Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Ekonomik Faaliyet Döngüsü Ekonomik faaliyet bir dolaşım halindedir. Bu dolaşım, ev idareleri, kamu kesimi dahil çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler arasında gerçekleşen para ve mal akımlarından meydana gelir. Kapalı bir ulusal ekonomide bu para ve mal dolaşımı Şekil 3.2’de basitçe açıklanmaya çalışılmıştır. Şekil 3.2’de görüldüğü gibi bir yanda ev idareleri yani ülkenin tüm nüfusunu kapsayan tüketici bir kitle, diğer yanda ise üretici kesimi temsil eden teşebbüsler bulunmaktadır. Ev idarelerinin amacı çeşitli mal ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerine maksimum seviyede fayda sağlamaktır. Teşebbüslerin amacı ise tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üreterek sonuçta maksimum kâr elde etmektir. Ev idareleri, ihtiyaçlarını … Okumaya devam et Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Baz, Belirteç ve Biyomedikal Nedir?

Baz: Nükleik asitlerin (DNA ya da RNA) yapısında yer alan azotlu bileşiklerdir. Bunlardan adenin ve guanin çift halkalı olan pürinler sınıfında; sitozin, timin ve urasil ise tek halkali olan pirimidinler sınıfında yer almaktadır. Belirteç (marker): Genom üzerindeki yeri ve işlevi bilinen, ancak başka bir bölgenin belirlenmesi ya da tür, ırk veya birey ayrımlarının yapılmasında kullanılan DNA bölgeleridir. Belirteçler özellikle gen haritalarında, birey ayrımında ya da populasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Biyomedikal: Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalı. Okumaya devam et Baz, Belirteç ve Biyomedikal Nedir?

Transgenik Hayvanların Sütünde Rekombinant Proteinlerin Üretimi

Transgenik Hayvanların Sütünde Rekombinant Proteinlerin Üretimi Transgenik hayvanların süt, idrar ve kan gibi vücut salgılarında rekombinant proteinler üretilir. Bu proteinlerin üretimi için, dokuya özgü güçlü promotorlara ihtiyaç vardır. Bunlardan bazıları koyun (lactoglobulin), fare, sıçan, tavşan ve keçi (whey asit protein, WAP), inek (s1 kazein), keçi (kazein), koyun, keçi ve inek (lactalbumin) gibi promotorlar’dır (tetikleyici). Bu güçlü promotorlar, rekombinant proteinlerin sadece hedef dokularda (süt, kan ve idrar) salınmasını sağlarlar. Hedef dokuya özgü bu tür düzenleyici DNA dizilerinin kullanılmasıyla, herhangi bir genin ifadesi istenilen dokuda gerçekleştirilebilir. Örneğin, insan doku plazminojen aktivatörü, insan ürokinazı, insan büyüme hormonu ve insan- 1-antitripsin gibi ilaç yapımında … Okumaya devam et Transgenik Hayvanların Sütünde Rekombinant Proteinlerin Üretimi

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- PCR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. PCRda çok az miktardaki DNA molekülü kullanılamaz. b. DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılmasıdır. c. PCR sadece tüm genomu yükseltgeyebilir. d. DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılmasıdır. e. PCR genetik mühendisliğinde sık kullanılırken, adli olaylarda kullanılamamaktadır. 2- PCR aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. Uzama- bağlanma – denatürasyon b. Denatürasyon- bağlanma- uzama c. Yükseltgenme- bağlanma- denatürasyon- uzama d. Bağlanma- denatürasyon- Uzama e. Yükseltgenme- denatürasyon- bağlanma- uzama 3- Aşağıdakilerden hangisi PCR’ın aşamalarından biri olan … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Özet Polimeraz Zincir Reaksiyonu’nun (PCR) tanımını yapabilmek ve aşamalarını açıklamak PCR genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin in-vitro olarak çoğaltılması demektir. PCR ile çok az miktarlardaki DNA molekülü, kısa bir süre içinde yüksek miktarlara çıkartılmaktadır. PCR için gerekli olanlar; kalıp DNA, ileri ve geri yönlü bir çift primer, ısıya dayanıklı DNA polimeraz enzimi, serbest nükleotidler ve termal döngü cihazıdır. PCR, kalıp DNA’nın karşılıklı zincirleri arasındaki hidrojen bağlarının kırılmasını sağlayan denatürasyon; primerlerin kalıp DNA üzerindeki komplementer dizilerine bağlanması sağlayan bağlanma; polimeraz enziminin yeni bir DNA senezlemesini kapsayan uzama aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların arka arkaya olması bir … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Özet

