Etiket arşivi: maliyet

Hayvancılık Ekonomisi: Ambalaj

Pazarlamada Ambalaj ile Paketlemenin Yeri ve Önemi: Ambalaj

Pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaştırılmasında büyük öneme sahip bir araçtır. Ambalaj ürünün içinde muhafaza edildiği kaba verilen isim olarak tanımlanabilir. Ambalajlama özel bir kap içinde bir ürünün tüm özelliklerinin makul bir süre muhafazası veya saklanması anlamına gelmektedir. Bu önemli pazarlama aracının ihmal edilmesi, yeterince dikkate alınmaması reklam ve satış gibi faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Zira etkin yapılmış bir ambalaj aynı zamanda iyi bir reklam aracıdır. İyi bir ambalajın işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar aşağıdadır.

• İşletmenin satış hacmi artar.
• Satış maliyeti azalır.
• Dolayısıyla pazarlamadan sağlanacak net kâr artar.

Bir ürünün kalite özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın tüketiciye ulaştırılmasında önem taşıyan ambalajın göze hoş görünme gibi önemli bir fonksiyonu daha bulunmaktadır. Ambalaj, günümüzde hayvansal ürünlerin muhafaza ve pazarlanmasında önemli bir araçtır. Kullanılan ambalaj malzemesindeki üstünlük, diğer firmalara göre bir pazarlama imkân ve kolaylığı sağlamaktadır. Ambalajlamada kullanılan malzemeler; kâğıt, mukavva, tahta, demir, bakır, çinko ve kalay ihtiva eden ambalaj malzemeleri, petrokimya ürünü şeffaf ve sentetik maddeler olarak sıralanabilmektedir. Özellikle hayvansal ürünlerin ambalajlanmasında otomasyon büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu sayede ürünlerin hijyenik (sağlıklı) koşullarda ambalajı aynı zamanda bir rasyonellik sağlamaktadır.

Tam Rekabetçi Firmaların Kısa Dönem Davranışı

Tam Rekabetçi Firmaların Kısa Dönem Davranışı

Tam rekabet koşullarında firmaların piyasa fiyatı üzerinde kontrolleri yoktur. Firmalar piyasa fiyatını kabullenirler. Bu piyasada firmanın vermesi gereken en önemli karar, ne kadar üretim yapacağıdır. Bu sorunun yanıtını ararken kendisine rehberlik eden kâr maksimizasyonu (veya zarar minimizasyonu) güdüsüdür. Kâr düzeyinin belirleyicisi maliyet ve hâsılat düzeyleridir. Kısa dönemde yapısı ne olursa olsun tüm piyasalarda firmaların karşılaşacağı maliyetler aynıdır. Bu nedenle, tam rekabet koşullarında üretim yapan bir firma iki tür maliyetle karşılaşacaktır. Bu maliyetler; sabit maliyet ve değişken maliyettir. Firmanın hâsılat düzeyi ise, mevcut koşullar altında firmanın üretmeye karar verdiği çıktı miktarı ile piyasa tarafından belirlenen fiyatın çarpımına eşittir.

Seçim Ve Fırsat Maliyeti

Tüm isteklerimizi karşılamadaki güçlük, bizi sınırlı kaynaklarımızı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimiz konusunda seçim yapmaya zorlamaktadır. Kıt kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda akılcı seçimlerin yapılması ekonominin temel konusunu oluşturmaktadır. Akılcı (rasyonel) seçimlerin yapılabilmesi için, dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatife ilişkin fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması gerekir. Belirli bir karar ya da seçimin sağladığı fayda, bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, refah düzeyimiz yükselecektir ve bu seçim rasyoneldir. Ekonominin bize öğrettiği temel derslerden biri, yaptığımız tüm seçimlerin bir maliyet içermesidir, yani bedavacılık söz konusu değildir. Beğendiğimiz bir şeyi elde etmek istediğimizde ya da bir şey yapmak istediğimizde, alternatif başka bir şeye sahip olmaktan ya da başka bir şeyi yapmaktan vazgeçmemiz gerekir. Belirli bir tercih ya da davranış için vazgeçmek zorunda kaldığımız en değerli alternatif bu seçimin ya da davranışın fırsat maliyetidir. Alternatif maliyet olarak da adlandırılan fırsat maliyeti, kısaca bir kararı uygularken vazgeçilen karar şeklinde tanımlayabiliriz.

Örneğin, bu bölümü okurken hangi alternatiflerden vazgeçiyorsunuz? Belki başka bir ders çalışacaktınız, belki çok sevdiğiniz bir filmi izleyecektiniz, belki de yakın arkadaşınızla birlikte geleceğe ilişkin hayaller kuracaktınız. İşte bu bölümü okumanızın fırsat maliyeti, en çok yapmak istediğiniz alternatif şeydir. Daha basit bir örnek olarak, yaz tatilini Antalya’da ya da Bodrum’da geçirmek üzere karar vermek durumunda olan bir çift şayet Bodrum tatilini tercih etmiş ise Antalya’daki tatilden vazgeçecektir. Bu durumda Bodrum’da tatil yapmanın alternatif maliyeti Antalya’daki tatil olacaktır. Bir başka örnek olarak, bir kentin belediye başkanı kentte raylı sistem ile taşımacılık projesini ön plana çıkarır ise, yolların düzenlenmesi, parkların düzenlenmesi, ışıklandırma, halk kütüphanesi… vb gibi harcamalarda kısıtlama yapmak zorunda kalır. İşte raylı sistem için fırsat maliyeti, bu sistem yerine yapılabilecek şeylerdir. Yine herkesi etkileyen bir başka örnek, meclisteki bütçe tartışmaları ve sonuçlarıdır. Eğer ülke kaynakları yeterli değilse bir kesimin harcamalarındaki artış bir başka kesimin harcamalarındaki azalışa neden olacaktır. Örneğin; savunma harcamaları arttırılırsa, eğitim ve sağlık gibi harcamaların kısılması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu örneğimizde belirli bir dönem için daha fazla savunma amaçlı mal ve hizmet üretilmesi, ülke ekonomisinin sınırlı kaynakları nedeniyle başka amaçlar için üretilecek mal ve hizmet üretiminde azalmaya neden olacaktır. Burada savunma harcamalarının yapılmaması gibi bir sonuç çıkarmak yerine amaç, bunun alternatif maliyetlerini ortaya koymak olmalıdır. Burada vurgulanan bir karara ilişkin fayda ve maliyet analizi doğru yapılmıyorsa, kıt kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda sağlıklı değerlendirmelerin yapılamayacağıdır.

Fırsat Maliyet: Alternatif maliyet olarak da adlandırılan fırsat maliyeti, kısaca bir kararı uygularken vazgeçilen karar şeklinde tanımlanabiliriz.