Efektif Talep, Ekonomi, Emek, Emisyon

Efektif Talep, Ekonomi, Emek, Emisyon Nedir? Efektif talep: Satın alma gücüyle desteklenen talep olarak tanımlanır. Ekonomi: İnsanların sonsuz olan gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretimindekullanılan ve dünyada kıt olarak bulunan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin, çeşitli seçenekler arasında nasıl kullanılacağına ilişkin insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Emek: Bizzat insan tarafından yaratılan ve kaybı veya israfı halinde telafisi mümkün olmayan üretim faktörüdür. Emisyon: Devletin yeni para basarak dolaşıma vermesidir. Okumaya devam et Efektif Talep, Ekonomi, Emek, Emisyon

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap Sınavda Çıkan Sorular Test Soruları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi hayvancılık sektörünün üstlendiği ekonomik fonksiyonlardan biri değildir? a. Sanayiye hammadde sağlanmasıb. Ulusal beslenme ihtiyacının karşılanmasıc. Kırsal alanda işsizliğin önlenmesi ve yeni istihdam imkânlarının yaratılmasıd. Bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılmasıe. İthalatın artırılması 2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılık sektöründe 1950-1960 yılları arası dönemde kurulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) biri değildir? a. Et ve Balık Kurumub. Yapağı, Tiftik Anonim Şirketic. Yem Sanayi Anonim Şirketid. Süt Endüstrisi Kurumue. Hiçbiri 3- Aşağıdakilerden … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Soru-Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Özet

Hayvancılık Ekonomisi: 8. Ünite Özet – Türkiye’de Hayvancılık Politikaları Hayvancılık sektörünün önemini, fonksiyonlarını ve Türkiye’de hayvancılık politikalarının tarihsel sürecini açıklamak Gelişmiş ülkeler tarımsal ve hayvansal üretimi akılcı ekonomik politikalarla destekleyip, ulusal üretimde istikrarı sağlamış, aynı zamanda önemli bir ihracatçı ülke konumuna ulaşmıştır. Türkiye’de hayvancılık sektörü ulusal beslenmenin yanında, ihracatın artırılması, sanayiye hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin ve göçün önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılması gibi önemli iktisadi fonksiyonlar üstlenmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar yaşanan 88 yıllık dönemde, hayvancılık … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Özet

Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikası Değerlendirme

Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikalarının Sonuçları itibariyle Değerlendirilmesi Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye’nin kırsal ekonomik kalkınma ile birlikte hedefi hep sanayileşmek olmuştur. Gelişmekte olan birçok ülkede de hedef sanayileşmektir. Ancak tarımı ve hayvancılığı ihmal etmeden bir bütünlük ilkesi içerisinde sanayileşmeyi hedef almak ekonomik gelişmeyi daha da hızlandıracaktır. Başka bir deyişle tarım ve hayvancılık sektörlerinde alınacak akılcı politika tedbirleri ile sağlanacak rasyonelleşme aynı zamanda sanayileşmeye ve genel ekonomik kalkınmaya bir dinamizm kazandıracaktır. Avrupa Birliği’ne üye Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş ülkeler, sanayileşme sürecinden geçerken tarım ve hayvancılığı ihmal etmemiş ve hatta bu sektörlerden sağladıkları sermaye birikimini sanayileşmeye aktararak bugünkü sanayi ülkesi … Okumaya devam et Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikası Değerlendirme

Hayvancılıkta İşletme Ölçekleri

Hayvancılık Ekonomisi: Hayvancılıkta İşletme Ölçekleri Türkiye’de yapılan 2001 yılı genel tarım sayımına göre toplam kırsal alanda üretimde bulunan işletme sayısı yaklaşık 3 milyon 80 bin olup, bunun %68’ini polikültür yapıda işletmeler, %30’unu yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve %2’sini yalnızca hayvansal üretim yapan işletmeler oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere hayvancılıkta ihtisaslaşma düzeyi oldukça düşük olup, sektörde polikültür işletme yapısı hâkimdir. Türkiye’de 2001 yılı genel tarım sayımına göre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin sayısı, ölçek büyüklükleri ile toplam içerisindeki payları Tablo 8.9’da verilmiştir. Okumaya devam et Hayvancılıkta İşletme Ölçekleri