Gen Mutasyonları ve Başlıca Mutasyon Tipleri

Temel Veteriner Genetik Gen Mutasyonları ve Başlıca Mutasyon Tipleri Birçok organizma için genetik materyal olan DNA ile ilgili olarak bazı özellikler 7. bölümde verilmiştir. Bunlardan en önemlileri kendini kopyalaması (replikasyon), bilgiyi depolaması (transkripsiyon), ifade edilmesi (translasyon) ve mutasyon nedeniyle varyasyon oluşmasıdır. Mutasyon genetik bilgiyi oluşturan dizilerde meydana gelen değişimlerdir. Burada mutasyon ve polimorfizm kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. Mutasyon, DNA’nın yapısında normalden farklılaşmaya neden olan ve sıklık bakımından polimorfizmden daha nadir görülen genetik değişimleri kapsarken; polimorfizm populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan (%1 veya daha fazla), bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimleri ifade etmektedir. Polimorfik dizi varyantlarına … Okumaya devam et Gen Mutasyonları ve Başlıca Mutasyon Tipleri

8. Ünite Özet Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Özet DNA Replikasyonunun önemini ve mekanizmasını tanımlamak DNA replikasyonu yaşayan ve çoğalan her canlı için vazgeçilmezdir. Canlılarda kendilerine benzeyen yeni canlıların oluşması ve türün devamlılığı bu sayede gerçekleşir. Hücre kendi sahip olduğu genetik materyalin bir kopyasını yaparak yeni oluşacak olan hücreye aktarır. Genetik materyal hücrede gerçekleşen tüm olayların temelini ve kontrolünü yaptığı için kendini kusursuz bir şekilde kopyalamalıdır. Replikasyonun kusursuz bir şekilde yapılması hücre ve tüm canlı türlerinin devamlılığı açısından çok önemlidir. Replikasyon mekanizması oldukça kompleks kimyasal bir süreç olmakla birlikte bugün mekanizmayı anlayabilmekteyiz. Hücrede gerçekleşen bu olay laboratuvar koşullarındada yapılabilmekte ve bu sayede pek … Okumaya devam et 8. Ünite Özet Temel Veteriner Genetik

Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik

Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik Hücrede gerçekleşen önemli kimyasal reaksiyonlardan biri olan protein sentezi genellikle üç bölümde incelenir. Bunlar; başlama, uzama ve sonlanmadır. Translasyon prokaryotlarda ve ökaryotlarda benzer şekilde başlar ve küçük değişiklikler ile devam eder. Hem prokaryotlarda hemde ökaryotlarda öncelikle mRNA ve metionil- tRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Bu üçlü yapıya ribozomun büyük alt birimide katılır, başlama kodonu olan AUG’nin mRNA üzerindeki yeri bulunur ve başlama kompleksi oluşmuş olur (Şekil 8.11). Başlama kompleksi oluşurken başlama faktörleri olarak adlandırılan, ribozomal proteinlerden farklı olan proteinler ribozomun küçük alt birimine sırasıyla bağlanır. Prokaryotlardaki başlama faktörleri; IF-1, IF-2, IF-3 dir. Ribozomun … Okumaya devam et Translasyon ve Aşamaları Teme Veteriner Genetik

DNA Replikasyonu

DNA Replikasyonu Temel Veteriner Genetik Replikasyonun kelime anlamı kopya ya da aynısıdır. DNA replikasyonu ise DNA’nın çift ipliğinin birbirinden ayrılıp yeni tamamlayıcı ipliklerin sentezlenmesi anlamında kullanılmaktadır. DNA ipliklerinde yer alan bazların rastgele değil belli bir düzen içinde eşleştiklerinin keşfedilmesi ile hücre bölünmesi sırasında DNA’nın kendini nasıl çoğaltığı daha iyi anlaşılabilmiştir (A-T, G-C). Pek çok protein ve enzimin yer aldığı oldukça karmaşık bir mekanizma ile gerçekleşen bu olay son derece kusursuz ve bir o kadar da hızlıdır. Bölünen tüm hücrelerde gerçekleşen replikasyonun amacı DNA’nın kendini çoğaltmasıdır. Genetik bilginin atadan döle doğru aktarılması devamlılığın ve üremenin temelidir. Bu kural yaşayan ve üreyen … Okumaya devam et DNA Replikasyonu

Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik Genetik şifre olarak adlandırılan nükleik asitlerin (DNA ve RNA) temelini nükleotitler oluşturmaktadır. Bir aminoasit ya da RNA molekülünün nükleotit dizisi DNA’da bulunmaktadır. O halde, gen olarak tanımlanan ifade, anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasıdır. Yunanca genos kelimesinden köken alan genler, DNA sarmalında yer alır ve bir genomunun ancak %2-4’ünü oluşturur. Temel genetik materyal olarak DNA’nın dışında RNA’yı kullanan canlılar da mevcuttur (RNA virüsleri). Hücrelerdeki ve dolayısıyla canlılardaki kalıtsal olayların ve metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesinde temel olan genler, kromozomlar üzerinde yer alır. … Okumaya devam et Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Kısa Bilgiler

