Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve kültürel ihtiyaçlardan biridir?

a. Beslenme
b. Barınma
c. Eğitim
d. Isınma
e. Dinlenme

2- Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç kavramının özelliklerinden biri değildir?

a. İhtiyaçlaınr sınırlı olması
b. İhtiyaçların şiddet açısından farklılık göstermesi
c. İhtiyaçların şiddetinin tatmin edildikçe azalması
d. Başlangıçta zorunlu olmayan ihtiyaçların zamanla zorunlu hale gelebilmesi
e. İhtiyaçlar ve ihtiyaçları tatmine yarayan araçların birbiri ile ikame edilebilmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi iktisadi olmayan mallara örnek verilebilir?

a. Sigara
b. Hava
c. Otomobil
d. Kitap
e. Televizyon

4- Temelde bütün ekonomik faaliyetlerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mallar
b. Hizmetler
c. Üretim
d. Tüketim
e. Emek

5- Üretimin tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. İktisadi mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılmasıdır.
b. Yokluklarında insana üzüntü ve acı veren, varlıklarında ise hoşnutluk ve sevinç duyguları yaratan unsurlardır.
c. Emek ve sermayenin doğal kaynaklara uygulanmasıdır.
d. Bir mal yada hizmetin başka bir mal yada hizmet veya para ile değiştirilmesidir.
e. Hiçbiri

6- Üretim faaliyetiyle doğal kaynaklara uygulanan zaman faydası aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Doğal kaynakların kimyasal ve fiziksel yapılarının değiştirilmesidir.
b. Ürünün, üretildiği işletmeden toptancılara, alışveriş merkezlerine, marketlere, kasaplara taşınmasıdır.
c. Ürünlerin, tüketicinin ihtiyacı olduğu bir zamanda satın alabileceği yerlerde bulundurulmasıdır.
d. Bedelini ödeyen tüketicinin bu ürünlere sahip olmasıdır.
e. Hiçbiri

7- Bizzat insan tarafından yaratılan, kaybı veya israfı halinde telafisi mümkün olmayan tek üretim faktörüne ne ad verilir?

a. Sermaye
b. Doğal kaynaklar
c. Müteşebbis
d. Emek
e. Mübadele

8- Doğanın üretimde kullanılması karşılığında elde edilen gelire ne ad verilir?

a. Faiz
b. Ücret
c. Sermaye
d. Kâr
e. Rant

9- “Bazı ekonomik olayların incelenmesi sırasında diğer olayların ve koşulların değişmediği, aynı kaldığı varsayılır.” Bu tanıma uygun ekonomik varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tam rekabet piyasası varsayımı
b. Rasyonel davranıldığı varsayımı
c. Ceteris paribus
d. Devlet müdahalesi bulunmadığı varsayımı
e. Ölçeğin sabit getirisi varsayımı

10- Aşağıdaki hangileri makro ve mikro ekonominin
ortak ilgi alanlarıdır?

I – Kredi
II – Ücret
III – Maliyet
IV – Konjonktür

a. I ve II
b. I ve IV
c. II ve III
d. I, III ve IV
e. I, II, III ve IV


Bir Cevap Yazın