Etiket arşivi: hayvancılık ekonomisi pdf sorular

Hayvancılık Ekonomisi 6. Ünite Özet

Ünite 6 – Hayvancılık İşletmelerinde Girdi Tedariki ve Üretim Özet

Hayvancılık işletmelerinde personel temini ve ücret sistemlerini açıklamak

Tüm işletmelerde olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de ihtiyaç duyulan personelin işletme amaçları ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Hayvancılık işletmelerinde teknik ve ekonomik unsurlar yanında veteriner hekimlik ve yönetim hizmetlerine de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hizmetlerden bir bölümü kalifiye işgücü bir bölümü ise kalifiye olmayan (vasıfsız) personel tarafından gerçekleştirilmektedir. İşletmede amaç ve üretim özelliklerine uygun olarak teknik ve ekonomik açıdan uygun bir personel tedarik düzeni uygulanmazsa, üretim maliyetleri yükselmekte, verimlilik düşmekte, rakip işletmelerle üretimde ve sürümde rekabet etme imkânı azalmaktadır. İşletmelerde işgücünün devamlılığı ve işe bağlılığının sağlanmasında personele verilen ücret ve mali haklar yanında fiziki çalışma koşulları, sosyal ve moral koşullarda önemli rol oynamaktadır. Personelin temininde mülakatların etkin şekilde kullanılması ve işletme açısından en doğru personelin seçimi önemlidir. Diğer taraftan, işgücüne yaptığı işin niteliğine, çalışma koşullarına ve zorluk derecesine göre değişen adil bir ücret sistemi uygulamak gerekmektedir

Hayvancılık işletmelerinde hammadde tedariki ve stok yönetimi konularını açıklamak

Özellikle iktisadi mal üreten işletmeler, üretim sürecinde kullanmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda ve belirli miktardaki hammadde ve malzemeyi işletmeye sağlamak ve maddi bir faktör olarak stoklamak durumundadır. Hayvancılık işletmelerinde üretim faaliyetinde bulunmak için hammaddeye örneğin; yem kaynaklarına gereksinim duyulmaktadır. İşletmelerde üretim için gerekli olan hammadde önce işletmeye sevk edilir, sonra stoklanır ve stoklanan hammaddeden belirli bir zaman dilimi için yeterli görülen miktar amacına uygun olarak depodan alınarak üretime sevk edilir. Etkin şekilde işleyen stok yönetimi ve politikası sonucunda işletmenin kârlılığı ve verimliliği olumlu yönde etkilenmektedir. Ayrıca işletmenin ihtiyacı olan hammaddeyi optimum stok olarak adlandırılan şekilde uygun zamanda, uygun miktarda, uygun kalitede, uygun fiyata ve uygun kaynaktan temin etmesi büyük önem taşımaktadır.

İşletmelerde kullanılan başlıca finansman kaynaklarını tanımlamak

Finansman, bir işletmenin kurulabilmesi ve çalıştırılabilmesi için krediler dâhil gerekli paranın bulunması işlemidir. Her işletmede olduğu gibi, hayvancılık işletmelerinin finansmanında da üç önemli ilkeye özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar; yeterli finansman, zamanında finansman ve ucuz maliyetli finansman ilkeleridir. Para denilince daha çok nakit veya banka hesaplarındaki vadesiz mevduat akla gelmektedir. Fon ise kredi, karşılıklar, amortismanlar gibi gerektiğinde para olarak işletmenin eline geçebilecek ve para gibi görev yapabilecek unsurları da içine almaktadır. Sermaye çeşitleri yanında, kredi, tahvil ve hisse senedi gibi fonlar işletmelerin kullandığı başlıca finansman araçları arasında bulunmaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde yatırım ve işletme döneminde finansman teminini açıklamak