Memelilerde cinsiyetin belirmesinde etken olan cinsiyet erkekdir. Erkekte gamet oluşumu sırasında oluşan gametlerden yarısı X kromozomunu yarısı ise Y kromozomunu taşımakta ise oluşan gametlerin hepsi X kromozomunu taşımaktadır. Eğer X taşıyan yumurta ile X kromozomu taşıyan spermatozoit birleşirse dişi (XX), eğer yumurta Y taşıyan spermatozoit ile birleşirse erkek (XY) yavru olacaktır. Oto sexing olayı ile cinsiyet ayrımı kanat rengi ya da uzunluğu gibi dış bakıdan kolayca tanımlanarak yapılabilmektedir. Eğer bir yetiştirici yumurta tavuğu besliyorsa tercihi dişi olacak et tavuğu yetiştiriciliği yapıyorsa erkek olacaktır. Kuluçkadan cıkan civcivlerin cinsiyet ayırımı zordur. Bununla birlikte oto sexing olayı bir kolaylık sağlamakta ve cinsiyet ayırımı … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Kısa Bilgiler

Cinsiyete Bağlı Kalıtım

Cinsiyete Bağlı Kalıtım Temel Veteriner Genetik Hayvanlarda yüzlerce gen bulunur. Bununla birlikte kromozom sayıları bu gen sayıları ile aynı değildir. Dolayısıyla bir kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı ya da birleşik genler denir. Bu genler aynı kromozom üzerinde olduğu için aynı gamete -krossing over dışında- birlikte geçerler. Bu genlerin belirledikleri özellikler de birlikte aynı birey üzerinde görülür. Cinsiyet kromozomları üzerinde de birçok gen bulunmaktadır. Cinsiyet kromozomları üzerinde bulunan genler tarafından fenotipte oluşturulan karakterlerin kalıtımına cinsiyete bağlı kalıtım denir. Bu memeliler için X ve Y kromozomu üzerinde bulunan genlerdir. Kanatlılar için bu genler daha farklı … Okumaya devam et Cinsiyete Bağlı Kalıtım

Cinsiyetin Belirlenmesi: Temel Veteriner Genetik

Cinsiyet Ve Kalıtım: Cinsiyetin Belirlenmesi Ökaryotik hücrelerde kromozomlar, otozomal ve cinsiyet kromozomları olarak ayrılmaktadır. Otozomal kromozomların üzerinde cinsiyet özellikleri ile ilgili bazı genler bulunmasına karşılık; cinsiyetin belirmesinde cinsiyet kromozomları etkilidir. Otozomal kromozomlar dışında iki adet cinsiyet kromozomu bulunmaktadır. Memelilerde bu kromozomlar X ve Y kromozomları olarak tanımlanmaktadır. Dişilerde iki X kromozomu vardır. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları bulunmaktadır. X kromozomu Y kromozomuna göre daha büyüktür ve daha fazla sayıda gen bulundurmaktadır. Y ve X kromozomlarının üzerinde benzeşim gösteren küçük bir bölge vardır. Bu bölgeler pseudoautosomal (yalancı otozomal) bölgeler olarak adlandırılırlar. Yalancı otozomal bölgeler her iki kromozomun da uç kısımlarındadır … Okumaya devam et Cinsiyetin Belirlenmesi: Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Özet Genlerin nasıl etkileştiklerini açıklamak Genler bulundukları konuma göre birbirleriyle farklı şekillerde iletişimlerde bulunurlar. Bunlardan birincisi allel gen etkileşimleridir. Diploit organizmaların homolog kromozomlarının karşılıklı lokuslarında bulunan ve bir özelliği belirleyen bu allel genler birbirlerini etkiledikleri gibi allel olmayan genler arasında da etkileşimler olabilir. Bu genler birbirlerinin etkilerini tamamen ya da kismi olarak engelleyebilir, örtebilir. Böylelikle fenotipte bu genlerin etkileri görülmez. Bazı durumlarda birlikte hareket ederek fenotipte etkileri birlikte görülebilir. Baskın genler etkilerini tek başlarına oldukları birleşimlerde de gösterebildikleri halde çekinik genlerin etkilerini gösterebilmeleri için homozigot birleşimde olmaları gereklidir. Allel gen etkileşimlerinin neler olduğunu ve birbirlerini … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Özet

Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik Fenotipin belirlenmesine dar anlamda bakıldığı zaman, sadece genetik ve çevre faktörlerinin etkisi görülmektedir. Fenotipin ortaya çıkmasında bu faktörlerin yanında gen-çevre etkileşimleri ve genlerin birbirleri ile etkileşimleri gibi faktörlerin de etkileri bulunmaktadır. Diploit bir organizmada homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan genler birbirlerinin allelleridir. Dolayısıyla genlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini bulundukları konuma göre allel ve allel olmayan gen etkileşimleri olarak sınıflandırabiliriz. Okumaya devam et Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Bileşikliğin Gen Haritalamada Kullanımı

Bileşikliğin Gen Haritalamada Kullanımı 1911 yılında, Biolog Thomas Hunt Morgan kalıtımın kromozom teorisi üzerine çalışırken, büyük bir çığır açmıştır. Morgan aynı kromozom üzerindeki bazı karakterlerin birlikte kalıtıldığını, bazı karakterlerin ise ayrı ayrı da kalıtılabildiklerini fark etmiş ve teorilerini krossing overdaki kromozomlar arası parça değişimi ile destekleyen sonuçlar bulmuştur. Mendel’in gametlere bağımsız allel dağılımı ile çelişen bu sonuç F1 neslinde beklenenden farklı kombinasyonlarda (rekombinant) allellerin oluşmasına neden olmuştur. Krossing over fikrini ortaya atarken, Morgan aynı zamanda rekombinasyonun sıklığının kromozom üzerinde genler arasındaki mesafe ile ilişkili olduğunu ve krossing overdaki genetik bilgi değişiminin genler arasındaki bağlılığı kırdığını da öne sürmüştür. Morgan bu … Okumaya devam et Bileşikliğin Gen Haritalamada Kullanımı

Extranükleer Kalıtım Nedir?

Extranükleer Kalıtım Nedir? Temel Veteriner Genetik Ekstranükleer Kalıtım (stoplazmik kalıtım olarak da bilinir) ilk defa 1908’de Carl Correns tarafından keşfedilen bir Mendel dışı kalıtım formudur. Correns Mirabilis jalapa ile çalışırken yaprak renginin sadece maternal ebeveynin genotipine bağlı olduğunu gözlemiştir. Bu veriye dayanarak, özelliğin ovumun stoplazmasında bulunan bir karakter yoluyla geçiş gösterdiğini belirledi. Ruth Sager ve diğer araştırmacılar tarafından daha sonra yapılan çalışmayla, gözlenen alışılmışın dışındaki kalıtım kalıbından kloroplastta bulunan DNA’nın sorumlu olduğu belirlenmiştir. Mary ve Hershel Mitchell tarafından başlatılan Neurospora crassa küfünde yapılan çalışma mitokondrideki genetik materyalin de keşfine yol açmıştır. Ekstrasellüler kalıtım olayı, organel DNA’sının aktarımıdır. Hem kromozom hem … Okumaya devam et Extranükleer Kalıtım Nedir?

Telofaz Nedir? Temel Veteriner Genetik

Telofaz Nedir? Temel Veteriner Genetik Bu aşamada kardeş kromozomlar hücrenin iki kutbuna tamamen çekilmiş durumdadır. Nükleus membranı ve nükleolus yeniden şekillenirken kromozomlar yine interfazdaki hallerini almaya başlarlar. Daha sonra sitokinez ile hücre membranının da bölünmesi gerçekleşir ve hücre bölünmesi tamamlanmış olur (Resim 2.11). Okumaya devam et Telofaz Nedir? Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: İnterfaz

Temel Veteriner Genetik: İnterfaz Hücrenin iki mitoz arasında geçirdiği dönemdir. Temel olarak G1, S ve G2 olmak üzere üç evreden meydana gelmiştir. G1 (gap-aralık) evresi: ökaryotlarda 10 saat kadar süren bu evrede RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi için hazırlıklar yapılmaktadır. S (Sythesis- sentez) evresi: Ortalama olarak 9 saat süren bu evrede RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi yani replikasyonu başlar. Bu evrede hücre içerisindeki DNA miktarı 2 katına çıkar. G2 (gap-aralık) evresi: 4 saat kadar süren bu evrede RNA ve Protein sentezi G1 deki gibi devam ederken DNA replikasyonu işlemi sona ermiştir. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: İnterfaz

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus Hücre boyandığında çekirdeğin içerisindeki koyu boyanan bölge nükleolus (çekirdekçik) olarak tanımlanır. İçerisinde çok miktarda RNA ve ribozomların yapımında kullanılan proteinler bulunmaktadır. Hücre bölünmeden önce kullanılacak olan ribozomların rRNA’ları nükleolus (çekirdekçik) tarafından sentezlenmektedir (Resim 2.7). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus