni istihdam imkânlarının yaratılmasıd. Bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılmasıe. İthalatın artırılması 2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılık sektöründe 1950-1960 yılları arası dönemde kurulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) biri değildir? a. Et ve Balık Kurumub. Yapağı, Tiftik Anonim Şirketic. Yem Sanayi Anonim Şirketid. Süt Endüstrisi Kurumue. Hiçbiri 3- Aşağıdakilerden … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap

Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvanıclık Ekonomisi: Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler Tarım ve hayvancılık sektöründe desteklemelerin amacı, bu sektörlerin öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörlerin belirlenen politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Tarımsal ve hayvansal üretim, toplumun beslenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Özellikle tarımsal üretimin doğaya daha fazla bağlı olması yanında kendilerine has özelliklerinden dolayı, arz ve talebin düşük esnek olması, bu sektörlerde belirsizliği ve riski artırmaktadır. Bu nedenle her ülkede miktarları değişmekle birlikte, bu sektörlere devlet tarafından önemli ölçüde destek verilmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörü destekleme politikaları kapsamına giren ürünlerin seçiminde ve destekleme yöntemlerinde popülist ve siyasi yaklaşımlar sonucu zaman içerinde sürekli değişimler … Okumaya devam et Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem Türkiye’de 1950 yılı, siyasi ve ekonomik alanda yeni bir dönemin başladığı yıl olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde hayvancılık sektörünü etkileyecek olan önemli gelişmelerin başında, hayvancılığa dayalı EBK ile Yapağı ve Tiftik, Yem Sanayi AŞ’nin kurulması gelmektedir. Türkiye tarımında traktörün kullanımı 1936 yılında başlamakla birlikte, traktör kullanımının yaygınlaşması II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Ülkemizde 1946-1950 yılları arasında etkili olan Marshall yardımı, tarımda makineleşme için gerekli olanakları sağlamış, özellikle traktör ithalatını hızlandırmıştır. Sadece 1950-1955 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde traktör sayısı 16 binden 40 bine ulaşmıştır. Böylece toplam ekilebilir tarımsal üretim alanı, 1950 yılında 1927 yılına göre … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem

Kırsal Kalkınmada Hayvancılığın Yeri ve Önemi

Kırsal Kalkınmada Hayvancılığın Yeri ve Önemi Gelişmiş ülkeler, içinde bulunduğumuz yüzyılda tarımsal ve hayvansal üretimi akılcı ekonomik politikalarla destekleyip, ulusal üretimde istikrarı sağlamakta, aynı zamanda önemli bir ihracatçı (dış satım) ülke konumuna ulaşmış bulunmaktadırlar. Zaman içerisinde tarımsal ve hayvansal besin maddelerinin üretimi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere karşı politik ve ekonomik bir silahı halini almaktadır. Türkiye, dünyada bu değişme ve gelişmelerin ışığı altında hem ulusal beslenmesini, kalkınmasını istikrar içinde güvence altına alabilmek, hem de ekonomik kaynaklarını rasyonel bir biçimde değerlendirmek için çağın gereği ekonomik politika tedbirlerini de süratle almak durumundadır. Kırsal ekonomik kalkınmada başarıya ulaşmak, alınacak akılcı … Okumaya devam et Kırsal Kalkınmada Hayvancılığın Yeri ve Önemi

