Hayvancılık Sektöründe Birlikler

Hayvancılık Sektöründe Birlikler Türkiye’de birlikler hizmet birlikleri (Sulama Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri), ıslah amaçlı birlikler (Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Arıcılık Birlikleri) ve tarımsal üretici birlikleri olmak üzere üç ana grupta örgütlenmektedir. Bu bölümde tarımsal üretici birlikleri hakkında genel olarak bilgi verilecektir. Türkiye’de ürün ve ürün grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasına dönük olarak 2004 yılında 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çıkarılmıştır. Çıkarılan kanunun amacı; talebe göre üretim planlaması yapmak, ürün kalitesinde iyileşme sağlamak, kendi mülkiyetine almamak koşuluyla pazara geçerli standartlarda ürün sevk etmek ile ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere üreticilerin ürün ve ürün grubu temelinde … Okumaya devam et Hayvancılık Sektöründe Birlikler

Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi

Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi Hayvancılık sektöründe kooperatifleşme yoluyla örgütlenmede üreticinin kendine yardım suretiyle ekonomik olanaksızlıklarını düzeltmek emeğinin karşılığını almak amacı güdülmektedir. Yaşam düzeyini yükseltme mücadelesi veren hayvan üreticileri genellikle dar gelirli, üretim faaliyetlerini büyük ekonomik olanaksızlıklar içinde yürüten, geleceğini hayvanına, kendi işgücü ve emeğine bağlayan kimselerdir. Son yıllarda oluşan hızlı ve sağlıksız kentleşme aracı hizmetlerini de beraberinde getirmiştir. Aracı hizmetlerinin hayvansal ürün pazarlanmasında verimliliğinin düşük olması nedeniyle bu tip hizmetler pahalı olmuştur. Böylece bir taraftan aracı hizmetlerinin pahalılığı ve etkin işlemeyişi, diğer taraftan da kredi temini ve finansman konusunda karşılaşılan büyük güçlükler, hayvan üretici ve yetiştiricisini yetersiz düzeydeki … Okumaya devam et Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi

İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Hayvancılık Ekonomisi İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler İktisadi etüd; • İşletmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerektiğini,• Malların hangi fiyattan satılacağını,• Ürün için pazar araştırmasını,• Pazarın büyüme oranlarını,• İşletmenin nerede hangi kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar. Teknik etüd;• Hangi üretim yönteminin seçileceğini,• Gerekli makina ve teçhizatın neler olabileceğini,• Hangi tip binalara ve ne genişlikte araziye ihtiyaç olduğunu,• İşlerin hangi sırayla yürüyeceğini belirler. Finansal etüd;• Kurulacak işletmenin yatırım maliyeti ile döner sermaye ihtiyaçlarının tespit edilmesini,• İç ve dış kaynak fonlarını,• İşletmenin üretim maliyetini,• İşletmenin kârlı çalışıp çalışmayacağını ortaya koyar.İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden Bunlar ekonomik faktörler … Okumaya devam et İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi Monopolcü rekabet piyasasında kısa dönemde piyasada faaliyet gösteren firmaların aşırı kârlar elde etme imkânına sahip olduğunu belirtmiştik. Kısa dönemdeki bu aşırı kârların varlığı ve piyasaya giriş çıkışların serbest olmasından dolayı uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesine sebebiyet verir. Piyasaya yeni firmaların girmesi ile piyasada faaliyet gösteren firma sayısı artar ve bu da piyasada üretilen toplam ürün miktarını arttırır. Piyasa arzının (üretilen toplam ürün miktarının) artması malın piyasa fiyatı üzerinde aşağı doğru (yani düşüş yönünde) baskı yaratır. Fiyatlar üzerindeki bu düşüş yönlü baskı, malın piyasa fiyatı ortalama toplam maliyetlerine eşitleninceye kadar devam eder. Monopolcü rekabet … Okumaya devam et Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri Bir piyasa yapısını monopolcü rekabet piyasası olarak tanımlayabilmek için belli başlı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aşağıdaki biçimde açıklanabilir: Piyasada birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren çok sayıda firma olmasına rağmen bu sayı tam rekabetteki kadar çok değildir. Bundan dolayı monopolcü rekabet piyasasında yer alan firmaların herbiri piyasada belli bir paya sahiptir. Firmaların çok sayıda olması, monopolcü rekabet piyasasında firmaların üretilecek miktar ve fiyat konusunda anlaşarak birlikte hareket etmelerini zorlaştırır. Tam rekabet piyasasında piyasa fiyatı firmalar için veri iken, monopolcü rekabet piyasasında firmalar belli bir aralık … Okumaya devam et Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

İktisada Giriş Ünite 6 Özet

İktisada Giriş Unite 6 Özet Üretim ve Üretim Fonksiyonunu Betimlemek Her hangi bir mal veya hizmeti üretme gereksinimini ortaya çıkaran olgu, insan ihtiyaçlarının varlığıdır. İnsan ihtiyaçları var oldukça bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla girişimciler üretim faaliyetinde bulunacaklardır. Üretim; insan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasıdır. Söz konusu insan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birim firma olarak adlandırılır. Piyasada faaliyet gösteren firma büyüklükleri birbirinden farklıdır. Firma en basit hâli ile bir bakkal olabileceği gibi dev bir holding de olabilir. Firmaları üretim faaliyetinde bulunmasını sağlayan motivasyon unsuru kâr elde etme güdüsüdür. … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 6 Özet

Faktör Bileşiminin Seçimi

İktisada Giriş: Faktör Bileşiminin Seçimi Bir firma için üretimi gerçekleştirirken üretim faktörleri bileşenini yani hangi üretim faktöründen ne miktarlarda üretim sürecinde kullanılacağının belirlenmesi, üretime yönelik en önemli aşamalardan birini oluşturur. Firmalar bu konudaki kararlarını, şimdiye kadar çeşitli bölümlerde karşımıza çıkan marjinal kavramından yararlanarak verirler. Konunun daha rahat anlaşılabilmesi için bir firmanın üretim sürecinde sadece iki girdi kullandığını ve bunlarında sermaye ve emek girdileri olduğunu varsayalım. Bir firmanın üreteceği malı, nasıl üreteceği ve söz konusu maldan kaç birim üreteceği hususunda karar vermesi gerekir. Piyasada kâr güdüsüyle hareket eden bir firma bunu yaparken, teknolojinin veri olduğu bir durumda, belli bir üretim düzeyini … Okumaya devam et Faktör Bileşiminin Seçimi

Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi

Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi Kardinalist fayda yaklaşımının bu basit modelini kullanarak, tüketici talep eğrisini elde edebiliriz. Grafik 2.6’da x malı için toplam fayda ve marjinal fayda eğrileri çizilmiştir. Toplam fayda x3’de maksimuma ulaşırken, bu düzeye kadar marjinal fayda pozitif değerler almaktadır. Marjinal faydanın bu pozitif kısmı tüketici talebi ile ilişkilidir. Gerçekte MUx’in bu pozitif kısmı bireyin talep eğrisidir. Örneğin Px 1 fiyatında faydasını maksimize eden tüketici x1 kadar tüketim yapmalıdır. Px 2 fiyatında x2 kadar tüketmelidir. Bu fiyatlarda başka bileşimlerin olması maksimizasyonu sağlamaz. Grafikte x’in marjinal faydası parasal değerlerle ölçülmektedir. Yani bir birim daha fazla x … Okumaya devam et Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi

Alternatif İktisadi Sistemler

Alternatif İktisadi Sistemler Üretim imkânları eğrisi, kıtlık ve tercih sorununu basit bir şekilde açıklamakla birlikte, her ekonominin yanıtlamaya çalıştığı temel soruları da tartışmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; neler üretilecek, nasıl üretilecek ve kimler için üretilecek ya da nasıl paylaşılacak biçimindedir. Bunların ilki neler üretilmeli, sorusudur. (Bu soru aslında üretim imkânları sınırı üzerinde hangi noktada bulunulmalı ve hangi malların ne düzeyde üretildiği ile ilgilidir.) Kaynakların etkin kullanımı açısından bir şeyin üretimi arttırılırken diğerinin üretiminden vazgeçileceğinin bilinmesi tercih açısından önemli bir konudur. (Her toplum kıt kaynakları ile neler üreteceğine karar verir. Ne kadar tüketim malları ne kadar … Okumaya devam et Alternatif İktisadi Sistemler

İktisada Giriş: Karar Alma

İktisada Giriş: Karar Alma İktisadi düşünme tarzı kararların nasıl alındığına ilişkin bazı varsayımlar da içerir. İktisatçılar karar alınırken bir eylemin olası yarar ve maliyetlerinin göz önüne alındığını kabul ederler. Örneğin, otomobilde arka koltukta otururken emniyet kemerinin bağlanması konusunda tüketiciler, olası yararlar (kaza anında yaralanma riskini azaltması gibi) ile maliyetleri (vakit kaybına neden olması, elbiselerin buruşmasına neden olması, sıkıntı vermesi gibi) karşılaştırırlar. Eğer emniyet kemeri bağlamanın yararları maliyetlerini aşıyorsa tüketici emniyet kemerini bağlayacaktır. Aksine maliyetler yararlardan daha büyük olarak değerlendiriliyor ise emniyet kemeri kullanılmaz. Maliyetler ve yararlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için kararlar da farklılık gösterebilir. Örneğin, müvekkili ile bir görüşme … Okumaya devam et İktisada Giriş: Karar Alma