Osmanlı Padişahları Cengiz Han Soyuna Maaş Bağladı

Osmanlının Cengiz Han soyundan geldiğini tasvip ettii Kırım Hanlık sülalesi ile ilgili olarak düzenlenen maaş defterini incelemekte yarar vardır. Bu defter de yer alan “Selatin-i Cengiziyeden zikr-i ati kesanın hangileri hayattadır ve hangileri vefat etmişlerdir. Sülale-i mumaileyhimin esamileri balalarına keyfiyetleri sıhhati veya işaret olunmak ve sahib-i arzları bulunan Çirmen Sancağında kain Fındıklı (Kundaklı) kazasında sakin Atufetlü Devlet Giray Sultan hazretlerinden istilam buyurulmak babında suret-i defterdir.” eklindeki kayıt soyu sopu Cengiz Hana dayandırılan Kırım Hanlarından Devlet Giray, Sultanın kanını taşıyanların Osmanlı sarayı tarafından sırf asil kana mensup olmalarından dolayı maaşa bağlandıklarının bir kanıtıdır. Yine aynı defterde yer alan bir diğer satırda :

“Selatin-i Cingiz kullarından bulunan zevata taraf-ı devlet-i aliyeden mah be mah ihsan-ı maaş ita buyurulmakta ise de bunlardan vefat edenler Dersaadet te malum olamadığından…”

Söylenmektedir. Peki, neden? Çünkü Osmanlılar Cengiz Han soyunu kutsal görürlerdi ve Cengiz Han Soyu ile kendi soylarını Oğuz Kağan’a bağlarlardı. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettiğinde Oğuz Kağan adına hutbe okutmuştur. Fatih’in babası İkinci Murad’da İslam dünyasında adı iyi anılmayan Hülagü Han adına takvim bastırıp onu rahmetle anmıştır.

Türkiye’de Cengiz Han veya Hülagü Han düşmanlığı daha çok Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Osman Gazi İlhanlıların uç beği idi.

Yavuz Sultan Selim Cengiz Han’ın soyundan gelen Giray hanedanından (Kırım Hanedanı, Osmanlılarda Hanedan-ı Ali Cengiz) I. Mengli Giray’ın kızı Ayşe Hafsa Sultan ile evlenerek Cengiz Han soyunun damadı olmuştur.Kanuni Sultan Süleyman anne tarafından Cengiz Han’ın torunudur.

Kurulduğu dönemden yıkıldığı döneme kadar tek bir hanedan tarafından yönetilen Osmanlı Türkiye’si, dönem dönem başka bir hanedanın gelebileceği zamanlar da olmuştu. Bunlardan bir tanesi 4. Murat’ın ölümüydü. Sert bir padişah olan 4. Murat, ölüm eşiğindeyken tahta geçebilecek tek kardeşi olan İbrahim için ölüm emri verdi. Fakat bu emri Kösem Sultan engelledi. 4. Murat’ın bu emrinin uygulanması Osmanlı Hanedanı’nın son bulması anlamına gelecekti. Fakat 4. Murat bunu da düşünmüştü. Yerine Cengiz Han Soyundan Gelen Kırım Hanının gelmesini istiyordu çünkü Cengiz Han Soyu Osmanlı Soyu ile aynı kana, aynı ırka mensuptu. Kırım Hanları Osmanlı Türkiye’sinde Padişah yedeği idi. Padişahın başına iş geldiği takdirde tahta Kırım Tatarları geçecekti.

Kırım ordusu, Osmanlı ordusuna katıldığında da, top ve tüfek atışlarıyla karşılanır. Rumeli Beylerbeyi bütün maiyetiyle karşılamaya çıkar; Ordugâhın girişinden itibaren bütün rikab-ı hümayun ağaları, at üstündeki Hanın sağ ve solunda yaya olarak yürürler. Osmanlı Hakanı’nın oturduğu Otağı Humâyun’a yaklaşınca vezirler karşılar ve Otağa götürürler. Kırım Han’ı atından iner; Vezir-i âzam, Hanın koltuğuna girerek huzur-u hümâyuna çıkarır. Osmanlı Padişahı; “Hoş geldin Han kardeş” diyerek iltifat eder. Bütün bunlar sadece Kırım Hanı için uygulanan en yüksek protokoldür. Kırım Osmanlılar için daha çok müttefik devlet statüsündeydi; Kırım Hanları, Kırım’da kendi adlarına para bastırıyor ve kendi adlarına hutbe okutuyorlardı. Osmanlılar da Ukrayna bozkırlarının sadece Kırım yönetimine ait olduğunu kabul ediyordu.  687’de Dördüncü Mehmed, tahttan indirildikten sonra İstanbul’daki zorbalar Osmanlı hanedanı yerine Kırım hanlarından birinin tahta çıkarılması fikrini ileri sürdüler, fakat bu görüş fazla taraftar bulmadı.

Bir Cevap Yazın