İşletmelerin finansmanı gerek kuruluş döneminde gerekse işletmenin faaliyete geçtiği dönemde “kaynaklar ve kullanım tablosu” veya “fonların akım tablosu” adı verilen bir araçla yürütülmektedir. Aynı zamanda, gerek kaynaklar gerekse kullanım tablosuna finansman programı adı verilmektedir. Günümüzde yığın halinde üretim yapan büyük ölçekli işletmelerin finansmanının, sadece öz kaynaklara dayandırılması giderek zorlaşmakta, farklı kaynaklardan finansman araçlarının temini zorunlu hale gelmektedir. İhtiyaç duyulan sermaye, işletmeye iki yoldan sağlanmaktadır. Bunlar; işletme kurucuları tarafından getirilen kaynaklar ve sermaye piyasasından sağlanan kaynaklardır. Her işletme finansman programında olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de kaynaklar ve kullanım tablosu ile proje yatırım tutarı tablosu bir uyum teşkil etmelidir. İşletme döneminde, finansman başka bir ifadeyle döner sermayenin temini önem taşımaktadır. Döner sermayenin yapısı ve büyüklüğü, işletmelerin türüne ve faaliyet alanına göre farklılık göstermektedir. Örneğin; mezbaha, süt fabrikası gibi hayvancılığa dayalı sanayi işletmeleri, sığır besi veya süt sığırcılık işletmelerinin döner sermaye kalemleri hem kendi içinde hemde çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan işletmelere göre farklılıklar arz etmektedir.

Hayvancılık İşletmeleri Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktör

Hayvancılık Ekonomisi Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler

Kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin, işletmelerin faaliyette bulunduğu iş kolunun üretim yapısı ve piyasa koşulları çerçevesinde dinamik bir yapıda araştırılması ve değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler çok karmaşık bir yapıda ve birbirleriyle yakından ilgili durumda bulunmaktadır. Belli bir yerde yapılan üretim (veya pazarlama) faaliyetine üstünlük sağlayan (özellikle maliyet üstünlükleri sağlayan) herşey kuruluş yeri faktörü olarak nitelendirilebilir. İşletmeler açısından çok büyük önem taşıyan kuruluş yerinin seçiminde dikkate alınacak kriterlerin sektörel bakış açısıyla ele alınması zorunluluğu, hayvancılık alt sektörleri ve işletmeleri özeli için de söz konusudur. Bu kapsamda, doğal faktörler yanında bölgedeki yem kaynakları ve canlı hayvan materyali, mevcut işletme yoğunlukları ve kapasiteleri, örgütlenme düzeyi, pazara ve tüketim bölgelerine uzaklık, işgücü durumu, hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin varlığı, maliyet yapısı ve ürün fiyatlarının seyri gibi etkenler hayvancılık işletmeleri için ilk akla gelen kuruluş yeri faktörleri olarak ifade edilebilir. Her girişimci, kurulacak işletme için iktisadi amaçlarına uygun bir kuruluş yeri seçmek durumundadır. Dolayısıyla kuruluş yeri seçilmesi olası başka kuruluş yerleri ile karşılaştırılınca üretim yapılacak olan ile düşünülen büyüklükteki bir teşebbüs için en uygun yer olarak belirlenmelidir. En uygun yer, işletme orada kurulduğu takdirde en yüksek kârı getirecek olan yer anlamına gelmektedir. Kârın yüksekliği herşeyden önce maliyet masraflarının düşük olması ile sağlanmaktadır.

Kuruluş yeri işletmenin dış yapısıyla ilgili maddi, somut bir problemdir. Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyi kuruluş yerini belirleyen önemli bir faktördür. Ekonomisi yeterince gelişmemiş ülkelerde işletmeler doğal koşullara daha bağlı bulunmaktadır. O nedenle işletmeler kaynağa (tabiata) yakın kurulmak zorunda kalmaktadır. Ekonomilerin gelişmişliği ile doğaya olan bu bağlılık giderek azalmakta, teknolojinin ilerlemesiyle yapay doğa koşulları yaratılarak işletme kaynaktan uzağa (örneğin: pazara yakın olarak) kurulabilmektedir. İşletmede kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılmasının nedeni kaynak israfının önüne geçmek, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak ve düşük maliyetle çalışıp daha fazla kâr elde etmektir. Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde; işletmenin üretim maliyetleri yükselmekte iken ürünlerin, kalite ve verimliliği de azalmaktadır. Ürünlerin sürümünde rakip işletmelere göre dar boğazlarla daha sık karşılaşan işletmenin dolayısıyla kârlılığında önemli ölçüde düşüşler meydana gelebilmektedir. İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde bir dizi çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışmalar kuruluş öncesi teknik, ekonomik, finansal ve hukuki yapılabilirlik çalışmalarıdır.