Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir?

Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir? Terkin, vergi borcunun silinmesidir. Terkin, vergi borcunu bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran tek taraflı, sübjektif ve özel bir idari işlemdir. Borcun doğumundan önce yapılan terkin borcun doğmasına engel olmakta, tahakkuk etmesinden veya kesinleşmesinden sonra yapılan terkin ise doğmuş bir borcu sona erdirmektedir. Pozitif hukukumuzda gümrük vergisi dışındaki vergi, resim ve harçların silinmesi konusu Vergi Usul Kanununda; vergi dışındaki diğer kamu alacaklarının silinmesi ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Doğal afetler nedeniyle yapılan terkin, tek taraflı bir işlem olması bakımından özel hukuktaki alacaklının alacağından feragatine benzemektedir. Vergi hatalarının yükümlü lehine düzeltilmesi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Terkin Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır? a. Vergi dairesi müdürünün atanmasıb. Verginin tarh edilmesic. Verginin tebliğ edilmesid. Verginin tahakkuk ettirilmesie. Verginin tahsil edilmesi 2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? a. Üniversite mezunu olması gerekir.b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.c. Okur yazar olması yeterlidir.d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.e. Milletvekili olması gerekir. 3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? a. Maliye ve ekonomi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 1, RG, T 10.07.2018 S 30474). Okumaya devam et Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri

Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri İl merkezlerinde iş hacmine göre defterdarlığa bağlı olarak bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulur. Vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harçları tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, AATUHK’ a göre aynı zamanda tahsil dairesidir. Vergi daireleri Vergilendirme, Muhasebe, Kovuşturma ve Tarama ve Kontrol Bölümünden oluşur (Vergi Daireleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği, RG, T 24.12.1994, S 22151). Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri

Genel Vergi Hukuku

Genel Vergi Hukuku: Defterdar Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 1, RG, T 10.07.2018 S 30474). Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe mal müdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır. Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur. Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak. b. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmek. c. İhtilaflı konuları analiz ederek mükelleflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler almak, ç. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmek. d. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak. e. Terkini gereken vergiler … Okumaya devam et Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır: a. Gelir mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.b. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.c. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak.ç. Gelir mevzuatına ilişkin hazırlık çalışmalarına katılmak.d. Gelirleri etkileyen her türlü mevzuat tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.e. Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.f. Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.g. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ise şunlardır: a. Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları … Okumaya devam et Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır: a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,g. Personel Genel Müdürlüğü,ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,ı. Sigorta Denetleme Kurulu,i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığım. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,n. Özel Kalem Müdürlüğü. Bu birimlerden vergi hukukundaki işlevleri nedeniyle bir kaçı üzerinde durulacaktır. Okumaya devam et Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir. Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvanıclık Ekonomisi: Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler Tarım ve hayvancılık sektöründe desteklemelerin amacı, bu sektörlerin öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörlerin belirlenen politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Tarımsal ve hayvansal üretim, toplumun beslenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Özellikle tarımsal üretimin doğaya daha fazla bağlı olması yanında kendilerine has özelliklerinden dolayı, arz ve talebin düşük esnek olması, bu sektörlerde belirsizliği ve riski artırmaktadır. Bu nedenle her ülkede miktarları değişmekle birlikte, bu sektörlere devlet tarafından önemli ölçüde destek verilmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörü destekleme politikaları kapsamına giren ürünlerin seçiminde ve destekleme yöntemlerinde popülist ve siyasi yaklaşımlar sonucu zaman içerinde sürekli değişimler … Okumaya devam et Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu

Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu Türkiye’de 1980-2009 yılları arası türlere göre hayvan varlığı ve değişimi Tablo 8.2’de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de 1980-2009 yılları arasındaki dönemde, sığır, manda, koyun ve keçi varlığında önemli düşüşler meydana gelmiştir. Bu dönemde sığır varlığında %32,5; manda varlığında %91,5; koyun varlığında %55,3 ve keçi varlığında %73,1 oranında azalışlar meydana gelmiştir. Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde ırklara göre sığır sayıları ve toplam sığır varlığı içindeki payları Tablo 8.3’de verilmiştir. Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde, kültür ırkı ve kültür melezi sığır varlığının arttığı, yerli ırk sığır sayısının ise azaldığı görülmektedir. Ülkemizde 1990 yılına göre 2009 yılında, kültür … Okumaya devam et Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem Türkiye’de 1963 yılında, kalkınmanın 5 yıllık plan dönemleri halinde sürdürülmesini öngören bir süreç başlamıştır. Bu kapsamda 1961 yılında kalkınma ile ilgili tüm önlemleri demokratik prensipler içerisinde yürütecek, bölgeler arası dengeli kalkınmanın koşullarını yerine getirecek ve özetle ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını belirleyerek bunların çözümü için orta ve uzun vadeli planlar hazırlayacak olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Türkiye’de daha hızlı bir kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak yatırımları disiplin altına almayı hedefleyen beş yıllık kalkınma planları hayvancılıkta potansiyelin harekete geçirilmesinde başarılı sonuçlar vermemiştir. 1960-1980 yılları arası dönemi kapsayan I., II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planı … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman

Hayvacılık Ekonomisi Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman Hayvancılık sektöründe kalkınma ve üretim artışının gerçekleştirilmesinde kooperatifleşme önemli ölçüde kredi ve finansmanı gerektirmektedir. Böyle bir kalkınma ve örgütlenmenin gerçekleşmesinde devletin kredi ve finansman payının büyük olması önem taşımaktadır. Türkiye’de var olan tüm hayvancılık kooperatifleri gerek öz sermayeleri ve gerekse kredi olanaklarının yetersizliği nedeniyle finansman güçlüğü ile karşılaşmaktadırlar. Sektörün finansmanında TC Ziraat Bankası önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Okumaya devam et Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman

Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlama Kanalları

Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlama Kanalları Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlama Kanalları Kasaplık hayvan ve et pazarlaması; kasaplık hayvan et ve mamullerinin üretimden tüketime kadar olan süreçte; arz, talep, fiyat ve masraf faktörlerini onların muhtelif zaman, yer ve şekildeki durumlarına göre aldığı reaksiyonları değerlendirmektir. Pazarlamaya ilişkin bu hizmetler serbest piyasa ekonomisinde yerine getirilirken işletme ekonomisi kurallarına göre hareket etmek pazarlamanın başlıca amaç ve görevleri arasında yer almaktadır. Bir başka deyişle daha az masrafla tüketiciye en yüksek tatmin ve üreticiye en yüksek kârın sağlanmasıdır. Bu nedenle pazarlama konusu içine bu hizmetlerin yapıldığı işlerin organizasyonu da girmektedir. Kasaplık hayvan yönünden ele alındığında … Okumaya devam et Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlama Kanalları

Hayvancılık Ekonomisi: Marka

Hayvancılık Ekonomisi: Marka Piyasada pazarlaması yapılan malların birini diğerinden ayıran markanın yeri ve önemi oldukça fazladır. Çünkü piyasada teşhir edilen malın benzerinden ayırt edilebilmesi marka ile mümkün olmaktadır. Markaların seçiminde tüketiciye en uygun geleceği düşünülen kelime veya sembollerden yararlanılması gerekmektedir. Markanın iktisadi malda ayırıcı bir özelliği ortaya koyma yanında, kolay telaffuz edilebilir olması önemlidir. Marka aynı zamanda kolay hatırlanabilir olmalıdır Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Marka

