Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem Türkiye’de 1950 yılı, siyasi ve ekonomik alanda yeni bir dönemin başladığı yıl olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde hayvancılık sektörünü etkileyecek olan önemli gelişmelerin başında, hayvancılığa dayalı EBK ile Yapağı ve Tiftik, Yem Sanayi AŞ’nin kurulması gelmektedir. Türkiye tarımında traktörün kullanımı 1936 yılında başlamakla birlikte, traktör kullanımının yaygınlaşması II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Ülkemizde 1946-1950 yılları arasında etkili olan Marshall yardımı, tarımda makineleşme için gerekli olanakları sağlamış, özellikle traktör ithalatını hızlandırmıştır. Sadece 1950-1955 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde traktör sayısı 16 binden 40 bine ulaşmıştır. Böylece toplam ekilebilir tarımsal üretim alanı, 1950 yılında 1927 yılına göre … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1950-1960 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1923-1950 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1923-1950 Yılları Arası Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu dönemde nüfusun yaklaşık %80’i köy ve kasabalarda yaşamakta ve ülkenin sanayisi geri kalmış, ticaret, ulaşım ve bankacılık sektörleri ise yabancı sermayenin tekelinde bulunmaktaydı. Kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk, siyasi bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlığın kazanılması ile mümkün olduğunu görmüş, bu amaçla; Cumhuriyeti ilan etmeden 17 Şubat 1923’de bağımsız ekonomiye geçiş için alınacak iktisadi tedbirleri belirlemek üzere I. İktisat Kongresi’ni toplamıştır. I. İktisat Kongresi Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş dünya ile bütünleşebilmesi için ulusal tarih ve ekonomi açısından çok önemli olan yeniden yapılanma kararlarını içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaşanan savaşlar ve salgın … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1923-1950 Yılları Arası Dönem

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Kavramı

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Kavramı Pazarlama dilimizde İngilizce “marketing” sözcüğünün karşılığı olarak yerleşmiştir. Ancak marketing; Türkçemizdeki pazarlama sözcüğünden çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Pazarlama dar anlamda alış-veriş yapmak demektir. Oysa marketing çok çeşitli teknik ve ekonomik aşamaları kapsamakta ve fonksiyonları ifade etmektedir. Pazarlamanın esasları ve tanımı, iktisatçılar, yöneticiler, teknisyenler ve araştırmacılar tarafından birbirlerinden farklı biçimlerde yapılmaktadır. İktisatçılara göre bazı pazarlama tanımları şu şekilde verilebilir. Pazarlama; yiyecek maddelerinin, hammaddelerin ve onlardan elde edilen ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği tüm işlemleri ve bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Diğer tanımlamalar pazarlamayı; “zaman, mekân ve … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Kavramı

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Bir işletmede işgücünün devamlılığı sayesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? a. İşletmede maliyetler artar.b. İşletmeye bağlılık azalır.c. İşletmede üretim kalitesi yükselir.d. İşletmede üretimde verimlilik azalır.e. İşletmede kârlılık azalır. 2- Bir A işletmesinde bir yılda işten çıkan yada çıkarılanların sayısı 35, ortalama çalışan işgücü sayısı 700 ise işgücü devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? a. %3b. %5c. %8d. %10e. %15 3- Aşağıdakilerden hangisi mülakat tekniklerinden biri değildir? a. İhbar stokb. İhbar ve demirbaş stokc. Emniyet stokd. Optimum stoke. Ortalama stok 4-İşletmelerde asgari stok seviyesi … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 6 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi: Hammadde Tedariki

Hayvancılık Ekonomisi: Hammadde Tedariki Hayvancılık işletmelerinde üretim faaliyetinde bulunmak için hammaddeye örneğin; yem kaynaklarına gereksinim duyulmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde de üretim için gerekli olan hammadde önce işletmeye sevk edilir, sonra stoklanır ve stoklanan hammaddeden belirli bir zaman dilimi için yeterli görülen miktar amacına uygun olarak depodan alınarak üretime sevk edilir. Görüldüğü gibi işletmenin ihtiyacı olan hammaddenin işletmeye girişi, bekleyişi ve stoktan üretime sevki arasında belirli bir uyum vardır. Bu olayı, suyun kaynaktan havuza gelişi, bekleyişi ve terkedişine benzetmek mümkündür. Hammaddenin işletme tarafından tedariki iki şekilde yapılabilir; a) Tek parti halinde b) Partiler halinde Her iki yöntemin kendine özgü fayda ve sakıncaları … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Hammadde Tedariki

Ulusal Kalkınma Açısından Hayvancılığın Önemi

Ulusal Kalkınma Açısından Hayvancılığın Önemi Ekonomik kalkınma her şeyden önce sanayileşmeye bağlıdır. Sanayileşme ise, bunun gerektirdiği yatırımların mümkün olduğu kadar iç tasarruflarla karşılanmasına ve döviz gelirlerinin öngörülen seviyeye çıkarılmasıyla mümkündür. O nedenle kalkınmak bir bakıma sanayileşmek demektir. Ancak amaçlanan bu hedef tarım ve hayvancılığın ihmal edilmesi anlamına gelmemelidir. Sanayileşmenin finansmanını öz kaynaklara dayandırmada, güçlü yatırım hamlesinin yapılmasında hayvancılık sektörü önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Kırsal alanda hayvansal üretimi ağırlıklı hale getirecek ekonomik politika önlemleri, sektörü kırsal alanda sosyal ve ekonomik kalkınmamızın lokomotifi haline getirebileceği gibi, sanayileşmenin finansmanını da öz kaynaklara dayandırmak suretiyle ülkemizde istikrarlı bir gelişme de sağlamış olacaktır. Hayvancılık … Okumaya devam et Ulusal Kalkınma Açısından Hayvancılığın Önemi

