Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı

Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı Mükellefler, vergi idaresiyle olan ilişkilerinde bizzat kendileri başvuruda bulunma veya bir temsilci kullanma ve onun yardımını isteme hakkına sahiptirler. Bazı durumlarda mükelleflerin fiil ehliyetine sahip olmamaları veya tüzel kişi olmaları sebebiyle vergileme ile ilgili işlemleri kanuni temsilcileri aracılığıyla yürütürken, bazen mükellefler kendi iradeleriyle işlemleri gerçekleştirmek amacıyla temsilci kullanabilmektedirler. Vergi kanunlarında kanuni temsil açısından özel düzenleme yapılmasına rağmen iradi temsil genel düzenlemelere bırakılmıştır. Bu nedenle vergi hukuku açısından gerçek veya tüzel kişi, iradesiyle bir başka kişiyi yetkilendirebilir. İradi temsilcinin gelir idaresine karşı temsil yetkisine sahip olduğunu ispat edilebilmesi açısından verilen yetkinin yazıya bağlı olması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Temsilci Kullanma Hakkı

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap. Sınas soruları. Test Soruları. Sınavda çıkan sorular ve cevapları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi yorumu yapan organlara göre yapılan sınıflandırmada yer alan yorum türlerinden biri değildir? a. Bilimsel yorumb. Yargısal yorumc. İdari yorumd. Yasama yorumue. Deyimsel/lafzi yorum 2- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı belirleyiniz. a. 1982 Anayasası’nda yasama yorumuna yer verilmiştir.b. Vergi hukukunda özelge, idari yoruma örnek teşkil etmektedir.c. Yargısal yorum, kural olarak salt ilgili bulunduğu olay için bağlayıcıdır.d. Bilimsel yorum bağlayacı bir yorum türü değildir.e. İçtihadı birleştirme kararlarındaki yargısal yorum, yargı organlarını ve … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku 4. Ünite Soru Cevap

Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması

Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması Soyut kanun hükümlerinin somut olaylara uygulanabilmesi için üzerinde durulması gereken hususlardan biri de hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanmasının, yani hukuk kurallarının yorumlanmasının ne anlama geldiğinin belirlenmesi/ bilinmesidir. Hukuka uygun bir uygulamanın yapılabilmesi, hukuk kurallarının isabetli bir biçimde yorumlanmasına bağlıdır. Başka bir deyişle, hâkimin bir soyut hukuk kuralını somut bir olaya uygulayabilmesi, o kuralın yorumlanmasını gerektirmektedir. Yorum yapılırken uygulanacak yöntem, varılacak sonucu büyük ölçüde etkilemektedir. Bu konuda Vergi Usul Kanunu, “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder” (VUK. m.3/A, II) kuralına yer vermekte ve Anayasa da temel haklar konusunda yasama organı tarafından çıkarılacak kanunların … Okumaya devam et Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması

Kanunların Geleceğe Yürümemesi

Genel Vergi Hukuku: Kanunların Geleceğe Yürümemesi Kanunların geleceğe yürümemesi ilkesine göre, kanunlar, yürürlükten kalktıktan sonraki olay ve işlemlere uygulan(a)maz. Bu, yeni kanunun eskisinden daha iyi olduğu düşüncesinin mantıkî sonucudur. Bu kuralın da istisnaları vardır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girerken getirdiği bazı geçici hükümlerde eski kanuna atıf yapmak suretiyle götürü usul, ücretler, en az geçim indirimi gibi bir kısım konularda eski kanunun uygulanmasını bir süre daha devam ettirmiştir. Benzer durum, 4444 sayılı Kanunla 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin bir kısmının yürürlük tarihlerinin ertelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, bu durumu, yürürlükten kalkmış bir kanunun yürürlükten kalktıktan sonra da yürü(tül)mesi olarak … Okumaya devam et Kanunların Geleceğe Yürümemesi

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları

Genel Vergi Hukuku: Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 148’inci maddesi uyarınca kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM içtüzüğünün şekil ve esas bakımından Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yüksek mahkemedir. Yine Anayasaya göre Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı niteliktedir. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları kesinleşmiş hukuki sonuçları ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçeli olarak Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Ancak mahkeme, yürürlük tarihini ayrıca kararlaştırabilir. Fakat kararın yürürlük tarihi kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü takip eden günden itibaren bir yılı aşkın bir süre olarak kararlaştırılamaz. Ayrıca Anayasa … Okumaya devam et Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları

Vergi Kabahati, Vergi Suçu

Vergi hukuku kurallarına aykırı davranışların niteliklerine göre vergi kabahati ve/ya da vergi suçu oluşturanlar Vergi Usul Kanunu’nda özel olarak düzenlenmektedir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken genel ceza hukukunun kavram, kurum ve ilkelerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, vergi kabahatleri için Kabahatler Kanunu; vergi suçları için de Türk Ceza Kanunu, genel kanun olarak uygulanma imkânına sahiptir. Vergi Usul Kanunu, vergi kaçakçılığı dışındaki vergi suçlarını düzenlemesine rağmen, cezalar konusunda Türk Ceza Kanunu’na atıf yapmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu arasında genel kanun-özel kanun ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nda özel bir hüküm bulunması halinde, vergi kabahatleri ya da vergi suçları … Okumaya devam et Vergi Kabahati, Vergi Suçu