Temel Veteriner Genetik Ünite 3 Soru Cevap

Ünite 3 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Siyah renkli boynuzsuz Aberden Angus (BBPP) ile kırmızı renkli Angler (bbpp) ırkı sığırlar birleştiriliyor. Elde edilen F1 neslindeki bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?

(B: Siyah ve dominant, b: Kırmızı, P: Boynuzsuz ve dominant, p: boynuzlu.)

a. Siyah ve boynuzlu

b. Siyah ve boynuzsuz

c. Kırmızı ve boynuzlu

d. Kırmızı ve boynuzsuz

e. Kızıl ve boynuzsuz

2- “Mendel’in kalıtım birimlerini temsil eden birim faktörleri, genetikte ……………. olarak isimlendirilir ve bunun alternatif formalarına ……………. denir.” Cümlesindeki boşluklara gelecek sözcükler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

a. kromozom- allel

b. gen-allel

c. gen-lokus

d. karakter- interaksiyon

e. gen-homolog

3- Fenotip ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi doğrudur?

a. Genotip ve çevre tarafından belirlenir.

b. Kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerdendir.

c. Bireyler arasındaki farklılığın temel nedenidir.

d. Kalitatif özelliklerde genotip ve çevrenin etkisi ile belirlenirler.

e. Genotipten etkilenmeden bağımsız olarak oluşmaktadır.

4- Tek karakter yönünden yapılan birleştirmelere ne ad verilir?

a. Dihibrit birleştirmeler

b. Trihibrit birleştirmeler

c. Monohibrit birleştirmeler

d. Polihibrit birleştirmeler

e. Monokromit birleştirmeler

5- Aşağıdakigenotiplerinhangisihomozigottur?

a. AAbbccDD

b. AaBbCcDd

c. AABbccDd

d. AabbccDd

e. AABBccDd

6- Tohum zarfı homozigot (DD) düz, homozigot boğumlu (dd) bezelyelerin birleştirilmesi ile elde edilen F1 ve F2 nesilleri ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

a. F1 kuşağında elde edilen bütün bireyler düz şekillidir.

b. F2 kuşağında üç düz tohum zarf­lı, bir boğumlu tohum zarf­lı bezelye elde edilir.

c. F2 kuşağında iki fenotip elde edilir.

d. F2 kuşağında 6 adet birey vardır.

e. F1 kuşağında üç genotip elde edilir.

7- Eğer genler söz konusu olursa bugünkü bilgiler doğrultusunda; Mendel’in bağımsız tertiplenme kuralı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Aynı kromozom üzerinde bulunurlar.

b. Yavru kuşağa geçişleri birbirleriyle bağlantılı değildir.

c. Her biri 50 cM (santimorgan) birbirinden uzaktır.

d. Doğal seleksiyon için söz konusu değildir.

e. Biri anneden diğeri babadan olmak koşuluyla, çift olarak yavruya geçerler.

8- Genotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kuşaktan kuşağa aktarılır.

b. Bireyler arasında varyasyon gösterirler.

c. Bireyin kök aldığı zigotta vardır.

d. Çevre tarafından etkilenir.

e. Canlının sahip olduğu genlerin toplamı o canlının genotipini vermektedir.

9- Geriye melezlemede; genotipi bilinmeyen yavru homozigot resesif genotipe sahip ebeveynle birleştiriliyor. Ortaya çıkan yavrulardan bir kısmı genotipi bilinmeyen bireye bir kısmı da homozigot resesif genotipe sahip bireye benziyorsa genotipi bilinmeyen bireyin genotipi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (İntermedierlik yoktur.)

a. Homozigot resesiftir.

b. Homozigot dominanttır.

c. Heterozigottur.

d. Hiçbir şey söylenemez.

e. Hepsi olabilir.

10- Siyah renkli, ayakları tüylü bir tavuk ırkı ile beyaz renkli, ayakları tüysüz bir tavuk ırkının erkek ve dişileri birleştiriliyor. F2’de meydana gelen yavrulardan kaçı beyaz renkli ve ayakları tüylüdür?

(S:Siyah, s:Beyaz; T:Ayakları tüylü, t:Ayakları tüysüz.)

a. 4

b. 6

c. 8

d. 3

e. 1

Bir Cevap Yazın