Delphi Yöntemi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi: Delphi Yöntemi

İngilizcesi Delphi ve okunuşu Delfi olan Delphi çalışması, Delphi anketi ve Delphi tekniği olarak da adlandırılmaktadır. Delphi çalışması genel olarak bir problem durumuna ilişkin uzman görüşlerinin sistematik bir biçimde elde edilmesine yarayan bir tekniktir. Delphi yöntemi, uzun ve kısa vadeli olayların meydana gelmesine dayalı tahminler yapmada kullanılan özel bir araştırma türüdür. Bu yöntem, uzmanların bir araya gelerek oluşturduğu bağımsız grupların, ilgili alanda düzenlenmiş soruların ve uzmanlardan alınan görüşlerin, düşüncelerin aracılığıyla yürütülmektedir. Delphi yönteminin mantığı, birden fazla anket formunun gönderilmesi sonucunda “geri besleme” yoluyla grup üyelerinin ortak bir görüş birliğine varmalarını sağlamaktır. Bu nedenle bu yöntem, uzmanların yüz yüze gelmeden grup kararı almalarını sağlamaktadır.

Bu yöntem, tahmin egzersizlerinde gelecekle ilgili karar vermeye çalışan kişilerin, görüşlerini bir aracı ile açıklamasını sağlamaktadır. Aracı kişi, katılan kişilere geri bildirim yapar ve gelen tepkileri her aşamada analiz etmede bir kontrol merkezi olarak çalışır. Böylece verilecek kararda uzlaşılmasını sağlar. Delphi metodunda iki varsayım vardır. İlki, ilgili oldukları alanda çok bilgi ve deneyim sahibi kişilerin en mantıklı tahmini yaptıklarıdır. Diğeri ise farklı insanların bilgilerinin birleştirilmesi ile mantıklı tahminin yapılacağıdır.

Yöntem genel olarak şu özellikleri taşımaktadır:

• Katılımda gizlilik: Gizlilik katılımcı uzmanların soruları kimsenin etkisinde kalmadan cevaplanmasıyla sağlanmaktadır.

• Tekrar: Bir dizi turdan oluşan görüş bildirme formları yoluyla katılımcı uzmanların görüşlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

• Kontrollü geri besleme: Tekrarlar yoluyla tüm grup üyelerinin diğer üyelerin görüşlerinden haberdar edilmektedir.

• Grup cevaplarının istatistiksel analizi: Grup cevapları uygun istatistik teknikleriyle analiz edilerek ortalamalar ve eğilimler bulunmaktadır

Delphi yönteminin bazı üstünlüklerinden ve sınırlılıklarından söz edilmektedir. Yönteme
ilişkin üstünlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Delphi yönteminde bireylerin yüz yüze gelmelerinden doğabilecek problemler en az düzeye indirilmektedir. Bu şekilde bireyler düşüncelerini, diğerlerinin baskılarına maruz kalmadan serbestçe ifade edebilmektedirler.

• Katılımcılar ardışık anketler yoluyla sağlanan geri bildirimler neticesinde farklı düşüncelerden haberdar edilmekte, kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirme fırsatı yakalamaktadırlar.

• Delphi yöntemi, katılımcıların zaman, mekân, uzaklık, maliyet gibi faktörler nedeniyle sıklıkla toplanma olasılığının olmadığı durumlarda önemli avantajlar sağlamaktadır.

• Delphi yöntemi, farklı bilgi, beceri ve deneyimler yardımıyla bireylerin farklı bakış açılarıyla sorunların ilgili parçalarına katkıda bulunmalarına fırsat tanımaktadırlar.

Yönteme ilişkin üstünlükler yukarıdaki gibi belirtilirken, sınırlılıkları ise aşağıda belirtilmektedir:

• Delphi yöntemi uygulama sürecinin uzun olması nedeniyle, zaman alıcı bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

• Yöntemde cevaplandırıcıların düşüncelerini yazıya doğru olarak aktarabilmeleri koşulu bulunmaktadır.

• Delphi yönteminde uygulanan anketin, cevaplandırıcılar tarafından motive olmuş bir şekilde cevaplamaları istenmektedir.

• Uygulanan ankette, sorularda teknik hatalar olması sonucu, anketin katılımcılar için sıkıcı olması mümkün olmaktadır.

• Yöntemde anket sonuçlarını değerlendirip, yorumlayacak grubun belli bir bilgi donanımına sahip olması gerekmektedir.

• Yöntemde sürecin uzamasıyla katılımın azaldığı gözlenmektedir.

Bir Cevap Yazın