Etiket arşivi: islamiyet islam dini

Eşarîlik Nedir?

Ebu’l-Hasen el-Eş’arî tarafından kurulan ve kurucusuna nispetle adlandırılan Sünni bir kelâm mezhebi olan Eşarîlik; İmam Eş’arî’nin Tanrı’nın zorunlulukla fiil yapıp yapmadığı problemi etrafında Mutezîlî olan hocası Cübbâî ile giriştiği bir tartışma neticesinde doğmuştur. İslam düşünce tarihinin en önemli düşünce okullarından biri haline gelen Eş’arîlik sonraki yüzyıllar boyunca, Mâturîdîlikle birlikte Sünni kelam geleneğinin en önemli unsuru olmaya devam etmiştir.