Hayvancılık Ekonomisi Ünite 7 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Sınavda Çıkacak Olan Sorular Ünite 7 Soru Cevap

Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi pazarlamanın tanımlamalarından biri değildir?

a. Zaman, mekan, mülkiyet faydalarının yaratılmasıyla ilgili faaliyettir.

b. İktisadi mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye kadar geçen bütün işlemlerini ve kuruluşlarını kapsayan bir ihtisas alanıdır.

c. Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımı ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.

d. Mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın almak isteyenlerin taleplerinin karşılaşması sonucu fiyatların oluştuğu yerdir.

e. Yiyecek maddelerinin, hammaddelerin ve onlardan elde edilen ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği tüm işlemleri ve bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerinde etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

2- Aşağıdakilerden hangisi iktisadi mal ve hizmetlerin pazarlanmasının temel amaçlarından biri değildir?

a. Mevcut piyasanın muhafazası
b. Efektif talep hacminin muhafazası
c. Aracı sayısının muhafazası
d. Potansiyel talebin efektif hale getirilmesi suretiyle talep hacminin arttırılması
e. Yeni piyasalar elde ederek pazarlama hacminin yükseltilmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temelinde pazarlama karması olarak da ifade edilen temel kavramlar arasında yer almaz?

a. Ürün
b. Arz
c. Fiyat
d. Dağıtım
e. Tutundurma

4- Aşağıdakilerden hangisi reklam araştırmasında kullanılan metotlardan biri değildir?

a. Tüketici değerlendirme testi
b. Tanıma testleri
c. Hatırlatma testleri
d. Soruşturmaların analizi
e. Üretim uygunluk analizi

5- Prodüktivitenin doğru olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. Gelirden tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.

b. Emek, sermaye veya toprak gibi üretimde kullanılan bir birim girdi başına üretilen mal veya hizmet miktarıdır.

c. İmalatçı yada tacir tarafından kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ve onları rakiplerin ürünlerinden ayırt etmek için kullanılan unsurdur.

d. Mal ve hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın almak isteyenlerin taleplerinin karşılaşmasıdır.

e. Ürünün doğru zamanda doğru yerde olmasıdır.

6- Hangileri kasaplık hayvan ve et pazarlamasında yer alan pazarlama organlarıdır?

I. Besiciler
II. Perakendeci kasaplar
III. Süt fabrikası
IV. Komisyoncular

a. I ve II
b. I ve III
c. I, II ve III
d. I, II ve IV
e. I, II, III ve IV

7- Çeşitli pazarlama kanallarından temin ettiği kasaplık hayvan, et ve ürünlerini nihai tüketiciye ulaştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Besici
b. Komisyoncu
c. Toptancı kasap
d. Perakendeci kasap
e. Hayvan tüccarları

8- Kooperatifçilikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Sanayi devrimi sonrasının sosyal bir kurumudur.

b. Özünde iktisadi amaçlar için serbestçe örgütlenme yatmakta olup, yardımlaşma ve dayanışma amacı gütmemektedir.

c. Fertlerin tek başlarına yapamayacakları işleri en iyi biçimde yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir.

d. Karşılıklı yardım ve dayanışma sonucu bir işletme organizasyonu kurma amacı gütmektedir.

e. Kooperatifler tüzel kişiliği olan örgütlerdir.

9- Aşağıdakilerden hangisi kooperatifçilik ilkeleri arasında yer almaz?

a. Gönüllü ve herkese açık üyelik
b. Üyelerin ekonomik katılımı
c. Özerklik ve bağımsızlık
d. Topluma karşı sorumlu olma
e. Verimlilik ilkesi

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkla ilgili üretim ve pazarlama kooperatifleri arasında yer almaz?

a. Kasaplık hayvan yetiştirme kooperatifleri
b. Süt ve süt mamulleri kooperatifleri
c. Balıkçılık ve su ürünleri kooperatifleri
d. Yapı kooperatifleri
e. Tiftik, yapağı üretim ve pazarlama kooperatifleri

Bir Cevap Yazın