Türkiye’de Hayvancılık: 1980 Yılı Sonrası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1980 Yılı Sonrası Dönem Türkiye’de 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan ekonomik istikrar tedbirleri ile başlayan dönem, ülke ekonomisi için olduğu kadar hayvancılık sektörü için de son derece önemli ve yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Özellikle hayvancılık alınan bu ekonomik tedbirlerden önemli ölçüde etkilenen sektör olmuştur. Türkiye 1970’li yıllara geldiğinde fiyat desteği kapsamına alınan bitkisel ve hayvansal ürün sayısı 20 civarındayken, bu rakam 1980’li yıllarda piyasa ekonomisi politikalarının etkisiyle giderek 10’a düşmüştür. Bu kapsamda da başta kasaplık hayvan ve et olmak üzere hayvansal ürünler destekleme kapsamından çıkarılmıştır. Böylece üretim, arz ve talebin piyasa ekonomisi koşullarında oluşacak fiyatlara … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1980 Yılı Sonrası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem Türkiye’de 1963 yılında, kalkınmanın 5 yıllık plan dönemleri halinde sürdürülmesini öngören bir süreç başlamıştır. Bu kapsamda 1961 yılında kalkınma ile ilgili tüm önlemleri demokratik prensipler içerisinde yürütecek, bölgeler arası dengeli kalkınmanın koşullarını yerine getirecek ve özetle ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını belirleyerek bunların çözümü için orta ve uzun vadeli planlar hazırlayacak olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Türkiye’de daha hızlı bir kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak yatırımları disiplin altına almayı hedefleyen beş yıllık kalkınma planları hayvancılıkta potansiyelin harekete geçirilmesinde başarılı sonuçlar vermemiştir. 1960-1980 yılları arası dönemi kapsayan I., II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planı … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Hayvancılık Ekonomisi: Hayvancılık Ve Örgütlenme

Hayvancılık Ekonomisi: Hayvancılık Ve Örgütlenme Hayvancılık sektöründe mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi ve kırsal alanda geçimini hayvancılıktan sağlayan üretici ve yetiştiricilerin kendileri ile ilgili karar mekanizmalarında etkin olabilecek bir lobi oluşturabilmeleri için akılcı ve çağdaş anlamda örgütlenmeye gereksinim vardır. Hayvancılıkta üretimin örgütlenmesinden amaç; kırsal alanda üretimde bulunan işletmelerin ekonomik açıdan gelişmelerini sağlamak, bu kesimin sosyal ve ekonomik refahını artırmaktır. Örgütlenmenin diğer bir amacı da Türkiye genelinde küçük ölçekli ancak ekonomik anlamda yaşayabilme ve ayakta kalabilme imkânı olan bu işletmelerden başlamak üzere küçüğü büyüten, optimum büyüklüğe ulaşmaya yönelten, piyasaya dönük olarak yığın halinde üretim yapan gerçek anlamda işletmeler haline dönüştürmek olmalıdır. Örgütlenmenin … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Hayvancılık Ve Örgütlenme

İşletmeler Ve Pazarlama Faaliyeti

Hayvancılık Ekonomisi: İşletmelerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan pazarlama faaliyetleri iki gruba ayrılabilir. Bunlar; • Üretilen mal ve hizmetler için talep yaratıcı faaliyetler (aktif pazarlama faaliyetleri.• Yaratılan talebe hizmet edici faaliyetler (pasif pazarlama faaliyetleri). Talep yaratıcı nitelikte aktif pazarlama faaliyetlerinin başlıcaları; • Fiyatlandırma (veya fiyat politikası)• Reklam• Kişisel Satış• Satış geliştirme (promosyon)• Ürün planlaması olarak sıralanabilir. Talebe hizmet edici pasif pazarlama faaliyetlerinin başlıcaları ise; • Depolama• Stoklama• Taşıma• Sipariş alma olarak belirtilebilir. Söz konusu bu pasif pazarlama faaliyetleri aynı zamanda işletmenin fiziksel dağıtım sistemini oluşturur. Her 2 grup faaliyeti destekleyen başlıca yardımcı faaliyetler arasında genel yönetim, finansman ve piyasa araştırması bulunmaktadır. Yapılan … Okumaya devam et İşletmeler Ve Pazarlama Faaliyeti

Kooperatifçiliğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

Kooperatifçiliğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Kooperatif Latince iş birliği anlamına gelen “cooperatio” sözcüğünden gelmektedir. Kooperatiflerin ekonomik ve hukuksal yönlerden değişik şekillerde tanımı yapılabilmektedir. Kooperatifler, tüm ekonomik faaliyetleri kapsaması açısından kârı ortadan kaldıran dağılımda bir denge oluşturarak dağılım zararını önleyen kolektif işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 1163 sayılı Kooperatifler yasası; tüzel kişiliği olan ortakların ekonomik çıkarlarını, meslek ve geçmişlerine ilişkin ihtiyaçları karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yoluyla sağlamak, korumak amaçlarını taşıyan gerçek ve kamu tüzel kişileri, özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve sermayeli kuruluşları kooperatif olarak tanımlamaktadır. Cooperatio sözcüğü tarihsel kökeni itibariyle oldukça eski olmasına karşılık bilimsel … Okumaya devam et Kooperatifçiliğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

Kooperatifçilik Kavramı

Hayvancılık Ekonomisi: Kooperatifçilik Kavramı Kooperatifçilik sanayi devrimi sonrasının sosyal bir kurumudur. Bundan önce insanların ortak ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla işbirliğine giderek güçlerini birleştirdikleri bilinmektedir. Ancak bugünkü anlamda kooperatifçilik sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkmıştır. Kooperatif hareketinin özünde serbestçe iktisadi amaçlar için örgütlenme, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelme bir işletme organizasyonu kurma amacı yatmaktadır. Kooperatif fertlerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Kooperatifler karşılıklı yardım ve dayanışma ile belirli ekonomik çıkarları sağlamayı amaçlayan tüzel kişiliği olan örgüt olarak tanımlanabilir. Bugün birçok gelişmiş … Okumaya devam et Kooperatifçilik Kavramı

Hayvancılık Ekonomisi: Süt Pazarlama Kanalları

Hayvancılık Ekonomisi: Süt Pazarlama Kanalları Süt pazarlama sistemi ülkemizde ette olduğu gibi uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sistem üreticinin ürününü değer fiyatına satamamasına, tüketicinin de ürünleri pahalıya tüketmesine neden olmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2009 yılı itibariyle yaklaşık 12,5 milyon ton süt üretilmiştir. Bu sütün %20’si modern işletmelerde, %40’ı mandıralarda işlenirken, yaklaşık %40’ıda aile içi tüketimde ve/veya sokak sütü olarak tüketiciye ulaşmaktadır. Ancak Avrupa Birliği’nde üretilen toplam sütün hemen hemen tamamı sanayide işlenmektedir. Türkiye’de süt işleme sanayinde faaliyet gösteren işletmeleri 4 ana grup altında toplamak mümkündür. • Küçük Aile İşletmeleri• İlkel İmalathaneler• Modernize Edilmiş Mandıralar• Süt … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Süt Pazarlama Kanalları

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması Bu pazarlama modelinde genellikle kasap iki görevi birden yüklenmiş bulunmaktadır. Tüccar ve perakendeci kasabın bazen bir üçüncü görevi besicilik şeklinde yaptığına da rastlanılmaktadır. Burada tüccar perakendeci kasap, kasaplık hayvanı bizzat üreticiden aldığı gibi pazardan da hayvan tedarik edebilmektedir. Belediye mezbahasında hayvanları kestirdikten sonra yine kendi dükkânında tüketime arz etmektedir. Şekil 7.2’de bu pazarlama kanalları görülmektedir. Okumaya devam et Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Organizasyon

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Organizasyon Pazarlama organizasyonu bir ülkeden başka bir ülkeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak iyi ve etkin bir pazarlama organizasyonu tüketici talep ve tercihlerini üretim kesimine eksiksiz bir şekilde ulaştırmalıdır. Pazarlama zincirinin uzunluğu ve karmaşıklık derecesi, sistemin başarısı üzerinde olumsuzluklara neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin, üretim ve tüketim merkezlerinin birbirinden uzakta bulunması, üretim pazarlarının yeterli şeffaflıkta olmaması aracı hizmetlerinde sayısal artışları beraberinde getirmektedir. Buna karşılık, kesimler arası uzaklık azaldıkça, aracı sayısında ve pazarlama maliyetlerinde düşüşler meydana gelmektedir. Bununla beraber bir ülkenin pazarlama sisteminin etkinliği hakkında karar verirken uygulanacak kriter; pazarlama hizmetinde görev alan kişi ve kuruluşlarının … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Organizasyon

