Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet Ödeme ve takas yolu ile vergi borcunun nasıl sona erdiğini açıklamak Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Bir verginin tahsil edilebilmesi için öncelikle tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesini ifade eder. Tahakkuk etmeyen vergi borçları, kural olarak muaccel hâle gelmemektedir. Bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının gelmiş olduğu anlamını taşır. Vergilerin ödeme zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Bazı özel hâllerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödemenin yapılması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Genel Vergi Hukuku 7. Ünite Kitap Özeti Vergi idaresi kavramını açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, sadece vergilerin kanun ile konulmasını kapsamaz. Vergi kanunlarının uygulanması da vergilendirme yetkisinin bir parçasıdır. Verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili işlemleri vergilendirme işlemleri arasında yer alır. Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini vergi idaresi aracılığıyla yerine getirmektedir. Vergi idaresi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez örgütü ve taşra örgütü ile Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığından oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez örgütünü, taşra örgütünü ve vergi idaresindeki görevlerini açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemlerini de içerir. Bu yetki genel bütçe içerisinde yer alan vergi alacakları … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Genel Vergi Hukuku Yorum Türleri

Genel Vergi Hukuku Yorum Türleri Yorum türleri, yorum faaliyetinde bulunan organ ya da kişiler dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırmadır ve yasama yorumu, idari yorum, yargısal yorum, bilimsel yorum olarak dörde ayrılmaktadır. Yasama Yorumu Yasama yorumu, kuralın yasa koyucu tarafından yorumudur. Yasa koyucunun bir yasa kuralının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin görüşünü belirtmek suretiyle bulunduğu bu yorum faaliyetinde, yorumdan ziyade bir yeni kural yaratma veya mevcut bir kurala yeni içerik kazandırılması faaliyetinden söz etmek daha doğrudur. Türk Hukuk Sistemi’nde sadece 1924 Anayasası’nda mevcut olan bu yorum türüne isabetli bir biçimde 1961 ve 1982 Anayasaları’nda yer verilmemiştir. Bir başka ifadeyle günümüzde bu yorum … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Yorum Türleri

Vergi Hukuku Kavramı

Vergi Hukuku Kavramı Ülke ekonomileri, özel ve kamu kesimi olmak üzere, iki farklı kesimden oluşmaktadır. Özel kesimde, özel nitelikteki mallar, piyasa mekanizmasının belirlediği şartlar altında üretilmektedir. Kamu kesiminde ise kamu malı ve hizmetleri ile yarı-kamu malı ve hizmetlerinin üretimi, siyasî karar alma mekanizması içinde gerçekleşmektedir. Özel kesimde üretimin finansmanı ve dolayısıyla devamlılığı, kişilerin ve işletmelerin sahip oldukları ve ürettikleri mal ve hizmetleri bir fiyat karşılığında satmaları yoluyla sağlanmaktadır. Kamu kesiminde sunulan mal ve hizmetlerin, kural olarak, bir fiyatının bulunmaması kamu kesiminin finansmanı sorununu gündeme getirmektedir. Kamu hizmetlerinin temel ve genel bir kaynak olan vergi gelirleri ile yerine getirilmesi, devletlerin uzun … Okumaya devam et Vergi Hukuku Kavramı

İşletmelerin Satış Hasılatı

Hayvancılık Ekonomisi İşletmelerin Satış Hasılatı Genel anlamda işletmelerin satış hâsılatını belirleyen faktörleri 2 grup altında ele almak mümkündür. Bunlar işletmenin denetimi dışında kalan ve kontrolü altında bulunan faktörlerdir. İşletmelerin denetimi dışında kalan faktörler, sektör, ulusal ekonomi ve küresel ekonomiye ilişkin çevre faktörleri, rakip firmaların uygulamaları ve bunların işletmenin çeşitli aksiyonlarına karşı gösterebilecekleri olası reaksiyonlarından oluşur. İşletme bu faktörler hakkında gelecekte meydana gelebilecek değişimleri tahmin ederek bu değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışır. İşletmenin kontrolü (denetimi) altında bulunan pazarlama faktörleri ise, işletmenin bizzat kendisi tarafından alınan kararlarla oluşan faktörlerdir. Bu faktörlere aynı zamanda işletmenin pazarlama araçları denilmektedir. Pazarlama araçlarının başlıcaları arasında; … Okumaya devam et İşletmelerin Satış Hasılatı

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri Temel Veteriner Genetik Evre 1: Profaz I Leptoten: Hücredeki kromatin ağı yavaş yavaş kısalıp kalınlaşarak kromozom halini almaya başlar. Her kromozom bir çift kardeş kromatidten oluşmuş durumdadır. Zigoten: Bu evrenin en önemli özelliği başlangıçta kromozomların aynı hizaya gelmesidir. Kromozomlar bu evrede de sürekli kısalıp kalınlaşırlar. Kromozomlar aynı hizaya gelerek fermuar benzeri bir yapı halinde çift olarak bulunurlar. Bu yapıya sinaptonemal kompleks adı verilir. Pakiten: Kromozomların replike olarak tetratları meydana getirdikleri dönemdir. Homolog kromozomlar yer yer birbirlerine yakınlaşırlar ve kardeş olmayan kromatidler bu yakınlaşma bölgelerinden birbirlerine bağlanarak sinaps meydana getirirler. Kardeş olmayan kromatidler arasında bu sinaps bölgelerinden parça değişimi meydana … Okumaya devam et Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir? Ribozom hücre içerisinde protein sentezinin yapıldığı organeldir. Ortalama %60 RNA ve %40 proteinden meydana gelen büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Ökaryotlarda büyük alt birimde 3 adet, küçük alt birimde ise 1 adet RNA molekülü bulunmaktadır. Bu alt birimler çekirdekte üretildikten sonra sitoplazmaya geçerler ve protein sentezi esnasında birleşerek ribozomları oluştururlar. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum Çekirdek zarı ile sitoplazma arasında kanal ve keselerden oluşan bir zar sistemidir. Hücresel zarların hemen hemen tamamının yapısını endoplazmik retikulum (ER) oluşturur. Hücre içerisinde işlevine göre; dış yüzeyinde ribozomlar bulunan Granüllü ER, ribozomlarla herhangi bir ilişkisi bulunmayan Granülsüz ER ve golgiye gitmek üzere meydana gelen veziküllerden oluşan Transisyonel ER olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır (Resim 2.3). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Tedarik Zinciri Ünite 8 Özet

