Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler

Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler Kanunların yer bakımından uygulanmasında benimsenen iki ana ilkeden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, mülkîlik ilkesi, ikincisi ise şahsîlik ilkesidir. Mülkîlik ilkesi, bir devletin ülkesinde o devletin kanunlarının uygulanması anlamına gelmektedir. Bu durumda, kanunların uygulanması bakımından vatandaş- yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Çünkü bir ülkede kanunun uygulanmasını gerektiren bir hukuki ilişkisi olan herkese ve o ülkede gerçekleşen her hukuki olaya o devletin kanununun uygulanması gerekir. Mülkîlik ilkesi, vergi kanunlarının uygulanması alanında kaynak ilkesi olarak ifade edilmektedir. Buna göre, vergi konusu hangi ülke ekonomisinden kaynaklanıyorsa veya vergiyi doğuran olay hangi ülkede gerçekleşmişse vergilendirme yetkisine o devletin sahip olduğu … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler

İşletmelerin Satış Hasılatı

Hayvancılık Ekonomisi İşletmelerin Satış Hasılatı Genel anlamda işletmelerin satış hâsılatını belirleyen faktörleri 2 grup altında ele almak mümkündür. Bunlar işletmenin denetimi dışında kalan ve kontrolü altında bulunan faktörlerdir. İşletmelerin denetimi dışında kalan faktörler, sektör, ulusal ekonomi ve küresel ekonomiye ilişkin çevre faktörleri, rakip firmaların uygulamaları ve bunların işletmenin çeşitli aksiyonlarına karşı gösterebilecekleri olası reaksiyonlarından oluşur. İşletme bu faktörler hakkında gelecekte meydana gelebilecek değişimleri tahmin ederek bu değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışır. İşletmenin kontrolü (denetimi) altında bulunan pazarlama faktörleri ise, işletmenin bizzat kendisi tarafından alınan kararlarla oluşan faktörlerdir. Bu faktörlere aynı zamanda işletmenin pazarlama araçları denilmektedir. Pazarlama araçlarının başlıcaları arasında; … Okumaya devam et İşletmelerin Satış Hasılatı

İstihdam Düzeyi – Milli Gelir İlişkisi

İstihdam Düzeyi – Milli Gelir İlişkisi Bir ulusal ekonomide istihdam düzeyi ile milli gelir arasında doğrudan yakın bir ilişki vardır. İstihdam düzeyi arttıkça reel milli gelir de artmaktadır. İstihdam düzeyi ya da aynı anlama gelen iş hacmi, bir ülkede belli bir dönemde, (genel olarak bir yıllık dönemde) çalışılan basit iş saati toplamıdır. Burada birim olarak basit iş saati, vasıfsız işçilerin birer saatlik emeklerini ifade eder. Kalifiye işçilerin emekleri, tespit edilecek katsayılarla çarpılıp basit iş saatine çevrilerek hesaplanır. Ancak istihdam düzeyindeki değişmeler reel milli gelire daima aynı oranda yansımazlar. Tam istihdam seviyesine yaklaşılırken istihdam düzeyindeki artış reel milli gelire daha düşük … Okumaya devam et İstihdam Düzeyi – Milli Gelir İlişkisi

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik Eşeyli olarak çoğalan canlılarda eşey organlarında görülen bölünme biçimidir. Mayoz bölünme fertilizasyon öncesi gametlerin oluşturulma (gametogenesis) evresidir. Bu bölünme şeklinde mitoz bölünmeden farklı olarak bölünme sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiş durumdadır. Aynı zamanda yine mitoz bölünmeden farklı olarak mayoz bölünmede Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere birbirini izleyen 2 adet bölünme bulunmaktadır. Birinci mayoz bölünme kromozom sayılarının yarıya indiği bölünme olup burada diploid (2n) yapılı bir hücreden haploid (n) yapıda iki adet hücre meydana gelir. İkinci mayoz bölünme de ise kromozomların kendilerini eşlemesi ve hücre bölünmesi gerçekleşir. Mayoz bölünme sonucunda 4 … Okumaya devam et Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik