Hayvancılığın Ekonomideki Yeri

Temel Zootekni: Hayvancılığın Ekonomideki Yeri

Hayvan yetiştiriciliği, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesinde hayvancılığın önemli kat- kıları vardır. Hayvanlar, tarihin her döneminde insanların en önemli varlığı ve serveti olmuştur. Hayvan yetiştiriciliği toplumların kültür ve eğitim seviyesinin yükselmesi ve sanayileşme ile birlikte günümüzde bir endüstri haline gelmiştir. Bu sayede hayvanlar- dan elde edilen verimlerde önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Hayvan yetiştiriciliğinin ekonomiye katkıları çok değişik yollardan olabilir. Hayvancılığın ekonomide yeri aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir;

• Hayvancılık her şeyden önce yetiştiricinin geçimini ve ekonomik yönden güçlen- mesini sağlar. Tarım işletmelerinde (bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletmeler) hayvanlar işletmenin güvenilir gelir kaynaklarındandır. Her hangi bir nedenden dolayı işletmede verim düşüklüğü meydana gelirse, hayvancılıktan elde edilecek gelirlerle varlığını sürdürme olanağı bulabilir.

• Hayvan yetiştiriciliği ile elde edilen et, süt ve yumurta gibi değerli ürünler insanla- rın dengeli ve yeterli beslenmesi bakımından önemli bir yere sahiptir.

• Hayvanlardan elde edilen yapağı, tięik ve deri gibi bazı hayvansal ürünler ile hay- vansal yan ürünler tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayilerinin önemli ham madde- lerini oluşturur.

• Hayvancılıktan elde edilen et ve sütü işleyen ve işlenmiş ürün haline getiren süt ve et sanayi de ülkelerin ekonomilerinin asıl unsurlarındandır.

• Hayvanlar insanlar tarafından yiyecek olarak değerlendirilemeyen bitkisel artıkları et, süt ve yapağı gibi hayvansal ürünlere dönüştürebilirler.

• Hayvancılık çeşitli ülkelerin dış satım gelirlerinde önemli bir paya sahiptir Bu pay Avustralya, Arjantin, Yeni Zelanda ve Hollanda gibi ülkelerde genel dış satım gelir- lerinin önemli bir bölümünü oluşturur.

• Hayvancılık tarım işletmelerinde yıl boyunca rasyonel bir iş gücü kullanımını sağ- lar. Dolayısı ile gizli işsizliği gidermede önemli bir rol oynar.

• Hayvan gübresi işletmenin toprak verimliğini sağlayarak bitkisel üretimin verimli- liğini artırır ve toprak erozyonunun önlenmesine katkı sağlar.

• Tarım makinalarının kullanılmasının mümkün olmadığı birçok yerde hayvanların çekim gücünden yararlanılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinin, yukarıda sözü edilen yararları ile ülkelerin ekonomileri ve sosyal yaşamlarında vazgeçilmez bir sektör olduğu açıkça görülmektedir.

Bir Cevap Yazın