Geçmişi, Bizim İçin Günümüze Taşıyan Tarih Bilimi

Geçmişi, Bizim İçin Günümüze Taşıyan Tarih Bilimi

Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilimdir.

İnsanoğlu yaşadığı coğrafyanın sunduğu imkan ve tehditlerle dolu ortamlarda varlığını sürdürme, karnını taşıyan bilim dalı tarih doyurma ve barınma amacı yönünde hayat mücadelesini yürütegelmiştir. Bu çerçevede ulaşılan maddi ve manevi varlıklarla, bilim, sanat ve kültürel anlamda ulaşılan aşama ve değerlerin tümü, uygarlık olarak adlandırılmıştır. Uygarlıkları yaratanlar, yaşam alanlarının özelliklerine göre birbirinden farklı deneyimler yaşamışlar ve bu deneyimlerini kullanarak gelişme serüvenini sürdürmüşlerdir. Eski Mısır’dan Sümerler’e, Hititler ’den Frigler’e, ya da Urartular’dan Lidya ve İon uygarlıklarına kadar Ön Asya, Orta Doğu ve Anadolu bölgelerinde yeşeren uygarlıklar, akarsu boylarından çöllere, ormanlardan dağlık arazilere, iç ovalardan denizlere ve adalara kadar çok farklı coğrafi ortamlarda sürdürdükleri yaşantıları sırasında birbirinden farklı ve önemli gelişmeler sağlamışlardır. İşte yazının bulunmasından, tarım sistemlerinin gelişmesine, bugün bile gizemi koruyan mimari eserlerden ulaşım alanında sağlanan ilerlemelere ve bilim dünyasındaki (özellikle matematik ve astronomi alanındaki) gelişmelere kadar bir dizi tüm önemli aşamalar tarihin konusudur

Tarihe duyulan ihtiyaç ve ona yüklenen çok yönlü işlevlerden dolayı, ne tür bir bilim dalı olduğu ya da bir bilim dalı olup olmadığı konusundaki tartışmalar, yüzyılı aşkın bir süredir gündemdedir. Tarihi; 19. yüzyıldan beri pozitif bilimlerin önem kazanmaya başlaması ile bilimsel esaslara yerleştirme çabaları görülür. Günümüz bilim anlayışında pek çok yöntem ve tekniğin kullanıldığı farklı bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu bilim alanlarının yanında, tarih bilimi de onların yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bugün çalışma alanları giderek artan fen ve sosyal bilimleri arasındaki alan giderek daralmaktadır. Kuşkusuz bu ortak çalışma alanını insan ve çevre ilişkisi oluşturmaktadır. Artık insan ile çevre etkileşimini bütün bilim dalları ortaklaşa çözmeye çalışmaktadır.

Pozitif bilimlerin özelliğinin başında deneysellik gelir. Tarihsel olaylar, her zaman deneysel bilimlerin laboratuvar verileri gibi aynı sonuca ulaşmazlar. Bu nedenle her olay; geçtiği zaman, mekân ve yaşanılan kişilerce kendi içinde özel koşullara sahiptir. Tarihsel olayların tekrarı yoktur. Fakat bu, tarih bilimini tamamıyla pozitif bilimlerin dışına itelemez. Zira tarihçi ve pozitif bilimciler aradıkları cevapları bulmak amacı ile ortak bilimlerden yararlanmak konusunda birleşmişlerdir. 20. yüzyıl, bilimde uzmanlaşma yüzyılı idi. 21. yüzyıla, bilimler arası işbirliği ya da disiplinler arası işbirliği adı verilmektedir. Böyle bir dönemde kuşkusuz tarihçi ya da tarihçiliğin bu anlayışın dışında kalması düşünülemezdi. Bir tarihçi için coğrafya, jeoloji, sosyoloji, arkeoloji, epigrafi, antropoloji ve etnoloji gibi bi-limler başlıca işbirliği alanıdır ancak tarihçi doğru ve bilimsel sonuçlara ulaşabilmek amacıyla, sürekli diğer sosyal ve fen bilim alanlarındaki çalışmalara duyarlı olmalıdır. Komşu disiplinler işbirliği yapabileceği ortak bir bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Aksi takdirde, farklı bilimlerin birbirinden alışveriş yapacağı hiçbir bilgi kaynağı yoktur. Çağın gerekleri içinde sürdürülmeyen çalışmalar, bilimsel çalışmalara yön vermekten uzak olacaktır. Bilimsel çalışmalarda, uzmanlık alanına ait yöntemlerin kurallarına bağlılık esastır. Bu bağlılıktan yoksun çalışmalar, bilimin dışındaki farklı amaçların hizmetine girecektir

Bir Cevap Yazın