İşletmelerin Satış Hasılatı

Hayvancılık Ekonomisi İşletmelerin Satış Hasılatı

Genel anlamda işletmelerin satış hâsılatını belirleyen faktörleri 2 grup altında ele almak mümkündür. Bunlar işletmenin denetimi dışında kalan ve kontrolü altında bulunan faktörlerdir. İşletmelerin denetimi dışında kalan faktörler, sektör, ulusal ekonomi ve küresel ekonomiye ilişkin çevre faktörleri, rakip firmaların uygulamaları ve bunların işletmenin çeşitli aksiyonlarına karşı gösterebilecekleri olası reaksiyonlarından oluşur. İşletme bu faktörler hakkında gelecekte meydana gelebilecek değişimleri tahmin ederek bu değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışır. İşletmenin kontrolü (denetimi) altında bulunan pazarlama faktörleri ise, işletmenin bizzat kendisi tarafından alınan kararlarla oluşan faktörlerdir. Bu faktörlere aynı zamanda işletmenin pazarlama araçları denilmektedir. Pazarlama araçlarının başlıcaları arasında;

• Ürün (nitel ve nicel özelliklerinin belirlenmesi)

• Fiyatlandırma

• Tutundurma (reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler, satışta özendirme, yüz yüze satış vb.)

• Fiziksel Dağıtım Sistemi (stoklama, depolama, taşıma vb. faaliyetler)

• Dağıtım Kanalları (doğrudan nihai tüketiciye satış, toptancı ve/veya perakendeci gibi aracılar vasıtasıyla satış gibi)

• Ödeme Şartları (peşin ve kredili satış, kredi koşulları vs.)

• Satış Sonrası Hizmetler (danışmanlık, servis, bakım ve garanti koşulları vb.)

Pazarlama araçlarının işletme amaçları doğrultusunda etkin ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi, bu araçların uygulanmasında elde edilen sonuçların satış geliri ve maliyetler üzerindeki etkilerine bağlı bulunmaktadır. Zira bu faaliyetler olumlu bir sonuç olarak satış gelirini artırırken aynı zamanda olumsuz bir şekilde pazarlama maliyetini de artırabilmektedir. Burada önemli olan işletme kârını maksimum kılan pazarlama araçları bileşimini (optimum pazarlama bileşimi) tespit etmek ve uygulamaktır.

Bir Cevap Yazın