Hayvancılıkta Örgütlenme Kapsamında Alınması Gerekli Önlemler

Hayvancılık Ekonomisi Hayvancılıkta Örgütlenme Kapsamında Alınması Gerekli Önlemler

Hayvancılık sektöründe kooperatifleşmeye üretimin yoğun alt yapı sorununun olmadığı bölgelerden başlamakta yarar vardır. Bugün bulunan birçok kooperatif gibi yetersiz mali bünye içinde kurulan kooperatifler faaliyete geçişte hemen dış finansmana gereksinim duymakta kredi ve finansmanı istediği an ve miktarda bulamamaktadır. Böylece amacın gerçekleşmesi gecikmekte; başarısızlığın bizzat kooperatifçiliğin kendi ekonomik bünyesinden ileri geldiği şeklinde yanlış ve haksız eleştirilere neden olmaktadır. Dış finansman bulunsa bile öz kaynaklara göre yüksek oran göstermesi halinde kooperatifin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bakımdan kurulacak kooperatiflerde üyelerin ortak paylarının belirli bir düzeyde tutulması önem taşımaktadır. Ülkemizde hem tarım hem de hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan kooperatiflerin sorunları yıllardır tartışılmakta, maalesef çözümde önemli bir aşama kaydedilememektedir. Sorunlar özetle; finansman, üst örgütlenme, mevzuat, denetim, eğitim ve araştırma eksikliği olarak verilebilir. Hayvancılık sektöründe kooperatifleşmede alınması gerekli bazı önlemler aşağıda verilmiştir. Bunlar;

• Hayvansal ürün pazarlama faaliyetlerinde kooperatiflerin etkinliğini artırma çabaları hızlandırılmalıdır.

• Hayvansal ürünlerin pazarlanmasında görev alan kooperatifler, maliyetlerinin rakip sektör maliyetinden daha fazla olmamasına dikkat etmelidir.

• Kooperatiflerin sevk ve idaresinde, profesyonel yönetici ve yardımcı personelin yeterliliği ve uygun sayıda oluşu, personel masraflarını azaltacağı gibi etkin bir sevk ve idareyi de sağlamış olacaktır.

• Ekonomik örgütlenmede, kırsal alanda çok amaçlı kırsal kalkınma kooperatifleri yerine, sanayi ile entegre olabilen daha güçlü ihtisas kooperatiflerinin (et, süt, arıcılık, balıkçılık vb.) kurulması amaçlanmalıdır.

• Yapılan projelerin teknik yönden iyi ve günün koşullarına uygun olması gerekmektedir. • Hayvancılık kooperatiflerinde eğitime son derece önem verilmelidir. Kooperatif eğitiminde sağlanacak başarı, kooperatif ortağının örgütüne ilgisini daha da artıracaktır.

• Kooperatifleşmede devletin uygulayacağı düşük faizli ve uzun vadeli kredi uygulamaları, hayvancılık sektöründe dolaylı bir sübvansiyonu sağlamak yanında, kooperatifleşmeyi de teşvik edecektir.

• Kurulan kooperatif ve birlikler arasında koordinasyon sağlanmalı ve kuruluş amaçları ve görevleri iyi tanımlanmalıdır. Bu iki organizasyon faaliyet gösterdikleri sektörde birbirine rakip olarak hareket etmemelidir. Bu üretici örgütleri pazar ekonomisi koşullarında rekabet ederek mensuplarının hak ve çıkarlarını koruyan, iyi işleyen, kaynak yaratan bir yapıda olmalıdır.

Bir Cevap Yazın