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması Bu pazarlama modelinde genellikle kasap iki görevi birden yüklenmiş bulunmaktadır. Tüccar ve perakendeci kasabın bazen bir üçüncü görevi besicilik şeklinde yaptığına da rastlanılmaktadır. Burada tüccar perakendeci kasap, kasaplık hayvanı bizzat üreticiden aldığı gibi pazardan da hayvan tedarik edebilmektedir. Belediye mezbahasında hayvanları kestirdikten sonra yine kendi dükkânında tüketime arz etmektedir. Şekil 7.2’de bu pazarlama kanalları görülmektedir. Okumaya devam et Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması Pazarlama faaliyetinin önemli bir aracı olan reklam, etkin olduğu ölçüde akılcıdır. Yapılan reklam faaliyetinin tüketici üzerindeki etkisinin araştırılması, reklam araştırmasının konusunu oluşturmaktadır. Reklam araştırmasında kullanılan başlıca metotlar aşağıda sunulmuştur. • Tüketici değerlendirme testi• Tanıma testleri• Hatırlatma testleri• Soruşturmaların analizi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması Ürün araştırması, pazarlama konusu olan iktisadi malın miktar ve kalite özelliklerinin geliştirilmesi suretiyle tüketici isteklerine en uygun hale dönüştürülmesidir. Ürün araştırması mamulün geliştirilme faaliyetleri ile sona ermektedir. O nedenle ürün araştırmasının modern yönetim metotları arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürün araştırması yapılış şekli ve yapıldığı yerlere göre çeşitlilik göstermektedir. Buna göre; • Piyasada,• Tüketiciler arasında,• Araştırma laboratuarında ürün araştırmaları yapılabilmektedir. Ürün araştırmasında göz önünde bulundurulması gereken başlıca hususlar;• Piyasa imkânları• Rakip firma veya işletmelerin durumu• Üretim imkân ve koşulları• Marka• Ürünün dağıtım sistemi ve finansman imkânlarıdır. Ürün araştırmasında kullanılan başlıca metotlar ise;• Ürün-tüketici araştırması• Laboratuar-ürün araştırması• Ürün-satış analizi olarak … Okumaya devam et Ürün (Mamul) Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması Tüketici araştırması tüketicinin sayısı, yeri, yaşı, eğitim düzeyi, cinsiyeti, gelir durumu ile davranış biçiminin ve nedenlerinin incelenerek belirlenmesidir. Tüketici araştırmasında yararlanılan başlıca araştırma metotları şöyledir. • Anket formları,• Mülakat (yüz yüze görüşme)• Örnekleme yöntemi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Bir işletmede işgücünün devamlılığı sayesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? a. İşletmede maliyetler artar.b. İşletmeye bağlılık azalır.c. İşletmede üretim kalitesi yükselir.d. İşletmede üretimde verimlilik azalır.e. İşletmede kârlılık azalır. 2- Bir A işletmesinde bir yılda işten çıkan yada çıkarılanların sayısı 35, ortalama çalışan işgücü sayısı 700 ise işgücü devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? a. %3b. %5c. %8d. %10e. %15 3- Aşağıdakilerden hangisi mülakat tekniklerinden biri değildir? a. İhbar stokb. İhbar ve demirbaş stokc. Emniyet stokd. Optimum stoke. Ortalama stok 4-İşletmelerde asgari stok seviyesi … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi 6. Ünite Özet

Ünite 6 – Hayvancılık İşletmelerinde Girdi Tedariki ve Üretim Özet Hayvancılık işletmelerinde personel temini ve ücret sistemlerini açıklamak Tüm işletmelerde olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de ihtiyaç duyulan personelin işletme amaçları ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Hayvancılık işletmelerinde teknik ve ekonomik unsurlar yanında veteriner hekimlik ve yönetim hizmetlerine de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hizmetlerden bir bölümü kalifiye işgücü bir bölümü ise kalifiye olmayan (vasıfsız) personel tarafından gerçekleştirilmektedir. İşletmede amaç ve üretim özelliklerine uygun olarak teknik ve ekonomik açıdan uygun bir personel tedarik düzeni uygulanmazsa, üretim maliyetleri yükselmekte, verimlilik düşmekte, rakip işletmelerle üretimde ve sürümde rekabet etme imkânı azalmaktadır. İşletmelerde … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi 6. Ünite Özet

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman İşletmelerin finansmanı gerek kuruluş döneminde gerekse işletmenin faaliyete geçtiği dönemde “kaynaklar ve kullanım tablosu” veya “fonların akım tablosu” adı verilen bir araçla yürütülmektedir. Aynı zamanda, gerek kaynaklar gerekse kullanım tablosuna finansman programı adı verilmektedir. Bir işletmenin kuruluş aşamasındaki kaynaklar ve kullanım tablosu ile işletme dönemi kaynak ve kullanımlar tablosu birbirinden farklıdır. Ancak bu iki tabloyu birleştiren yeni tablolar geliştirilmiştir. Sermaye, para ve kredinin teknik bir ifadesidir. İşletmenin gereksinim duyduğu sermayeye yatırım sermayesi, bu sermayenin kullanılmasına da, yatırım finansmanı adı verilmektedir. Bir işletmenin sermaye ihtiyacının tamamının veya bir kısmının öz kaynaklara dayandırılması veya dayandırılmaması, … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

Finansman, bir işletmenin kurulabilmesi ve çalıştırılabilmesi için krediler dâhil gerekli paranın bulunması işlemidir. Ekonomik faaliyetlerin temelde para vasıtasıyla yürütüldüğü düşünülürse, işletmelerde incelenmesi gereken en önemli konuların başında şüphesiz ki finansman konusu yer almaktadır. Çünkü bir ülkede yeterli hammadde, işgücü, teşebbüs gücü olsa dahi bunları bir araya getirecek finansman kaynakları diğer bir deyişle parasal tasarruflar ve banka kredileri yoksa çoğu kez bu işlemleri gerçekleştirmeye olanak yoktur. Her işletmede olduğu gibi, hayvancılık işletmelerinin finansmanında da üç önemli ilkeye özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar; yeterli finansman, zamanında finansman ve ucuz maliyetli finansman ilkeleridir. • Yeterli Finansman: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde çoğu … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

İşletmelerde Stok Çeşitleri

İşletmelerde Stok Çeşitleri Her işletmede olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de uygulanabilecek stok çeşitlerini beş başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar; • İhbar stok• Emniyet stok (demirbaş stok)• Optimal stok• Ortalama stok• Azami stoktur. Bu beş stok çeşidinden ilk ikisi (ihbar ve emniyet stokları) işletmede asgari stok seviyesini belirlemektedir. a) İhbar Stok: Bir işletmedeki mevcut stok miktarı belirli bir düzeye indiğinde işletmeye yeniden hammadde tedarik edilmesini haber veren stoktur. Şekil 6.1’de görüldüğü üzere, işletme belirli bir dönem için OA kadar bir stok miktarına sahiptir. Bu stok belirli bir seviyeye geldiğinde işletmedeki stok miktarı sıfır noktasına gelmeden, gerekli girişimin yapılması gerekir. … Okumaya devam et İşletmelerde Stok Çeşitleri

Hayvancılık Ekonomosi: Optimum Kuruluş Yeri Seçimi ve Önemi

Hayvancılık İşletmeleri Ve Veteriner Kliniklerinde Optimum Kuruluş Yeri Seçimi Ve Önemi İşletmede kuruluş yeri seçiminde rasyonel karar alabilmek için optimum dengenin sağlanması gerekmektedir. Optimum dengenin sağlanmasını etkileyen faktörler satış maliyeti, satış fiyatı ve kârdır. Bu etkenlerden satış maliyetinin minimum, satış fiyatı ve kârın ise maksimum olduğu noktada işletme açısından kuruluş yeri seçiminde optimum denge yakalanmış olmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektörüne ilişkin işletme yatırımlarında da aday kuruluş yerlerinin belirlenmesi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi işlemi dikkatli ve özenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Burada özellikle seçilme şansı bulunan tüm konumların muhakkak aday kuruluş yerleri arasında bulunması ve işlem hacminin azaltılarak detaylı analizlerin … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomosi: Optimum Kuruluş Yeri Seçimi ve Önemi

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi

İşletmelerde Kuruluş Yeri Problemi ve Kuruluş Yeri Seçimine İlişkin Teoriler Günümüz ekonomik anlayışıyla yapılacak değerlendirmede, işletmelerin başarısının temelinde yatan ana unsurlardan birinin faaliyette bulunulan sektörün özelliklerinin ve piyasa yapısınında dikkate alınacağı kuruluş yeri seçimi olduğu unutulmamalıdır. Yatırım kararı alacak girişimciler için belirli bir piyasada, doğru yer, zaman ve nitelikte işletme kurulması prensibi işletmecilik açısından çok büyük önem taşımaktadır. Üretim faaliyetlerinde öncelikli amacın maliyet minimizasyonu, optimum satış ve kâr maksimizasyonu olduğu düşünüldüğünde, işletmelerde verimlilik ve kârlılığı önemli ölçüde etkilediği bilinen kuruluş yeri faktörü üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. İşletme ekonomisi açısından kuruluş yeri problemi; bir işletmenin optimum (en uygun) kuruluş yerinin belirlenmesi … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 4 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 4 Soru-Cevap Test Soruları ve Cevapları Sınav Soruları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi cari arzın üretimden farklı olmasının nedenlerinden biri değildir? a. Ürünün stoklanmasıb. Talep miktarında artış olmasıc. Teknolojik yetersizliklere bağlı fire ve bozulmalarınmeydana gelmesid. İthalat-ihracat durumue. Üreticinin aynı zamanda tüketici olması 2- Aşağıdakilerden hangisi arzı etkilemez? a. Malın piyasa satış fiyatıb. Üretim faktörlerinin fiyatlarıc. Diğer malların fiyatlarıd. Tüketici zevk ve tercihlerie. Üretimde kullanılan bilgi ve teknoloji seviyesi 3- Arz esnekliği 0.4 olan bir malın fiyatında %10’luk bir artış, arz edilen miktarda hangi oranda bir artışa neden olur? a. % … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 4 Soru-Cevap

Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Mekanizması

Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Mekanizması Klasik iktisatçılara göre rekabet, piyasa faaliyetlerinin, resmi veya özel kuruluşlarca fiilen denetim ve kontrol altında tutulmadığı durumlarda gerçekleşir. Günümüz iktisatçılarından Jean Marshall’a göre bir piyasada tam rekabetin olabilmesi için gerek arzın gerekse talebin tam anlamıyla akıcı karakterde olması gerekmektedir. Oysa günümüzde böyle bir akıcılığa engel olan sosyal, hukuki ve ekonomik engeller mevcuttur. Bir piyasada tam rekabet koşullarının gerçekleşebilmesi için alınan ve satılan mallar arasında kalite farklılığı olmamalı, arz ve talep o kadar küçük (atomize) olmalı ki başlangıçta teşekkül eden fiyatı etkileyememeli, üretici ve tüketicinin piyasa ve iktisadi mallar hakkında eksiksiz bilgisi olmalıdır. Tam rekabet piyasası … Okumaya devam et Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Mekanizması