Tedarik Zinciri Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 8 Özet Temelinde değişim ve gelişimin bulunduğu küreselleşme, dünya genelindeki ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaşması anlamına gelmektedir. Küreselleşmeye neden olan pek çok etmen bulunmakla birlikte küresel kaynak kullanımı ihtiyacının doğması ve bunun sonucunda çokuluslu işletmelerin ortaya çıkması en önemli nedenlerden biridir. Küresel kaynak kullanımı (global sourcing), mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesi demektir. Sınırlar arasındaki bu mal ve hizmet alışverişi küresel tedarik zinciri yönetimi kavramınında temelini oluşturmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi, işletmenin merkezinde olan müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Ünite 8 Özet

Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Tedarik Zinciri Yönetimi: Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, özellikle lojistik sektörünü, kamyonculuk boyutundan alıp, gerçek konumuna getirmiştir. Lojistik, önemi ve faydaları her zaman bilinen bir kavram olup dünyada kendi yerini son yıllara kadar konumlandıramamıştır. Bu yeni konumlandırmada özellikle elektronik tedarik ve elektronik lojistiğin çok büyük etkisi olmuştur. Lojistik altyapısı güçlü olmayan firmaların pazarlama işlevlerinde başarılı olabilmeleri mümkün görünmemektedir. Örneğin, General Motors tedarikçileri ile oluşturduğu elektronik ağlar yardımıyla sıfır stok ve tam zamanında üretim (JIT) sistemlerini uygulayabilmekte ve bu sayede birim maliyetlerini düşürebilmektedir. (Şekil 7.6) Pazara ilişkin talep tahminleri doğrultusunda malların hareketinin planlamasında, stok hareketlerinde, … Okumaya devam et Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Tedarik Zinciri Ünite 6 Özet

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 6 Özet İşletmeler, gerekli olan bilgilere ulaşsalar bile ticari kararlarını genelde belirsizlik ortamında vermek zorunda kalmaktadırlar. Tahmin, gelecek dönemlerde meydana gelebilecek olayların sonuçlarının önceden hesaplanmasını sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle; tahmin, geçmiş dönemlerde meydana gelmiş olay/olayların sonuçlarını değerlendirerek gelecek dönem/ dönemlerde meydana gelebilecek olayların sonuçlarını önceden görebilmeyi hedeflemektedir. Talep; belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Talep tahminleri, gelecekteki faaliyetleri işletme amaçları doğrultusunda yönlendirmede, yöneticilere yardımcı olacak bilgileri sağlamaktadırlar. Küresel rekabet nedeniyle talep artık hiçbir iş alanında tam olarak belirli değildir. Günümüzde … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Ünite 6 Özet

Yapay Zekâ ve Sezgisel Algoritmalar

Tedarik Zinciri: Yapay Zekâ ve Sezgisel Algoritmalar Birçok kaynakta yapay zeka tabanlı tahmin yöntemleri kalitatif ve kantitatif yöntemlerden bağımsız olarak ayrı bir grup tahmin yöntemi olarak incelenmektedir. Bu yöntemler özellikle karmaşık problemlerin çözümünde güçlü yöntemler olarak ortaya çıkmaktadır. Yapay Zeka’nın ana amacı insanların davranışlarının ve sezgisel yeteneklerinin bilgisayar üzerinde benzetimidir. Sezgisel algoritmalar, sezgisel ya da buluşsal (heuristic) bir problem çözme tekniğidir. Sonucun doğruluğunun kanıtlanabilir olup olmadığını önemsememektedir, fakat genelde iyiye yakın çözüm yolları elde eder. Sezgisel algoritmalar ise geçiş süresinde daha verimli hale gelebilmek için en iyi çözümü aramaktan vaz geçerek çözüm zamanını azaltan algoritmalardır. Sezgisel algoritmalar en iyi sonucu … Okumaya devam et Yapay Zekâ ve Sezgisel Algoritmalar

Acı Tütün Roman Özeti

Yazarı: Necati Cumalı Kişileri: Yusuf, Ferit Taşçı, Binnaz, Bedri Alagöz Acı Tütün Kitap Özeti Roman, 1952 yılında Urla’da (İzmir) geçer. Tütün piyasası açılır ancak Tekel’in belirlediği fiyat çok düşüktür. Tekel, piyasaya katılmaz, piyasa tüccarların eline geçer. Demokrat Parti hükümeti 1950 seçimlerinde tüccarlardan destek gördüğü için onlara destek olmaktadır. Urlalı tütün ekicileri, çok düşük fiyat teklif edildiği için tütünlerini satmaya karar verirler ancak fazla da direnemezler. İster istemez tütünlerini tüccarlara satarlar. İçlerinden yalnızca arabacı Yusuf sözünün eri çıkmıştır. Tütünlerini düşük fiyata satmak istememektedir. Tütünleri yok pahasına satmaktansa herkesin gözü önünde Cumhuriyet Alanı’nda yakar. Roman, yıllarca süren sömürü düzenine başkaldırının hikayesidir. ”Tütün … Okumaya devam et Acı Tütün Roman Özeti