Pazarlamada Satış Personeli

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlamada Satış Personeli Günümüz tüketicisi, tüketim kararlarında rasyonel olmaktan daha çok duygusaldır. Bu nedenle müşteriye “alıyorum” veya “almıyorum” son sözünü söyletecek olan satış personelidir. Satış personeli tüketici psikolojisinden anlamalı, müşteri zevk ve duygularını tatmin ederek, onu satın almaya motive eden hoşgörülü ve sabırlı bir eleman özelliklerini taşımalıdır. Satış personelinde iyi konuşma, inandırma, ikna edebilme özelliklerinin bulunması gerekir. Ayrıca ses tonu iyi, zeki ve hazır cevap olmalıdır. Çünkü satış personeli aynı zamanda iyi bir reklam aracı olarak hizmet etmektedir. Okumaya devam et Pazarlamada Satış Personeli

Pazarlama Faaliyetlerinde Reklam

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Faaliyetlerinde Reklam Bir iktisadi malın varlığının ve özelliklerinin tüketiciye tam ve doğru olarak etkin bir biçimde iletilmesine reklam adı verilmektedir. Bir başka deyişle reklam, satışları artırmak ana amacıyla tüketicilere mal, hizmet ve piyasa konusunda bilgi sunmak ve mala karşı ilgi uyandırmak için başvurulan bir pazarlama tekniğidir. Reklam bir çeşit haberleşmedir. Başka bir deyişle iktisadi malın hangisinin tüketiciye azami faydayı sağlayacağının anlatımıdır. Pazarlama faaliyetlerinden günümüzde kullanılan çok sayıda reklam aracı bulunmaktadır. En ilkel ve basitinden en gelişmişine kadar başlıca reklam araçları; “seyyar satıcılar, radyo, televizyon, internet, ışıklı reklam panoları, prospektüsler, mektup, küçük eşantiyonlar, resim, katalog vb.” olarak sıralanabilmektedir. … Okumaya devam et Pazarlama Faaliyetlerinde Reklam

Hayvancılık Ekonomisi: Ambalaj

Pazarlamada Ambalaj ile Paketlemenin Yeri ve Önemi: Ambalaj Pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaştırılmasında büyük öneme sahip bir araçtır. Ambalaj ürünün içinde muhafaza edildiği kaba verilen isim olarak tanımlanabilir. Ambalajlama özel bir kap içinde bir ürünün tüm özelliklerinin makul bir süre muhafazası veya saklanması anlamına gelmektedir. Bu önemli pazarlama aracının ihmal edilmesi, yeterince dikkate alınmaması reklam ve satış gibi faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Zira etkin yapılmış bir ambalaj aynı zamanda iyi bir reklam aracıdır. İyi bir ambalajın işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar aşağıdadır. • İşletmenin satış hacmi artar.• Satış maliyeti azalır.• Dolayısıyla pazarlamadan sağlanacak net kâr artar. Bir ürünün kalite özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Ambalaj

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması Pazarlama faaliyetinin önemli bir aracı olan reklam, etkin olduğu ölçüde akılcıdır. Yapılan reklam faaliyetinin tüketici üzerindeki etkisinin araştırılması, reklam araştırmasının konusunu oluşturmaktadır. Reklam araştırmasında kullanılan başlıca metotlar aşağıda sunulmuştur. • Tüketici değerlendirme testi• Tanıma testleri• Hatırlatma testleri• Soruşturmaların analizi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması Ürün araştırması, pazarlama konusu olan iktisadi malın miktar ve kalite özelliklerinin geliştirilmesi suretiyle tüketici isteklerine en uygun hale dönüştürülmesidir. Ürün araştırması mamulün geliştirilme faaliyetleri ile sona ermektedir. O nedenle ürün araştırmasının modern yönetim metotları arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürün araştırması yapılış şekli ve yapıldığı yerlere göre çeşitlilik göstermektedir. Buna göre; • Piyasada,• Tüketiciler arasında,• Araştırma laboratuarında ürün araştırmaları yapılabilmektedir. Ürün araştırmasında göz önünde bulundurulması gereken başlıca hususlar;• Piyasa imkânları• Rakip firma veya işletmelerin durumu• Üretim imkân ve koşulları• Marka• Ürünün dağıtım sistemi ve finansman imkânlarıdır. Ürün araştırmasında kullanılan başlıca metotlar ise;• Ürün-tüketici araştırması• Laboratuar-ürün araştırması• Ürün-satış analizi olarak … Okumaya devam et Ürün (Mamul) Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması Tüketici araştırması tüketicinin sayısı, yeri, yaşı, eğitim düzeyi, cinsiyeti, gelir durumu ile davranış biçiminin ve nedenlerinin incelenerek belirlenmesidir. Tüketici araştırmasında yararlanılan başlıca araştırma metotları şöyledir. • Anket formları,• Mülakat (yüz yüze görüşme)• Örnekleme yöntemi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması