İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları ve Fatih’in Ele Geçirdiği Yerler

İstanbul’un alınmasının ardından şehirde imar faaliyetleri başlatılmıştır. İstanbul’un yıkılan surları onarılmış, şehrin çeşitli çevrelerinde cami, medrese, imaret, ham, hamam, daruşşifa gibi hayır kurumları yapılmaya başlanmıştır. Ayasofya ile birlikte başka bazı kilise ve manastırlar cami ve mescide çevrilerek Müslümanların dinî vecibelerini yerine getirmelerine olanak sağlanmıştır. II.Mehmed, fetihten sonra Fatih unvanını almıştır. İstanbul’un alınmasından sonra Türk Başbuğu Fatih Sultan Mehmed, hiç duraklamadan fütuhata başlamıştır. Fetihten bir yıl sonra 1454’te Sırbistan Seferi’ne çıkmıştır.

Sırbistan Seferi (1454): Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonraki ilk seferini Sırbistan üzerine yapmıştır. 1459 yılına kadar devam eden seferler sonucunda Sırbistan’ın başkenti Semendire fethedilmiş, Sırbistan Osmanlı sancağı hâline getirilmiştir.

Amasra’nın Alınması (1459): Karadeniz kıyılarındaki yabancı hâkimiyetine son vermek isteyen Fatih Sultan Mehmed donanmasıyla Karadeniz’e açılmıştır. Bir liman kenti olan ve Cenevizlilerin elinde bulunan Amasra şehri savaş yapılmadan teslim alınmıştır.

Mora’nın Alınması (1460): Mora’da bulunan Rum Despotluğu’nun kendisini Bizans’ın devamı olarak görmesi üzerine Fatih, Mora üzerine sefere çıkmıştır. Sefer sonucunda Mora, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Sinop ve Trabzon’un Alınması (1461): Fatih Sultan Mehmed, 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştır. Trabzon seferi esnasında İsfendirayoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırarak Sinop ve Kastamonu’yu almıştır. Ardından Trabzon kuşatılmıştır. Trabzon İmparatoru şehri teslim etmiştir.

Eflak Seferi (1462): Eflak Beyliği’nin başında bulunan Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) Fatih’in Trabzon’a sefere çıkmasını fırsat bilerek ödemesi gereken vergiyi ödememiştir. Bunun yanında Macarlarla ittifak yaparak Osmanlı topraklarına girmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Eflak üzerine sefere çıkarak ülkeyi Osmanlı Devleti’ne bağlamış ve vergisini düzenli ödeyen bir eyalet hâline getirmiştir.

Bosna-Hersek Seferi (1463): Bosna-Hersek kralının Osmanlı’ya ödemesi gereken vergiyi ödememesi üzerine Fatih Sultan Mehmed sefere çıkmıştır. Bosna Krallığı’na son verilerek toprakları Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

Karamanoğlu Beyliği’nin Alınması (1466): Karamanoğulları Beyliği’nin içindeki taht mücadelelerinden faydalanan Fatih Sultan Mehmed beylik üzerine sefere çıkmıştır. 1466 yılında beylik topraklarının bir kısmı ele geçirilmiştir.

Otlukbeli Muharebesi (1473): Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisini Fatih’ten üstün görüyordu. Bundan dolayı Osmanlıların elinde bulunan Orta Anadolu’daki toprakları almak istiyordu. Uzun Hasan, kendisine sığınan beylerin kışkırtması sonucunda Osmanlı topraklarına saldırmıştır. Fatih Sultan Mehmed, 1473 yılında Erzincan yakınlarında Otlukbeli Muharebesi’nde Akkoyunluları mağlup etmiştir. Böylece Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlanmış oldu.

Kırım’ın Fethi (1475): Fatih Sultan Mehmed, Amasra, Sinop ve Trabzon’u aldıktan sonra Karadeniz’i Türk gölü hâline getirmek için hazırlıklara başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed, 1475 yılında Veziriazam Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Kırım’a göndermiştir. Osmanlılar, Kırım’daki taht kavgalarından faydalanmıştır. Mengli Giray’ı destekleyerek hanlığa gelmesini sağlamışlardır. Böylece Kırım Hanlığı, Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. Kırım’ın alınmasıyla Karadeniz’in kuzeyinden geçen ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.

Boğdan’ın Alınması (1476): Boğdan, Osmanlı Devleti’ne karşı sorumluluklarını yerine getirmeyerek bağımsızlık iddiasında bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmed 1476 yılında sefere çıkarak Boğdan’ı Osmanlı Devleti’ne bağlı bir beylik hâline getirmiştir.

Osmanlı-Venedik Mücadelesi (1479): Fatih Sultan Mehmed’in Eflak Seferi’ne çıktığı dönemde Veziriazam Mahmud Paşa, Midilli’yi fethediyordu. 1463 yılında Osmanlılarla Venedikliler arasında savaş çıktı. Osmanlı Devleti’nin Venedikle olan savaşı 1479 yılına kadar 16 yıl devam etti. Venedik; Arnavutluk, Macaristan, papalık ve Balkanlar’daki Hristiyan prensliklerle Osmanlılara karşı ittifak yapmıştır. Bu ittifak sonucunda Osmanlılara karşı açılan cephe sayısında artış olmuştur. Venedik ile Ege Adaları’ndan Mora’ya kadar birçok cephede savaş devam etmiştir. Mücadelenin yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti fetih hareketlerine devam etmiştir. Ege kıyılarında bulunan Enez’in ardından Taşoz, Eğriboz, Midilli, Semadirek, İmroz, Limni Osmanlılar tarafından alınmıştır. Ege Adaları’nın Osmanlıların eline geçmesi Venediklileri endişelendirmiştir. Venedik, Osmanlı yayılışını durdurmak için Balkanlarda Macarlar ve Arnavutlarla, Anadolu’da Akkoyunlu ve Karamanoğulları beylikleri ile ittifak yapmıştır.

Arnavutluk Seferi (1479): Fatih Sultan Mehmed, Arnavutların Osmanlı Devleti’ne karşı Venediklilerle iş birliği içinde hareket etmesi üzerine Arnavutluk üzerine sefere çıkmıştır. Arnavutluk’un başkenti Kroya’yı aldıktan sonra İşkodra’yı ele geçirmiştir. Arnavutluk, Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

İtalya Seferi (1480): Fatih Sultan Mehmed, denizlerde hâkimiyet sağlamak için Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı sefere çıkarmıştır. Zenta, Kefalonya ve Ayamavra Adaları fethedilmiştir. Napoli Krallığı üzerine sefere çıkılarak İtalya’nın güney kıyılarındaki Otranto alınmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in vefat etmesinden sonra ordunun İstanbul’a dönmesi üzerine Otranto yeniden Napoli Krallığı’nın egemenliğine girmiştir.

Bir Cevap Yazın