Hayvansal Üretim Faaliyetinin Bazı Özellikleri

Hayvansal Üretim Faaliyetinin Bazı Özellikleri Hayvancılık Ekonimisi Bir ulusal ekonomiyi oluşturan sektörler, birbirlerinden bağımsız olarak üretimde bulunmalarının yanı sıra aralarında devamlı olarak etkileşim sağlayabilecek şekilde de bir irtibat halinde olmalıdır. Sektörler arasındaki bu etkileşime intersektörel etkileşim denilmektedir. Gelişmiş ülkelerde “Rural Economics” adı altında ifade edilen Kırsal Ekonomi sözcüğü ne yazık ki Türkçemize tam karşılığı olan anlamıyla aktarılamamış ve Tarım Ekonomisi şeklinde ifade edilmiştir. Kırsal Ekonomi terimiyle anlatılmak istenen tarım, hayvancılık, ormancılık sektörleridir. Aksi halde sadece tarım sektörü anlatılmak istenildiğinde “Agriculture” terimi kullanılmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörleri; kırsal ekonomiyi oluşturan, ancak farklı yapılardaki iki önemli sektördür. Bu yeni tanımlama ve yaklaşım; … Okumaya devam et Hayvansal Üretim Faaliyetinin Bazı Özellikleri

Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Alt Dalları

Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Alt Dalları Genetik alanının kapsadığı konular çok çeşitlidir ve çalışmalar genellikle 4 temel alanda toplanmaktadır. Klasik (temel) genetik: Fiziksel karakterlerin bir nesilden diğer nesile nasıl aktarıldığı, karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Aktarım genetiği adı da verilen bu alanda genellikle birkaç nesil boyunca gözlem yapılarak deneyler tasarlanır ve karakterlerin fenotipteki dağılımları gözlenir. Karakterlerin dağılımları soy ağacı (pedigri) ve punnet karesi kullanılarak görselleştirilmekte, kalıtım modeliyle ilgili sonuçlara varılmaya çalışılmaktadır. Soy ağaçları ailenin her üyesi için ilgili karakter bakımından fenotipi göstermekte ve ilgili genin nasıl kalıtıldığını ortaya koymaktadır (Resim 1.6). Reginald C. Punnet tarafından geliştirilmiş olan … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Alt Dalları

Hayvancılığın Ekonomideki Yeri

Temel Zootekni: Hayvancılığın Ekonomideki Yeri Hayvan yetiştiriciliği, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesinde hayvancılığın önemli kat- kıları vardır. Hayvanlar, tarihin her döneminde insanların en önemli varlığı ve serveti olmuştur. Hayvan yetiştiriciliği toplumların kültür ve eğitim seviyesinin yükselmesi ve sanayileşme ile birlikte günümüzde bir endüstri haline gelmiştir. Bu sayede hayvanlar- dan elde edilen verimlerde önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Hayvan yetiştiriciliğinin ekonomiye katkıları çok değişik yollardan olabilir. Hayvancılığın ekonomide yeri aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir; • Hayvancılık her şeyden önce yetiştiricinin geçimini ve ekonomik yönden güçlen- mesini sağlar. Tarım işletmelerinde (bitkisel ve hayvansal üretimi … Okumaya devam et Hayvancılığın Ekonomideki Yeri

Eşya Fetişizmi Ve Et

1998’de iki domuz Wiltshire’daki bir mezbahadan Avon Nehrini karşıdan karşıya yüzerek geçerek ve çevredeki kırlara koşarak kaçmıştı. Bir haftalık kaçışları esnasında, Tamworth İkilisi hareretli medya sirkinin bir odağı haline geldi; yakalandıklarında mezbahaya verildiler ve bir gazete domuzu sahiplerinden satın aldı ve onlara güvenli bir yuva buldular. Bu domuzlara karşı özel duygusallaşma ve diğer domuzların eşzamanlı olarak kitlesel tüketimi arasındaki çelişki sadece Marx’ın eşya fetişizmi teorisi referans alınarak açıklanabilir. Eşya fetişizmi, eşyaların gizli çalışmanın ürünü olarak kendi yaşamlarını kökenleriyle doldurduğu bir süreçtir. Bu, kökenleri süpermarket paketlemesi ve dilbilimsel geride bırakma (domuz değil domuz eti, inek değil sığır eti gibi) tarafından sistematik … Okumaya devam et Eşya Fetişizmi Ve Et

Yosun hayvanlar – Bryozoa Nedir?

Yosun hayvanlar – Bryozoa nedir? Bryozoa’lar daima koloni halinde yaşarlar. Torba şeklinde vücuda sahip her bir Bryozoa ferdinin boyu birkaç milimetreyi geçmez. Her bir ferde zooid, ferdi koruyan boruya zooresium, tüm koloniye zoarium denir. Genellikle sığ denizel organizmalar olup, nadiren tatlı su örnekleri de vardır. Deniz dibindeki kayalara, yosunlara, hayvan kabuklarını tutunarak yaşayanları olduğu gibi, yüzen bazı cisim ve organizmalara yapışarak yer değiştirenleri de vardır. Bu nedenle coğrafi olarak geniş yayılım gösterirler. Üst kambriyen’den itibaren günümüze kadar temsil edilen formları mevcuttur. En son fosil formu Paleozoyik’te bırakmışlardır. 1. Entalaophara Heros: Zoaria kollara ayrılmış ve dik, zooresium dairesel plakalara sahiptir. Dönem: … Okumaya devam et Yosun hayvanlar – Bryozoa Nedir?