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması Tüketici araştırması tüketicinin sayısı, yeri, yaşı, eğitim düzeyi, cinsiyeti, gelir durumu ile davranış biçiminin ve nedenlerinin incelenerek belirlenmesidir. Tüketici araştırmasında yararlanılan başlıca araştırma metotları şöyledir. • Anket formları,• Mülakat (yüz yüze görüşme)• Örnekleme yöntemi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman İşletmelerin finansmanı gerek kuruluş döneminde gerekse işletmenin faaliyete geçtiği dönemde “kaynaklar ve kullanım tablosu” veya “fonların akım tablosu” adı verilen bir araçla yürütülmektedir. Aynı zamanda, gerek kaynaklar gerekse kullanım tablosuna finansman programı adı verilmektedir. Bir işletmenin kuruluş aşamasındaki kaynaklar ve kullanım tablosu ile işletme dönemi kaynak ve kullanımlar tablosu birbirinden farklıdır. Ancak bu iki tabloyu birleştiren yeni tablolar geliştirilmiştir. Sermaye, para ve kredinin teknik bir ifadesidir. İşletmenin gereksinim duyduğu sermayeye yatırım sermayesi, bu sermayenin kullanılmasına da, yatırım finansmanı adı verilmektedir. Bir işletmenin sermaye ihtiyacının tamamının veya bir kısmının öz kaynaklara dayandırılması veya dayandırılmaması, … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Başlıca Finansman Kaynakları

Hayvancılık Ekonomisi: Başlıca Finansman Kaynakları Fon: Finansmanın en geniş anlamda bir aracıdır. Fon sözcüğünün paradan daha geniş bir anlamı vardır. Para denilince daha çok nakit veya banka hesaplarındaki vadesiz mevduat akla gelmektedir. Fon ise kredi, karşılıklar, amortismanlar (yıpranma payları) gibi gerektiğinde para olarak işletmenin eline geçebilecek ve para gibi görev yapabilecek unsurları da içine almaktadır. Örneğin; bir işletmenin banka nezdinde bir kredisi varsa ve işçilik ücretlerini ödemek üzere kasasında nakit kalmamışsa, bankadaki bu krediye başvurularak ödeme imkânı sağlanmış olunur. Bu şekilde bir finansman kaynağı ile bir fon yaratılmış olur. Diğer bir örnek ise işletmenin ihtiyacı olan ve ithal edilecek makineler … Okumaya devam et Başlıca Finansman Kaynakları

Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

Finansman, bir işletmenin kurulabilmesi ve çalıştırılabilmesi için krediler dâhil gerekli paranın bulunması işlemidir. Ekonomik faaliyetlerin temelde para vasıtasıyla yürütüldüğü düşünülürse, işletmelerde incelenmesi gereken en önemli konuların başında şüphesiz ki finansman konusu yer almaktadır. Çünkü bir ülkede yeterli hammadde, işgücü, teşebbüs gücü olsa dahi bunları bir araya getirecek finansman kaynakları diğer bir deyişle parasal tasarruflar ve banka kredileri yoksa çoğu kez bu işlemleri gerçekleştirmeye olanak yoktur. Her işletmede olduğu gibi, hayvancılık işletmelerinin finansmanında da üç önemli ilkeye özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar; yeterli finansman, zamanında finansman ve ucuz maliyetli finansman ilkeleridir. • Yeterli Finansman: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde çoğu … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

İşletmelerde Stok Çeşitleri

İşletmelerde Stok Çeşitleri Her işletmede olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de uygulanabilecek stok çeşitlerini beş başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar; • İhbar stok• Emniyet stok (demirbaş stok)• Optimal stok• Ortalama stok• Azami stoktur. Bu beş stok çeşidinden ilk ikisi (ihbar ve emniyet stokları) işletmede asgari stok seviyesini belirlemektedir. a) İhbar Stok: Bir işletmedeki mevcut stok miktarı belirli bir düzeye indiğinde işletmeye yeniden hammadde tedarik edilmesini haber veren stoktur. Şekil 6.1’de görüldüğü üzere, işletme belirli bir dönem için OA kadar bir stok miktarına sahiptir. Bu stok belirli bir seviyeye geldiğinde işletmedeki stok miktarı sıfır noktasına gelmeden, gerekli girişimin yapılması gerekir. … Okumaya devam et İşletmelerde Stok Çeşitleri